PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právní informační systémy - HV5070
Anglický název: Legal Information Systems
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://moodle.prf.cuni.cz/course/index.php?categoryid=27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Mgr. Jiří Šimek
Prerekvizity : HP0682
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (19.01.2018)

Schopnost pracovat s právními informačními systémy lze v dnešní moderní či postmoderní společnosti 21. století považovat za jednu ze stěžejních dovedností, kterou by měl právník ovládat. Výběrový předmět "Právní informační systémy" si klade za cíl nejenom osvětlit způsob práce s využitím moderních právních informačních systémů a naučit tak studenty efektivně vyhledávat právní informace, nýbrž i ukázat jak s informacemi prakticky nakládat.
Předmět se zaměří na praktické poznání a využití konkrétních právně- informačních systémů dostupných v ČR, konkrétně se bude jednat o ASPI, Codexis a Beck-online. Nejen však to, cílem předmětu je naučit studenty získávat informace i z dalších otevřených zdrojů na internetu, tj. zejména Poslanecká sněmovna a Senát PČR, vláda, nejvyšší soudy a Ústavní soud, jakož i využívat mezinárodní databáze, které jsou dispozici na PF UK. Důraz na praktické poznání různých zdrojů informací dostupných díky moderním informačním technologiím je také zásadní odlišností od již existujícího povinně volitelného předmětu "Základy právní informatiky", který, jak sám název napovídá, se z vědeckého hlediska zabývá právní informatikou.
Výběrový předmět "Právní informační systémy" by z hlediska své struktury měl být po stručném úvodu a připomenutí základních pojmů právní teorie (právní norma, předpis, akt aplikace práva, účinnost atd.) rozdělen do tří základních částí. Nejprve se budeme věnovat volně dostupným zdrojům právních informací v ČR (legislativa, Vláda, PSP, EUR-Lex, rejstříky, věstníky, katastr, ÚS, NS, NSS, eJustice, SDEU, ÚOHS).
Dále se posluchači seznámí s tzv. licencovanými zdroji právních informací, tj.: Beck-online (poskytující přístup k právním textům on-line prostřednictvím internetu), ASPI (Automatický systém právních informací provozovaný) a Codexis Academia (nekomerční verze produktu Codexis Advokacie). Tato část bude obsahovat prezentace výše uvedených informačních systémů ve spolupráci se společnostmi, které je provozují, tak, aby studentům byly představeny funkce těchto konkrétních právních informačních systémů.
Účelem třetí části předmětu bude naučit studenty efektivně vyhledávat v knihovních zdrojích a tedy i v mezinárodních elektronických databázích dostupných na PF UK. Znalost těchto systémů lze využít především při psaní kvalifikačních prací či při další akademické činnosti. Práce s těmito zdroji bude zahrnovat e-knihy, e-časopisy, přístupy do elektronických zdrojů, digitální elektronické repositáře, rešerše jako výsledek vyhledávání informací a pravidla pro využívání elektronických zdrojů včetně citačních pravidel a terminologie.

Předmět Právní informační systémy bude zakončen zkouškou na základě úspěšného vypracování domácích úkolů v průběhu semestru spočívajících v práci s právními informacemi a s právními informačními systémy u PC. V rámci předmětu budeme pracovat v prostředí https://moodle.prf.cuni.cz. Prerekvizitou předmětu je úspěšné absolvování předmětu Teorie práva II (HP0682).
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (06.04.2017)

Pořadí Téma
   
1 Teoretický úvod - cíl a obsah předmětu 
2 Volně dostupné zdroje právních informací - Blok I. (legislativa, Vláda, PSP, EUR-Lex, rejstříky, věstníky, katastr)
3 Volně dostupné zdroje právních informací - Blok II. (ÚS, NS, NSS, eJustice, SDEU, ÚOHS)
4 Mezinárodní elektronické databáze dostupné na PF UK
5 Právně informační systém Beck - online 
6 Úvod do práce v právním informačním systému ASPI 
7 Řešení praktických příkladů v právním informačním systému ASPI 
8 Úvod do práce v právním informačním systému Codexis Academia 
9 Řešení praktických příkladů v právním informačním systému Codexis Academia 
10 Strategie vyhledávání v právních informačních systémech, praktické cvičení a aplikace práce s právními předpisy a judikaturou v právních informačních systémech 
11 Mezinárodní elektronické databáze dostupné na PF UK - WestLaw
12 Závěrečná atestace
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (19.01.2018)

Předmět Právní informační systémy bude zakončen kolokviem na základě úspěšného vypracování domácích úkolů v průběhu semestru spočívajících v práci s právními informacemi a s právními informačními systémy u PC. V rámci předmětu budeme pracovat v prostředí https://moodle.prf.cuni.cz.

Závěrečné kolokvium bude mít podobu domácího úkolu, tj. stejně jako u dalších úkolů v průběhu semestru bude třeba úkol ve stanovené lhůtě vypracovat alespoň na 70 %, a to bez omezení počtu opravných pokusů. Podmínkou úspěšného absolvování  je rovněž řádná docházka. Více než jedna absence, či každý pozdní příchod povedou k povinnosti zpracovat dodatečný úkol. Více než čtyři absence znamenají nepřipuštění ke zkoušce.

K úspěšnému absolvovní  bude tedy třeba (1) pravidelná účast na semináři, (2) vypracování všech domácích úkolů a (3) případné zpracování dodatečného úkolu.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (19.01.2018)

 

Povinná literatura:

Šavelka, J., Myška, M., Ptašnik, A., Spáčilová, D. Právní informační systémy. Brno: Tribun EU, 2011.

Gerloch, A. Teorie Práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.

Cvrček, F. Právní informatika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

Doporučená literatura:

Cejpek, J. Úvod do právní informatiky. Praha: Karolinum, 1997.

Cejpek, J. Informace, komunikace a myšlení.  Praha: Karolinum, 1998.

Forejtová, M., Tronečková, M. Evropské právo v praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK