PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie II (a) - MC240P57
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21B, MC240P21A, MC240P29E, MC240P40, MC240P29
Je záměnnost pro: MC240P16B
Anotace -
Tato přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních oborů. Navazuje na přednášku Anorganická chemie I (a) ze zimního semestru. Její náplní je především systematická anorganická chemie s důrazem na vlastnosti, reaktivitu a praktické aplikace prvků skupin 1, 2, 13 a 14 periodického systému a dále přechodných a vnitřně přechodných kovů. V přednášce je věnována pozornost základům koordinační chemie, organoprvkové chemie, katalýzy s využitím sloučenin přechodných kovů a zmiňuje i roli vybraných prvků v živých systémech.

Výstupy z učení: po absolvování předmětu se student rámcově orientuje v poměrně rozsáhlé chemii prvků hlavních a vedlejších skupin periodického systému i jejich sloučenin. Popíše vlastnosti a reaktivitu prvků hlavních a vedlejších skupin a jejich sloučenin a také ukáže na rozdíly mezi nimi a zdůvodní je ve světle trendů, které je ve výsledku odlišují. Reaktivitu prvků dokumentuje rovnicemi chemických dějů. Student se seznámí se základními praktickými aplikacemi zmíněných látek a uvědomí si jejich praktický význam, čímž aktivně propojí získané znalosti z oblasti anorganické chemie. Na základě vzorce pojmenuje anorganické chemické sloučeniny a z názvu naopak zapíše vzorce těchto látek. Vysvětlí podstatu koordinační (donor-akceptorové) vazby, vysvětlí pojmy donor, akceptor, centrální atom, ligand, vyjmenuje základní typy ligandů a uvede příklady. Dále student určí koordinační číslo a popíše izomerii koordinačních sloučenin. Vysvětlí základní principy teorie krystalového pole a strukturu orbitalů v koordinačních sloučeninách, které aplikuje k popisu obsazení orbitalů elektrony a jeho vlivu na vlastnosti koordinačních sloučenin. Principy teorie krystalového pole použije k popisu spektrálních a magnetických vlastností koordinačních sloučenin. Student vysvětlí principy katalýzy pomocí koordinačních sloučenin a uvědomí si jejich roli v živých organismech systémech.
Poslední úprava: Štěpnička Petr, prof. RNDr., Ph.D., DSc. (09.02.2024)
Literatura -

Snímky prezentací jsou k dispoici na stránkách Moodle PřF UK (http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2048). Ty jsou hlavním podkladem k přednášce.

N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993.

J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie (překlad ze slovenštiny), SNTL/Alfa 1974 a další vydání.

R. B. Heslop, K. Jones: Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982.

C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie (český překlad 4. vydání), VŠCHT Praha, 2014 (in Czech, English version available -- C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry).

Poslední úprava: Štěpnička Petr, prof. RNDr., Ph.D., DSc. (27.05.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška z předmětu má kombinovanou formu - písemnou a ústní. Podmínkou přihlášení ke zkoušce je získání zápočtu z paralelně probíhajícího semináře. Během semináře studenti vypracují seminární úkol na zadané téma, který posléze přinesou i ke zkoušce. K ústní zkoušce budou připuštěni pouze studenti, kteří z písemného testu získají alespoň 60% bodů. Šance zlepšit svůj výsledek z testu (bez jakékoli záruky absolutoria zkoušky) bude dána také studentům, kteří v písemném testu sice neuspěli, ale získali více než 50% bodů bez závažných chyb.

Poslední úprava: Štěpnička Petr, prof. RNDr., Ph.D., DSc. (23.02.2024)
Sylabus -

Systematická chemie prvků:
Prvky hlavních skupin
Skupiny 1, 2, 13 a 14.
Přechodné prvky a koordinační sloučeniny
Teorie ligandového pole. Systematická chemie d prvků. Lanthanoidy a aktinoidy.

Vybrané kapitoly:
Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí.

Poslední úprava: Štěpnička Petr, prof. RNDr., Ph.D., DSc. (27.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK