PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Působení základních práv a svobod v právním řádu - HV3701
Anglický název: Application of basic rights and freedoms within the legal order
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Prerekvizity : HP0682
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (30.01.2018)

Garant: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
e-mail: wintr@prf.cuni.cz telefon: 221 005 473 místnost: 333,2
Vyučující: Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení PF UK
Mgr. Petr Konůpka, zástupce vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Mgr. Marie Lukasová, právnička Kanceláře veřejného ochránce práv (KVOP) a členka Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT)
Mgr. Viktor Kundrák, E. MA., hate crime officer, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (OBSE/ODIHR)
další právníci Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP


Status kurzu: volitelný předmět PF UK v letním semestru (pro semestry 4., 6., 8., 10.)
Předpokládaný počet studentů: 30
Atestace: uděluje se za aktivní účast na hodinách

Anotace: V druhé polovině 20. století se prosadila přímá použitelnost a přednost základních práv a svobod, které tak ovlivňují celý právní řád. Základních práv a svobod se lze přímo dovolat, v aplikaci práva mají přednost před zákonem. Ústavní klauzule o základních právech už nejsou monologem zákonodárce, jak je vnímal ještě prvorepublikový právní teoretik František Weyr, nýbrž skutečnými, vynutitelnými a zvláště chráněnými subjektivními právy. Základní práva a svobody jsou interpretovány Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva, a jedním z důležitých úkolů státní správy a soudů je promítnutí lidskoprávních standardů do legislativy a soudní praxe. Teorie práva tento jev nazývá prozařováním základních práv do právního řádu. Kurs představí teoretické základy prozařování základních práv a zaměří se poté na praktické problémy hledání souladu právního řádu s lidskoprávními standardy v jednotlivých právních odvětvích; na výuce se budou podílet právní teoretici z katedry teorie práva a právních učení společně s praktiky z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP.Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (29.01.2018)

Předběžný program:

1. Ústavně konformní výklad, teorie základních práv, dělba moci mezi zákonodárce a soudy, prozařování (Wintr)

2. Horizontální účinek základních práv (Ondřejek)

3. Aplikace judikatury ESLP na vnitrostátní úrovni (Konůpka)

4. Základní práva v době „migrační krize“ (omezení osobní svobody; zásada non-refoulement) (Konůpka)

5. Ochrana před špatným zacházením v místech zbavení svobody (Lukasová)

6. Zdravotnictví a bioetika (chemická kastrace; transgender; domácí porody; eutanázie) (Hodysová, Konůpka)

7. Spravedlivý tretsní proces, aneb kterých stébel se zručný obhájce tonoucího chytá (Pysk)

8. Diskriminace(gender – platy, péče o děti, orgasmus; sexuální orientace) (Hodysová, Konůpka)

9. Big Brother (tajné služby; sledování na pracovišti; databáze DNA; osobní prohlídky) (Konůpka, Pysk)

10. Svoboda projevu a ochrana před nenávistnými projevy (hate speech) (Kundrák)

 

Doporučená literatura:

Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016

Gerloch, A.: Teorie práva, 7. vydání, Plzeň 2017

Harris, D., O’Boyle, M., Bates, E., Buckley, C.: Law of the European Convention on Human Rights. 3. vydání, Oxford 2014

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Molek, P.: Základní práva. Sv. 1. Důstojnost, Praha 2017

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Pollmann, A.; Lohmann, G. (eds.): Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka, Bratislava 2017

Reid, K.: A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 5. vydání, London 2015

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Praha 2015

 

Zdroje:

Databáze nálezů Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/

Česká databáze rozhodnutí ESLP - http://eslp.justice.cz/ 

Rozsudky Nejvyššího správního soudu a správních soudů – www.nssoud.cz

Rozsudky Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz

Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP – http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999

HUDOC - Databáze rozhodnutí ESLP (anglicky a francouzsky) – http://echr.coe.int/echr/en/hudoc

ESLP: factsheets by theme on the Court’s case-law and pending cases – http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (29.01.2018)

Doporučená literatura:

Bartoň, M. a kol.: Základní práva, Praha 2016

Gerloch, A.: Teorie práva, 7. vydání, Plzeň 2017

Harris, D., O’Boyle, M., Bates, E., Buckley, C.: Law of the European Convention on Human Rights. 3. vydání, Oxford 2014

Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J.; Bobek, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, Praha 2012

Molek, P.: Základní práva. Sv. 1. Důstojnost, Praha 2017

Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod, Praha 2012

Pollmann, A.; Lohmann, G. (eds.): Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka, Bratislava 2017

Reid, K.: A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 5. vydání, London 2015

Wagnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha 2012

Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 3. vydání, Praha 2015

 

Zdroje:

Databáze nálezů Ústavního soudu - http://nalus.usoud.cz/

Česká databáze rozhodnutí ESLP - http://eslp.justice.cz/ 

Rozsudky Nejvyššího správního soudu a správních soudů – www.nssoud.cz

Rozsudky Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz

Zpravodaj Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP – http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6085&d=328999

HUDOC - Databáze rozhodnutí ESLP (anglicky a francouzsky) – http://echr.coe.int/echr/en/hudoc

ESLP: factsheets by theme on the Court’s case-law and pending cases – http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK