PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo III - HP0293
Anglický název: Business Law III
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 29
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0292
Je korekvizitou pro: HK0030, HV3719, HP0295, HP0026, HP0022, HP0023, HP0351
Je záměnnost pro: HP0296
Soubory Komentář
stáhnout SZK od ls 2014-15_elektronizace.doc Otázky z obchodního práva - státní zkouška (úprava označení otázek)
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)

Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (07.01.2015)

 

Obchodní právo představuje jeden ze základních předmětů vyučovaných na právnické fakultě UK v Praze. Rozsah výuky je stanoven na 3 semestry. Studentům poskytuje znalosti základů teorie obchodního práva a jeho zvláštností. Současně je výuka zaměřena na seznámení s právní úpravou postavení podnikatelů, jejich právního jednání, vztahů vznikajících mezi podnikateli, popř. mezi podnikateli a jinými osobami.

Obchodní právo v magisterském studijním programu je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Té předchází po třech  semestrech zkouška postupová a písemná klauzurní práce. Vlastní výuka probíhá jednak v přednáškách (2 hodiny týdně ve všech 3 semestrech výuky) a seminářích (2 hodiny týdně v 5. semestru výuky a 2 hodiny týdně v 6.  semestru výuky).  Vedle základní povinné výuky jsou z oboru obchodního práva vypisovány povinně volitelné předměty.

Obsah výuky obchodního práva tvoří teoretické otázky a platná právní úprava následujících okruhů problematiky:

 1. Pojetí obchodního práva, jeho vztah k občanskému právu
 2. Zákon o obchodních korporacích (předmět úpravy, vztah k občanskému zákoníku, struktura)
 3. Základní pojmy obchodního práva (podnikatel, podnikání, podnik apod.)
 4. Právní úprava podmínek podnikání
 5. Obchodní rejstřík
 6. Obchodní společnosti a družstva
 7. Koncernové právo
 8. Hospodářská soutěž a její ochrana
 9. Podnikatel v závazkových vztazích
 10. Průmyslová práva
 11. Cenné papíry, burzy a burzovní obchody
 12. Kolektivní investování
 13. Nadnárodní formy společností

Kromě magisterského studia je obchodní právo samostatným předmětem rigorózních zkoušek a jedním z předmětů tvořících součást zkoušky v doktorantském studiu Obchodní právo. Z obchodního práva jsou rovněž pořádány specializované kursy pro právníky a neprávníky z praxe. Jsou věnovány zejména změnám v právní úpravě.

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (23.04.2015)

Literatura

 

ñ  Černá, S., Plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013.

ñ  Černá, S., Štenglová I., Pelikánová I. a kol.: Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

ñ  Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

ñ  Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo - komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009.

ñ  Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

ñ  Bejček, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

ñ  Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kol.: Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014.

ñ  Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

ñ  Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích - Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

ñ  Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

ñ  Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

ñ  Dědič, Čech: Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

 

Právní předpisy

 

ñ  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ñ  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ñ  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev

ñ  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ñ  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

ñ  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

ñ  Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

ñ  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

ñ  Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

ñ  Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

ñ  Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

ñ  Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

ñ  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

ñ  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ñ  Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení

ñ  Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti

ñ  Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

ñ  Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

ñ  Smlouva o fungování EU

ñ  Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

ñ  Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

ñ  Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES)

ñ  Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE)

ñ  Nařízení Rady č. 207/2009 o ochranné známce Společenství

ñ  Nařízení Rady č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství

ñ  Směrnice EP a Rady č. 2009/101/ES o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření

ñ  Směrnice EP a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK