PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra - OB2310N009
Anglický název: Linear algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM2M104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Prerekvizity : OB2310008
Záměnnost : OB2310009, O02310009
Je prerekvizitou pro: OB2310260, OB2310010, OB2310258, OB1310101, OB1310107, OB1310N110, OB1310506, OB1310N003
Je záměnnost pro: OKB2310208, OB2310009, OKB2310N09
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)
Základní kurz zaměřený na vektorové prostory, matice, soustavy lineárních rovnic, determinanty a lineární zobrazení. Získané znalosti a dovednosti patří k základům nutným pro další kurzy z matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi základními partiemi algebry a teoretické aritmetiky, na nichž je jednak založena školská matematika, jednak jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.
KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.
NOVOTNÁ, J. & TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 1, Lineární algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. Praha: Karolinum, 1995.
DEMLOVÁ, M. & NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

V případě prezenční výuky: Přednáška & cvičení, v některých případech podložená e-learningovými materiály.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

Zkouška písemná a ústní

 

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (20.01.2021)

- Vektorové prostory nad tělesem T a jejich podprostory. Průnik a lineární, příp. direktní součet prostorů, lineární kombinace vektorů, lineární obal, podprostor generovaný konečnou skupinou vektorů. Vektory lineárně závislé a nezávislé. Dovolené úpravy skupiny generátorů a skupiny lineárně nezávislé. Steinitzova věta, báze a dimenze prostoru, věta o dimenzi součtu a průniku prostorů. Souřadnice vektoru v dané bázi.
- Matice nad tělesem, typ matice, matice nulová, jednotková. Transponovaná matice k dané matici. Hodnost matice. Úpravy zachovávající ekvivalenci matic. Operace s maticemi. Inverzní matice a její výpočet. Regulární a singulární matice.
- Soustavy lineárních rovnic nad tělesem, matice soustavy, rozšířená matice soustavy, soustavy homogenní. Frobeniova věta o řešitelnosti nehomogenní soustavy, popis množiny řešení soustavy.
- Permutace a pořadí z n čísel. Znaménko pořadí, transpozice, inverze v pořadí. Determinant čtvercové matice. Subdeterminant, algebraický doplněk prvku. Dovolené úpravy determinantů. Věta o rozvoji determinantu podle řádku. Cramerovo pravidlo, determinanty a inverzní matice.
- Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení. Skládání lineárních zobrazení, inverzní lineární zobrazení a inverzní matice.
- Skalární a vektorový součin

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (17.02.2021)

V případě prezenční výuky:

Úspěšné vypracování závěrečného testu, vypracování seminárních prací, které budou zadány vyučujcími + splnění individuálních požadavků cvičícího. Pro test jsou možné dva opravné termíny.
Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí teoretické části a odpovídajících početních dovedností dle určeného rozsahu.

 

V případě online výuky: bude organizována online výuka v ZOOM, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Předpokládá se, že online výuka bude probíhat v době, kdy je plánována v rozvrhu prezenční výuka předmětu. 

Jarmila Novotná is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Lineární algebra kombinované studium
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK