PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie II (b) - MC240P21B
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Český název: Anorganická chemie II (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 300
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1238
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Martin Hulla, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Korekvizity : MC240P21A
Neslučitelnost : MC240P29, MC240P29E, MC240P40, MC240P56, MC240P57
Je neslučitelnost pro: MC240P41, MC240P56, MC240P29E, MC240P40, MC240P29, MC240P57
Anotace -
Přednáška je určena především pro posluchače studijních programů Chemie se zaměřením na vzdělávání, Klinická a toxikologická analýza a Chemie a fyzika materiálů.
Obsahem kurzu je systematická chemie prvků hlavních a vedlejších skupin, základy koordinační chemie a obecné zákonitosti ve vlastnostech a reaktivitě prvků a anorganických sloučenin.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (23.11.2023)
Literatura -
 • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.
 • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.
 • Housecroft C.E., Sharp A.G.: Anorganická chemie, VŠCHT v Praze, 2014.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (23.11.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet je udělován na základě uspěšného složení písemné části zkoušky.

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část) a ověřuje znalosti všech témat uvedených v sylabu.

Pro úspěšné složení písemné části zkoušky je potřeba získat 60% bodů.

K ústní části zkoušky postoupí pouze studenti, kteří úspěšně složí písemnou část.

Při opakování zkoušky musí student absolvovat obě části a to i v případě, že při předchozím pokusu písemnou část úspěšně složil.

Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus -

Systematická chemie prvků hlavních skupin

Prvky skupiny dusíku

Prvky skupiny uhlíku

Prvky skupiny boru

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Základy koordinační chemie

Donor-akceptorová vazba

Tvary koordinačních sloučenin

Teorie ligandového pole

Vlastnosti koordinačních sloučenin

Stabilita koordinačních sloučenin

Systematická chemie prvků vedlejších skupin

Prvky skupiny skandia, lanthanoidy aktinoidy

Prvky skupin titanu, vanadu, chromu a manganu

Železo, kobalt, nikl, měď, zinek, kadmium a rtuť

Zlato, stříbro, paladium a platina

Výstupy z učení

Student

 • pojmenuje na základě vzorce prvky, sloučeniny a ionty.
 • na základě názvu určí značku prvku nebo vzorec sloučeniny nebo iontu.
 • sestaví a vyčíslí rovnici chemického děj.
 • určí tvar molekuly či iontu.
 • popíše strukturu, vlastnosti a reaktivitu prvků hlavních skupin a jejich sloučenin.
 • dokumentuje přípravu a reaktivitu prvků hlavních skupin a jejich sloučenin prostřednictvím chemických rovnic.
 • pojmenuje na základě vzorce koordinační sloučeniny a ionty.
 • na základě názvu určí vzorec koordinační sloučeniny nebo iontu.
 • vysvětlí vznik koordinační (donor-akceptorové) vazby a popíše různý typy koordinačních vazeb.
 • vysvětlí pojmy donor, akceptor, centrální atom, ligand, vyjmenuje základní typy ligandů a udá jejich příklady.
 • určí koordinační číslo.
 • vysvětlí pojmy denticita ligandu, chelát a vysvětlí, jak souvisí se stabilitou koordinačních sloučenin.
 • vysvětlí principy teorie krystalového a ligandového pole.
 • popíše strukturu orbitalů v koordinačních sloučeninách a aplikuje tyto poznatky na určení obsazení orbitalů elektrony a jeho vliv na vlastnosti koordinačních sloučenin.
 • popíše, jak souvisí elektronová struktura se spektrálními a magnetickými vlastnostmi sloučenin.
 • vysvětlí vznik absorpčních pásů ve spektrech koordinačních sloučenin a určí, zda je sloučenina barevná či bezbarvá a zda je paramagnetická či diamagnetická.
 • na základě koordinačního čísla a elektronové konfigurace určí tvar koordinační sloučeniny.
 • popíše, jaké faktory ovlivňují stabilitu koordinačních sloučenin, jejich kinetické chování a reaktivitu.
 • vyjmenuje a charakterizuje diskutované typy komplexů a jejich zástupce.
 • vysvětlí principy katalýzy koordinačními sloučeninami.
 • popíše a vysvětlí aplikaci koordinačních sloučenin v analytické chemii a v medicíně.
 • na příkladech dokumentuje výskyt a roli koordinačních sloučenin v živých organismech.
 • popíše strukturu, vlastnosti a reaktivitu prvků vedlejších skupin a jejich sloučenin.
 • vyjádří pomocí chemických přípravu a reaktivitu prvků vedlejších skupin a jejich sloučenin.
Poslední úprava: Kubíček Vojtěch, doc. RNDr., Ph.D. (15.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK