PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Propedeutické programovací jazyky - ON2319804
Anglický název: Propaedeutic Programming Languages
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319701
Je prerekvizitou pro: ON2319004
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2014)
Posláním předmětu Propedeutické programovací jazyky je seznámit studenty učitelství s problematikou elementaristiky algoritmizace a programování v technologickém i didaktickém pojetí z různých pohledů i v různých souvislostech a s vybranými postupy zaměřenými na rozvoj algoritmického myšlení žáků.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

BLAHO, A., KALAŠ, I. Imagine Logo - programování pro děti. Computer Press, 2006
KALAŠ, I. BLAHO, A. ComeniusLOGO: tvorivá informatika. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. ISBN 80-967999-0-8. 1.časť.
KALAŠ, I., BLAHO, A. Nové osnovy informatiky na Slovensku. Programovanie? Používanie? Porozumenie. In: Sborník POŠKOLE´99 semináře o počítačích ve škole. s.128-133. ISBN 80-01-01970-5.
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-01518-7.
MINDY C. MARTIN a kol. Excel 2000 - komplet. Praha : Grada Publishing, 2000.
VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3.díl Computer Press, 2006
VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy. I. díl. Brno : ComputerPress, 2004.
Baltazar, Baltík: http://www.sgp.cz
Imagine: http://imagine.input.sk/
Scratch: http://scratch.mit.edu/
Podklady pro výuku v prostředí moodle kurzu Propedeutické programovací jazyky: http://moodle.it.pedf.cuni.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

Teoretická část - ústní a písemné ověření vědomostí z tématických okruhů a obhajoba zpracované zápočtové práce. Praktická část - ověření dovedností aplikovat teoretické poznatky při řešení algoritmických úloh s využitím vývojových programovacích prostředí.

Sylabus
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2014)

V návaznosti na oborové předměty, resp. znalosti a dovednosti z bakalářského stupně z oblasti algoritmizace a programování a na předměty z oblasti didakticko-psychologické přípravy, se studenti seznámí s přístupy k algoritmizaci a programování v technologickém i didaktickém pojetí a s vybranými postupy zaměřenými na rozvoj algoritmického a tvořivého myšlení žáků

Do témat předmětu patří zejména vymezení algoritmických principů a jejich vztahu k ICT; charakteristika programovacích jazyků, vývojových prostředí a datových struktur včetně možností programování ve vybraných základních aplikacích a v některých obecně využitelných aplikačních a výukových programech; paradigmata programování; prostředky pro znázorňování procesů a datových struktur; principy logiky a vztah k jazykovým konstrukcím; vývojově kognitivní determinanty výuky algoritmizace a programování; myšlení, tvořivost a řešení problémů; robotické systémy a možnosti uplatnění jednočipových počítačů; možnosti aplikace principů algoritmizace a programování ve výuce za ZŠ a SŠ.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2015)

Požadavky k zápočtu

·     Aktivní práce ve výuce

·     Úspěšné splnění všech úloh zadaných k řešení v průběhu semestru

·     Úspěšné absolvování testů v průběhu semestru

·     Metodické zpracování vybraného tématu z tematiky předmětu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK