PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Anorganická chemie I (a) - MC240P56
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Český název: Anorganická chemie I (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Dr. rer. nat. Mgr. Dominika Zákutná
Neslučitelnost : MC240P21A, MC240P21B, MC240P29, MC240P29E, MC240P40
Je neslučitelnost pro: MC240P21B, MC240P21A, MC240P29E, MC240P40, MC240P29
Je záměnnost pro: MC240P16A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 00-Úvod.pdf Úvodní slovo prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 01-Atom.pdf Stavba atomu, popis chování elektronu - atom vodíkového typu, orbitaly, víceelektronové systémy prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 02-Periodická tabulka.pdf Periodická tabulka - trendy, elektronegativita, chemická periodicita prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 03-Chemická vazba.pdf Chemická vazba, teorie molekulových orbitalů, hybridizace prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 04-Tvary a symetrie molekul.pdf Určování tvarů molekul, určování bodových grup symetrie prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 05-06-Krystalografie.pdf Krystalové soustavy, prostorové grupy symetrie, strukturní typy, zajímavé materiály prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 06-Reakce a rovnováhy.pdf Reakce a reaktivita, rovnováhy - acidobazické reakce, srážecí reakce, redoxní reakce prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 07-Vodík, kyslík.pdf Úvod do systematické chemie, vodík, kyslík prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 08-Vzácné plyny, halogeny.pdf Systematická chemie vzácných plynů a halogenů prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 09-Chalkogeny.pdf Systematická chemie chalkogenů prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 10-Dusík.pdf Úvod k chemii pentelů, systematická chemie dusíku prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
stáhnout 11-PAsSbBi.pdf Systematická chemie fosforu, arzenu, antimonu a bismutu prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.12.2020)
V případě distanční výuky - přednášky jsou zveřejňovány v systému Moodle, https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1789, se slovním komentářem, a v době, kdy jsou rozvrhovány. Zapsaným studentům je rozesílán domácí úkol e-mailem; domácí úkol je též vystaven v Moodle. Výsledky domácího úkolu jsou diskutovány se cvičícími seminářů.
Přednáška je určena především pro posluchače chemických studijních programů. Jedná se o první část základního kurzu z anorganické chemie, na kterou navazuje přednáška Anorganická chemie II (a). Obsahuje obecné kapitoly anorganické chemie (elektronová struktura atomů a molekul, trendy v periodické tabulce prvků, tvary molekul, molekulová a krystalová symetrie, typy chemických reakcí a rovnováh) a začátek systematické chemie prvků hlavních skupin (H, O, prvky skupin 15-18).
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)
Základní a nepodkročitelné
J. Vacík: Přehled středoškolské chemie (mnoho různých vydání).
 
Skripta
Z. Mička, I. Lukeš: Teoretické základy anorganická chemie, Karolinum, 2007 [dříve Anorganická chemie I (Teoretická část)].
I. Lukeš: Systematická anorganická chemie, Karolinum, 2009 [dříve Anorganická chemie II (Systematická část)].
Z. Mička, D. Havlíček, I. Lukeš, J. Mosinger, P. Vojtíšek: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, Karolinum, 1998.
 
Rozsáhlé učebnice
N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie prvků I, II, Informatorium, 1993.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Anorganická chemie, překlad 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014.
 
Anglické monografie
D. F. Shriver, P. W. Atkins: Inorganic Chemistry, 3rd Ed., Oxford University Press, 1999.
A. F. Holleman, E. Wiberg: Inorganic Chemistry, Academic Press, 1995.
C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, 5th Ed., Wiley, 2011.
 
Internetové zdroje
Wikipedie... a zdravý rozum...
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (26.09.2020)

Zápočet je možno získat na základě včasného vypracovávání domácích úkolů zadávaných na přednášce (včas odevzdáno alespoň 75 % úkolů). Alternativou pro případ, že student nezíská zápočet tímto způsobem, je napsání zkouškového testu s úspěšností alespoň 50 %.

Zkouška je kombinovaná – písemná a ústní. K ústní části postupují studenti, jejichž bodový zisk u písemné části činí alespoň 50 %.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (30.09.2019)

Obecné kapitoly anorganické chemie:
Struktura atomů a molekul. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly.
Periodická tabulka a trendy v ní.
Chemická vazba. Metoda MO-LCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul.
Tvar molekul, hybridizace, VSEPR.
Molekulová symetrie, bodové grupy symetrie.
Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy symetrie.
Struktury kovů. Vazba v iontových krystalech. Základní strukturní typy krystalů.
Základní typy reakcí – srážecí, acido-bazické, redoxní, radikálové reakce.

Systematická chemie prvků hlavních skupin:
Vodík. Kyslík. Vzácné plyny. Halogeny. Chalkogeny. Pentely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK