PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Působení základních práv a svobod v právním řádu - HV3701
Anglický název: Application of basic rights and freedoms within the legal order
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Prerekvizity : HP0682
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.04.2017)

V druhé polovině 20. století se prosadila přímá použitelnost a přednost základních práv a svobod, které tak
ovlivňují celý právní řád. Základních práv a svobod se lze přímo dovolat, v aplikaci práva mají přednost před
zákonem. Ústavní klauzule o základních právech už nejsou monologem zákonodárce, jak je vnímal ještě
prvorepublikový právní teoretik František Weyr, nýbrž skutečnými, vynutitelnými a zvláště chráněnými
subjektivními právy. Základní práva a svobody jsou interpretovány Ústavním soudem a Evropským soudem pro
lidská práva, a jedním z důležitých úkolů státní správy a soudů je promítnutí lidskoprávních standardů do
legislativy a soudní praxe. Teorie práva tento jev nazývá prozařováním základních práv do právního řádu. Kurs
představí teoretické základy prozařování základních práv a zaměří se poté na praktické problémy hledání souladu
právního řádu s lidskoprávními standardy v jednotlivých právních odvětvích; na výuce se budou podílet právní
teoretici z katedry teorie práva a právních učení společně s praktiky z Kanceláře vládního zmocněnce pro
zastupování před ESLP.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.04.2017)

Předběžný program:

1. Ústavně konformní výklad, teorie základních práv, dělba moci mezi zákonodárce a soudy, prozařování (Wintr)

2. Horizontální účinek základních práv (Ondřejek)

3. Aplikace judikatury ESLP na vnitrostátní úrovni (Konůpka)

4. Omezení osobní svobody v kontextu imigrace (Konůpka/Hlinomaz)

5. Zásada non-refoulement v kontextu vyhoštění; interakce vnitrostátního práva, evropského práva a Evropské úmluvy o lidských právech (Hlinomaz)

6. Svoboda projevu a ochrana před nenávistnými projevy (hate speech) (Kundrák)

7. Ochrana soukromí a tajné sledování (Pysk)

8. Soft law a jeho prozařování do hard law a vnitrostátního práva (věznice, psychiatrické detence) (Lukasová)

9. Životní prostředí a lidská práva (Konůpka)

10. Náboženská svoboda, sekulární stát a náboženské symboly ve školách, na pracovišti a veřejných prostranstvích (Konůpka)

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.04.2017)

Doporučená literatura:

Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016

Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání, Plzeň 2013

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Praha 2015

Zdroje:

Databáze nálezů Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/

Česká databáze rozhodnutí ESLP - http://eslp.justice.cz/

Rozsudky Nejvyššího správního soudu a správních soudů - www.nssoud.cz

Rozsudky Nejvyššího soudu - www.nsoud.cz

Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP - http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999

HUDOC - Databáze rozhodnutí ESLP (anglicky a francouzsky) - http://echr.coe.int/echr/en/hudoc

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK