PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo II - HP0292
Anglický název: Business Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0011
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0291, HP1172
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0296, HP0010, HP0007, HP4144, HS005, HP0293, HP0261
Je prerekvizitou pro: HV2022, HV1790, HP0122, HP0051
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (26.01.2018)
Požadavky ke zkoušce

Podmínky pro získání 4 kreditů (zápočtu) za výuku Obchodního práva II (OP II) počínaje zimním semestrem 2020/2021

 

1.   Podmínkou získání 4 kreditů (zápočtu) je alespoň 2/3 účast na seminární výuce (účast na 8 seminářích z 12, případně na 7 z 10/11) a splnění dalších podmínek určených učiteli vedoucími jednotlivé seminární skupiny, tj.:

  

  1. Splnění podmínky účasti studentů na seminární výuce a splnění dalších podmínek podle bodu 1 hodnotí učitel vedoucí seminář.

 

  1. Studenti, kteří nezískají kredity splněním dalších podmínek podle bodu 1 a mají alespoň 2/3 účast na seminářích, mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu organizovaného pověřeným učitelem. Pro akademický rok 2020/2021 je pověřeným učitelem JUDr. K. Hurychová, Ph.D.

 

  1. Studenti mohou získat zápočet také v letním semestru v rámci výuky Obchodní právo III, pokud dosáhnou 2/3 účasti na seminární výuce a úspěšně absolvují celokatedrální zápočtový test; v takovém případě jsou povinni se na první hodině přihlásit u učitele vedoucího seminář (důležité pro vedení docházky).

 

  1. Studenti s individuálním studijním plánem, podle nějž nejsou povinni se účastnit pravidelné výuky, či dočasně po delší dobu studující v zahraničí, či v jiných mimořádných případech (není plnění pracovních povinností) mohou získat kredity (zápočet) na základě úspěšného absolvování celokatedrálního zápočtového testu bez povinnosti splnit 2/3 účast na seminární výuce.  

 

  1. Podrobnější pravidla pro celokatedrální zápočtového test [bod 3 až 5] jsou tato:

 

a)     Test bude typu multiple choice. Jako správná se hodnotí odpověď, u níž jsou zakroužkovány pouze všechny správné varianty (může jich být více jak jedna). Test se bude skládat z 20 otázek. Na vypracování testu bude studentům poskytnuto 30 minut.

 

b)     Pro úspěšné absolvování testu je nutno, aby student získal 12 bodů (za každou správnou odpověď je jeden bod).

 

c)     Do 30. listopadu vyhlásí pověřený učitel prostřednictvím elektronické nástěnky termíny celokatedrálního zápočtového testu tak, aby dva termíny byly stanoveny v lednu, jeden v únoru a jeden v květnu.

 

d)     Studenti podle bodu 5 požádají o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele do 30. listopadu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím elektronické pošty či písemně prostřednictvím sekretářky katedry, přičemž mu doloží, že splňují podmínky pro jeho absolvování podle bodu 5.

 

e)     Studenti podle bodu 3 a 4 o absolvování celokatedrálního zápočtového testu pověřeného učitele nežádají; seznam studentů podle bodu 3 a 4 sděluje pověřenému učiteli bez zbytečného odkladu po skončení seminární výuky učitel vedoucí seminář.

 

f)      Rozsah látky, z níž test bude vycházet, je tento:

a.      Podnikání a podnikatel

b.     Obchodní firma

c.      Právní jednání podnikatele

d.     Obchodní rejstřík, princip publicity, charakter zápisů do obchodního rejstříku

e.      Nekalá soutěž

f.      Právo proti omezování hospodářské soutěže

g.     Obchodní korporace – obecná charakteristika

h.     Obchodní korporace  - založení, vznik, zrušení, zánik a neplatnost

i.       Osobní obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků

j.       Kapitálové obchodní společnosti – základní otázky, práva a povinnosti společníků, a struktura společnosti

k.     Družstvo (základní charakteristika)

 

  1. Získání 4 kreditů (zápočtu) za OP II je korekvizitou pro vykonání ústní postupové zkoušky z obchodního práva (OP III) a tím i pro vykonání KLP.

 

 

 

 

Poslední úprava: Tomášek Petr, JUDr., LL.M., Ph.D. (22.09.2021)
Sylabus

Obecné otázky obchodních korporací     

 

Osobní obchodní společnosti                          

 

Akciová společnost                              

 

Společnost s ručením omezeným           

 

Družstvo                                            

 

Přeměny obchodních korporací              

 

Právo podnikatelských seskupení           

 

Evropské formy obchodních korporací    

 

Právní způsoby řešení majetkové nedostatečnosti obchodní korporace 

Poslední úprava: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (17.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 37 %.

Poslední úprava: Josková Lucie, doc. JUDr., Ph.D., LL.M. (22.09.2020)
Studijní opory

Literatura

Povinná 

Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

Černá, S. a kol. Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2018. 

 

Doporučená 

Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M. Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů, 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Bejček, J., Šilhán, J. a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015.

Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2013.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Čech, P., Šuk, P. Právo obchodních společností. V praxi a pro praxi (nejen soudní). 1. vyd. Praha: Bova Polygon, 2016.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EU o některých aspektech práva obchodních společností

Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Poslední úprava: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (06.04.2021)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Úterý20.02.2024Podnikatel a podnikání jako centrální pojmy obchodního práva (vymezení a význam pro právo obchodních korporací a závazkové právo)prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Úterý27.02.2024Ústavněprávní základy obchodního právaJUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D. 
Úterý05.03.2024Zastoupení podnikatele Idoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý12.03.2024Zastoupení podnikatele IIdoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý19.03.2024Regulace podnikání (živnostenské, neživnostenské, včetně zvláštního režimu obchodních korporací pro specifické oblasti hospodářství)JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 
Úterý26.03.2024Rejstříkové právoMgr. Jan Flídr, Ph.D. 
Úterý02.04.2024Transparentnost podnikatele (včetně srovnání s transparentností právnických osob veřejného práva a SOEs)doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý09.04.2024Základní charakteristika obchodních korporací a jejich srovnání s jinými druhy právnických osobdoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý16.04.2024Zakladatelské právní jednání jako ústava obchodní korporacedoc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Úterý23.04.2024Financování obchodní korporaceprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Úterý30.04.2024Konflikty v obchodní korporaci, jejich předcházení a řešeníJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Úterý07.05.2024Aktuální judikatura v právu obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK