PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie pro KATA - MC240P40
Anglický název: Inorganic Chemistry for KATA
Český název: Anorganická chemie pro KATA
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1244
Garant: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P56, MC240P57
Je neslučitelnost pro: MC240P41, MC240P57, MC240P56, MC240P29E, MC240P21A, MC240P21B, MC240P29
Je záměnnost pro: MC240P41
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)
Struktura atomu. Schrödingerova rovnice. Chemická vazba. Teorie molekulových orbitalů. Diagramy molek. orbitalů diatomických a polyatomických molekul. Ionizační energie a elektronegativita. Vodíková vazba a nekovalentní interakce. Tvary molekul. Obecné vztahy mezi prvky v periodické tabulce. Systematická chemie prvků a jejich sloučenin. Úvod do koordinační chemie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

 • J. Klikorka, B. Hájek, J. Votinský: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha 1989.

 • Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

 • I. Lukeš, Z. Mička: Anorganická chemie II, Karolinum, Praha 1998.

 • B. Douglas, D. H. McDaniel: Concepts and Models of Inorganic Chemistry (2. edition) John Wiley & Sons, Inc., New York 1983

 • F. A. Cotton, G. Wilkinson: Anorganická chemie (překlad 2. vydání), Academia Praha 1973

 • J. B. Russell: General chemistry, McGraw Hill 1992, New York

 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

  Ke zkoušce je požadován zápočet z předmětu, úspěšné absolvování písemného zkouškového testu (alespoň na 60% bodů) a ústní přezkoušení.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (22.04.2015)

  Přednáška určena pro posluchače specializace klinická a toxikologická analýza.


  1. Úvod. Metody výzkumu anorganické chemie.
  2. Atomové jádro. Protonové, neutronové a nukleonové číslo. Nuklid, izotop, izobar. Atomová hmot. konstanta. Vazebná energie jádra. Jaderná fuze. Radioaktivita. Kinetika a poločas rozpadu.
  3. Struktura atomu. Dřívější a současné teorie.Vlnově-mechanický popis atomů. Dualistický charakter mikročástic a elektromagnetického pole. Princip neurčitosti. Schrodingerova rovnice. Atomové orbitaly. Kvantová čísla.
  4. Struktura elektronového obalu a jeho periodicita. Pauliho princip výlučnosti. Obsazení at. orbitalu elektrony. Stonerovo pravidlo. Tvary at. orbitalů. Nodální plochy. Výstavbový princip. Hundovo pravidlo. Multiplicita atomu. Konfigurace atomů a iontů. Valenční sféra atomu. Energie at. orbitalu. Ionizační energie. Elektronová afinita. Periodický zákon. Periodická tabulka. Periodicita vybraných fyzikálních a chemických vlastností prvků. Elektronegativita. Acidobazické vlastnosti jednoduchých typů sloučenin.
  5. Chemická vazba. Typy vazeb. Disociační energie. Teorie molekulových orbitalů. Metoda lineárních kombinací at. orbitalů. Princip superpozice stavů. Tvary molekulových orbitalů. Diagramy molekulových orbitalů. Energie, délka a řád vazby. Paramagnetismus a diamagnetismus u biatomických molekul. Určování geometrie jednoduchých molekul podle a) hybridizace b) metodou VSEPR.
  6. Trendy v periodické tabulce. 2. perioda a vyšší periody. Uplatnění d-orbitalů v chemických vazbách. Vliv velikosti atomu na chemické vlastnosti prvků. Vodíková vazba. Posttransitivní a postlanthanoidní prvky. Diagonální analogie.
  7. Vodík. Základní vlastnosti. Výskyt a příprava. Typy hydridů.
  8. Vzácné plyny. Chemické a fyzikální vlastnosti. Výskyt vzácných plynů a jejich použití.
  9. – 14.  Prvky 1. až 7. hlavní skupiny v periodické tabulce. Výskyt prvků. Základní chemické a fyzikální vlastnosti. Odstupňované vlastnosti prvků skupin. Zvláštní chování prvku 2. periody. Příprava prvků a jejich využití. Hydridy, oxosloučeniny a halogenidy prvků – příprava a vlastnosti
  10. Chemické a fyzikální vlastnosti přechodných kovů. Oxidační čísla. Acidobasické vlastnosti oxidů. Úvod do koordinační chemie. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách. Donorový atom. Typy ligandů. Klasifikace koord. sloučenin. Cheláty. Celkové a konsekutivní konstanty stability. Teorie ligandového pole. Spektrochemická řada ligandů. Aplikace teorie ligandového pole. Magnetické vlastnosti komplexů. Absorpční elektronová spektra komplexů. Spektrální a komplementární barvy. Oxidoredukční vlastnosti komplexů. Velikost aquakationtů. Lanthanoidy a aktinoidy – základní vlastnosti prvků. Lanthanoidová kontrakce.

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK