PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie I (b) - MC240P21A
Anglický název: Inorganic Chemistry I
Český název: Anorganická chemie I (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240P29, MC240P29E, MC240P40, MC240P56, MC240P57
Je korekvizitou pro: MC240P21B
Je neslučitelnost pro: MC240P56, MC240P57, MC240P29E, MC240P40, MC240P29, MC240P41
Anotace -
Základní přednáška z Anorganické chemie určena především pro posluchače programů: učitelství chemie, klinická a toxikologická analýza,
chemie a fyzika materiálů, případně biologických programů

Témata: Elektronová struktura atomu. Chemická vazba. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických
molekul. Tvar molekul a molekulová symetrie - bodové grupy. Vazba v kovech, iontových, kovalentních a
molekulových krystalech. Geometrie krystalové mřížky, prostorové grupy. Základní strukturní typy krystalů.
Vodivost, magnetické vlastnosti. Rozpustnost. Základní typy reakcí - srážecí, acido-bazické, redoxní a radikálové
reakce.
Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin - vodík, kyslík, VIII.- VI. hl. podskupina.

Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (20.09.2021)
Literatura -

Kompletní podklady k přednášce jsou dostupné na Moodle stránkách předmětu (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1237).

Doporučená literatura:

  • Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.
  • Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.
  • Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.
  • Housecroft C.E., Sharp A.G.: Anorganická chemie, VŠCHT v Praze, 2014.
Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (20.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -

 Zápočet lze získat dvěma způsoby:

(1) Úspěšné řešení (tj. získání minimálně 60% bodů) dvou průběžných testů, které proběhnou v rámci semináře během semestru. Průběžné testy nelze nahrazovat v případě nepřítomnosti při jejich plánovaném psaní.

(2) Úspěšné řešení (tj. získání minimálně 60% bodů) kompletního zápočtového testu, který zahrnuje látku průběžných testů a bude vypsán v zápočtovém týdnu. 

Získání zápočtu je nezbytné pro přihlášení k písemné části zkoušky !!!

 

Zkouška je kombinovaná – obsahuje písemnou část (nutno splnit na > 60 % maximálně dosažitelného bodového zisku) a ústní část.

Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (20.09.2021)
Sylabus -

Témata:

Struktura atomu a molekul

- Elektronová struktura atomů, výsledky řešení Schrodingerovy rovnice, atomové orbitaly, výstavba elektronového obalu.

- Periodická tabulka prvků.

- Chemická vazba, MOLCAO. Molekulové orbitaly diatomických a polyatomických molekul. Hybridizace, VSEPR.

- Tvar molekul a symetrie molekul - bodové grupy.

Vodivost, magnetické vlastnosti.

- Pásový model pevných látek.

- Vodiče, polovodiče, izolanty. Supravodivost. Magnetické vlastnosti.

Krystaly

- Geometrie krystalové mřížky, krystalografické soustavy, Bravaisovy mřížky, prostorové grupy.

- Struktury kovových, iontových, kovalentních a molekulových krystalů.

- Základní strukturní typy.

Roztoky a reakce

- Rozpustnost.

- Základní typy reakcí - srážecí, acido-bazické, redoxní a radikálové reakce.

Systematická chemie prvků - prvky hlavních skupin

- Vodík.

- Kyslík.

- Vzácné plyny - skupina 18 (VIII. hl. podskupina).

- Halogeny - skupina 17 (VII. hl. podskupina).

- Chalkogeny - skupina 16 (VI. hl. podskupina).

Poslední úprava: Němec Ivan, prof. RNDr., Ph.D. (20.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK