PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie základní - MC240P29
Anglický název: Inorganic Chemistry Basic
Český název: Anorganická chemie základní
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1240
Garant: doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Mgr. Dominika Zákutná
Atributy: Modul Ostatní předměty
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29E, MC240P40, MC240P56, MC240P57
Je neslučitelnost pro: MC240P56, MC240P57, MC240P29E, MC240P21B, MC240P40, MC240P21A
Anotace -
Poslední úprava: AGNEMEC (19.04.2002)
Struktura atomu. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly. Chemická vazba. Hybridizace. Teorie molekulových orbitalů. Tvary molekul. Ionizační potenciál, elektronová afinita, elektronegativita. Dipólový moment. Slabé vazebné interakce. Chemie nepřechodných prvků. Přechodné prvky. Teorie ligandového pole. Spektrální a magnetické vlastnosti
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

 • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I – Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II – Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

 • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

 • Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (23.11.2011)

  Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování dvou testů ze seminářů k přednášce. Vlastní zkouška je ústní a pro její splnění je třeba zodpovědět

  tři vylosované otázky. Při klasifikaci se přihlíží i k hodnocení testů ze semináře.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (08.10.2013)

  Anorganická chemie (pro studenty OŽP)


  Obecná část:

  1. dřívější a současné představy o stavbě atomu; vlnová mechanika, Schrödingerova rovnice

  2. kvantová čísla, orbitaly, jejich tvary, nodální plochy

  3. základní představy o chemické vazbě, typy vazeb

  4. kovalentní vazba, teorie valenčních struktur, hybridizace

  5. teorie molekulových orbitalů

  6. model "VSEPR"

  7. iontová vazba a strukturní typy iontových krystalů

  8. kovová vazba

  9. slabé vazebné interakce

  10. teorie kyselin a zásad

  11. oxidace a redukce; elektrodové potenciály a elektrochemická řada

  12. teorie krystalového (ligandového) pole; bude požadován výklad štěpení d-orbitalů v poli oktaedrické, tetraedrické a čtvercově planární symetrie; u zkoušky dostanete konkrétní problémovou otázku


  Systematická část:

  1. vodík a kyslík

  2. halogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny

  3. halogeny; oxidy, oxokyseliny a jejich soli

  4. chalkogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny

  5. oxokyseliny síry, selenu a telluru a jejich soli

  6. prvky skupiny dusíku; skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny

  7. oxidy a oxokyseliny dusíku a jejich soli

  8. oxokyseliny fosforu a arsenu a jejich soli

  9. prvky skupiny uhlíku

  10. prvky skupiny boru

  11. alkalické kovy

  12. kovy alkalických zemin

  13. prvky první přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení

  14. prvky druhé a třetí přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení

  15. prvky skupiny chromu a mangan

  16. triáda železa

  17. prvky skupiny mědi


   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK