PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd II - JMB002
Anglický název: Introduction to the Study of the Social sciences II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 100 (104)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
PhDr. Jiří Kocián
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Michaela Kůželová, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Mgr. et Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: JMB500
Je prerekvizitou pro: JMB029, JMB009, JMB011, JMBZ201, JMB015, JMB017, JMB020, JMBZ200, JMB052, JMB013
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

Seminář studenty seznámí jednak s teoretickým zakotvením sociálních věd v širším systému poznávání a související metodologií. Zvláštní pozornost bude věnována postavení teritoriálních studií ve srovnání s dalšími obory. V praktické části seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému myšlení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 seznámit studenty s obecnější problematikou studia sociálních věd a na praktických příkladech natrénovat nutné dovednosti

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (23.09.2016)

 

Doporučená literatura:

 

Booth, W. ‒  Colomb, G. ‒ Williams, J. M., The craft of research. Chicago 2008.

Čechová M. a kol., Čeština ‒ řeč a jazyk. Praha 2000.

Grepl M. a kol., Příruční mluvnice češtiny. Praha 2007.
Grepl M., Karlík P., Skladba češtiny. Olomouc 1998.
Hoffmannová J., Stylistika a ... (Současná situace stylistiky). Praha 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha  2005.

 

 

Další doporučené zdroje:

 

 

 

  • Čechová, M. ‒ Chloupek, J. ‒ Krčmová, M. ‒ Minářová, E., Stylistika současné češtiny. Praha 1997.

 

  • Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause. Praha 2005.

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost,Hlavní redaktoři:Josef Filipec, František Daneš, Jaroslav Machač, Vladimír Mejstřík, Academia – 1. vydání 1978, 2. vydání (opravené a doplněné) 1994, 3. vydání (opravené) 2003, 4. vydání (totožné se 3.) 2005.

  • Boldiš, P., Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 - Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. c1999-2004, poslední aktualizace 31. 03. 2006 [cit. 2016-09-20]. Dostupné z WWW: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf

  • Boldiš, P., Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 - Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů. Verze 3.1 [online]. c 1999-2004, poslední aktualizace 31. 03. 2006 [cit. 2016-19-20]. Dostupné z WWW: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf

     

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (21.09.2016)

Kurz je ukončen zápočtem. Splnění povinností v seminářích zahrnuje povinnou docházku (s povolenou jednou neomluvenou absencí) a odevzdávání úkolů v daném termínu.

Práce v semináři má připouštěcí charakter k závěrečnému testu, tj. bez splnění povinností v semináři nebude student moci psát závěrečný test. Ze závěrečného testu musí student obdržet minimálně 60 bodů ze 100.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

Sylabus viz příloha:  dokument v sekci "Soubory"  - Sylabus Úvodu do společenských věd II  2016-2017

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Petr Šafařík (20.09.2016)

 podle studijního programu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK