PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo II - HP0292
Anglický název: Business Law II
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Mgr. Petr Tomášek
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0291, HP1172
Záměnnost : HHP0292
Je korekvizitou pro: HP0007, HP0296, HP0010, HP0261, HP0293
Je prerekvizitou pro: HV1790, HV2022
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.12.2017)

Předmětem výuky obchodního práva II. je právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev).
Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Obchodní právo představuje jeden ze základních předmětů vyučovaných na právnické fakultě UK v Praze. Rozsah výuky je stanoven na 3 semestry. Studentům poskytuje znalosti základů teorie obchodního práva a jeho zvláštností. Současně je výuka zaměřena na seznámení s právní úpravou postavení podnikatelů, jejich právního jednání, vztahů vznikajících mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a jinými osobami.

Obchodní právo v magisterském studijním programu je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Té předchází po třech  semestrech zkouška postupová a písemná klauzurní práce. Vlastní výuka probíhá jednak v přednáškách (2 hodiny týdně ve všech 3 semestrech výuky) a seminářích (2 hodiny týdně v 5. semestru výuky a 2 hodiny týdně v 6.  semestru výuky).  Vedle základní povinné výuky jsou z oboru obchodního práva vypisovány povinně volitelné předměty.

Obsah výuky obchodního práva tvoří teoretické otázky a platná právní úprava následujících okruhů problematiky:

 1. Pojetí obchodního práva, jeho vztah k občanskému právu
 2. Zákon o obchodních korporacích (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura)
 3. Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
 4. Právní úprava podmínek podnikání
 5. Obchodní rejstřík
 6. Obchodní společnosti a družstva
 7. Koncernové právo
 8. Hospodářská soutěž a její ochrana
 9. Podnikatel v závazkových vztazích
 10. Průmyslová práva
 11. Cenné papíry, burzy a burzovní obchody
 12. Kolektivní investování
 13. Nadnárodní formy společností

Kromě magisterského studia je obchodní právo samostatným předmětem rigorózních zkoušek a jedním z předmětů tvořících součást zkoušky v doktorantském studiu Obchodní právo. Z obchodního práva jsou rovněž pořádány specializované kursy pro právníky a neprávníky z praxe. Jsou věnovány zejména změnám v právní úpravě.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (21.09.2017)

Literatura

 

Černá, S., Štenglová, I. Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

 

Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., Vítek, J.: Právo cenných papírů. 1. vyd. C.H. Beck, 2014

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017 (v tisku).

 

Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017.

Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

 

Právní předpisy

 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách

Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

Směrnice EP a Rady č. 2017/1132/EUo některých aspektech práva obchodních společností

Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Pondělí02.10.2017Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí09.10.2017Obecné otázky obchodních korporacíprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí16.10.2017Osobní obchodní společnostiprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí23.10.2017Akciová společnostJUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Pondělí30.10.2017Akciová společnostprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Pondělí06.11.2017Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí13.11.2017Společnost s ručením omezenýmprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí20.11.2017Družstvodoc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Pondělí27.11.2017Přeměny obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí04.12.2017Právo podnikatelských seskupeníJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Pondělí11.12.2017Evropské formy obchodních korporacíJUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 
Pondělí18.12.2017Obchodní korporace podrobené speciální úpravědoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK