PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu I - HP0261
Anglický název: Private International Law and International Trade Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 26
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Vyučující: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Mgr. Ondřej Čech
JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D.
JUDr. Dominik Králik
JUDr. Milan Müller, Ph.D.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Třída: mezinárodní právo soukromé
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Korekvizity : HP0292, HP0852
Je korekvizitou pro: HP0262, HP0491, HP3073, HP0030
Anotace
Poslední úprava: Alena Vacková (14.09.2017)

Mezinárodní právo soukromé - zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy s mezinárodním prvkem, o teorii mezinárodního práva soukromého a o mezinárodním právu procesním. Právo mezinárodního obchodu - zahrnuje výklad o právních normách upravujících vztahy v mezinárodním obchodním styku včetně úpravy řešení sporů.
Sylabus -
Poslední úprava: Alena Vacková (14.09.2017)

Mezinárodní právo soukromé je odvětví právního řádu, které obsahuje právní normy, jež výlučně upravují soukromoprávní vztahy (tzn. vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva), ve kterých se vyskytuje tzv. mezinárodní (popř. zahraniční nebo cizí) prvek, přičemž zahrnuje i normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek. Jde tedy o právní poměry, které mají vztah k více než jednomu právnímu řádu.

Mezinárodní prvek se v soukromoprávním vztahu může projevit u subjektu tohoto vztahu, u skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního vztahu nebo u předmětu právního vztahu. Vztah k zahraničí musí být vždy dostatečně významný.

Mezinárodní prvek v řízení o občanskoprávních věcech může spočívat v tom, že účastníkem řízení je cizí státní příslušník nebo určitý procesní úkon je třeba provést v zahraničí.

V těchto případech vzniká otázka, kterého práva se má pro konkrétní úpravu právního vztahu z dotčených dvou nebo více právních řádů použít. V současné době převládají dva základní způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem : kolizní a přímý způsob úpravy.

Při kolizním způsobu úpravy se pro určení rozhodného práva používají zvlášní normy, jež se obvykle nazývají normy kolizní. Kolizní normy však samy neobsahují hmotněprávní úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, ale za pomoci určitých skutečností, které se označují jako hraniční určovatelé, vybírají právní řád určitého státu (jeho právní předpisy), kterým se pak upravují práva a povinnosti účastníků.

Při přímém hmotněprávním způsobu úpravy se používají přímé normy, které obsahují bezprostřední úpravu práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem a bezprostředně se na tyto vztahy aplikují (tzn. nepotřebují ke svému použití odkaz kolizní normy). Přímé normy jsou obsaženy především v mnohostranných mezinárodních smlouvách, jimiž dochází k částečné unifikaci hmotněprávních norem pro určité druhy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Do mezinárodního práva soukromého patří také vnitrostátní normy, jež jsou určeny výlučně pro úpravu poměrů s mezinárodním prvkem a které jsou označovány jako věcné normy mezinárodního práva soukromého. K jejich aplikaci však nedochází bezprostředně jako u přímých norem právního řádu, jehož jsou součástí, ale až na základě jejich výběru kolizní normou.

Normy procesní, které upravují postup soudů a jiných orgánů a účastníků v řízení o občanskoprávních věcech, v němž je mezinárodní prvek, jsou nazývány mezinárodním právem procesním a také se zařazují do mezinárodního práva soukromého.

 

Právo mezinárodního obchodu je účelově uspořádaný soubor právních norem z různých právních odvětví a různého původu, jež spojuje jejich společný účel upravovat právní vztahy vznikající při uskutečňování mezinárodního obchodu a mezinárodního hospodářského styku vůbec. Pro úpravu těchto styků není možné vystačit pouze s vnitrostátními předpisy, které upravují vnitrostátní obchodní styky, ale vyžadují si zvláštní právní úpravu.

Vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku, které jsou předmětem práva mezinárodního obchodu, nejsou omezeny pouze na prostou výměnu zboží a služeb mezi subjekty z různých států, ale zahrnují v širším smyslu i společnou výrobu, vědeckotechnickou spolupráci, mezinárodní platební styk, mezinárodní přepravu zboží apod.

Právní normy, které upravují tyto vztahy, mají různou povahu a patří do různých právních odvětví. Normy z oblasti správního práva upravují výkon státní správy v oblasti hospodářských styků se zahraničím (např. vydávání různých povolení k dovozu nebo vývozu zboží). Normy z oblasti práva finančního upravují devizové vztahy v mezinárodním obchodním styku, daně a poplatky. Velký význam mají i normy soukromoprávní, které upravují práva a povinnosti účastníků mezinárodního obchodního styku; sem patří obchodní a občanské zákoníky, přímé normy a normy procesní upravující soudní a rozhodčí řízení.

Významným pramenem práva mezinárodního obchodu jsou také mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní obchodní a hospodářské styky, smlouvy unifikující hmotněprávní normy a smlouvy unifikující procesněprávní normy.

Protože do vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku mohou vstupovat také státy a mezinárodní organizace vládní povahy, jsou pro jejich vztahy pramenem i mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní obyčej.

Právo mezinárodního obchodu je úzce spojeno s mezinárodním právem soukromým, neboť mají stejné způsoby úpravy vztahů, které vznikají mezi subjekty z různých států. Jsou to metody kolizní a přímá, přičemž v právu mezinárodního obchodu vzhledem k výsledkům unifikačních snah států je způsob přímý daleko významnějším způsobem úpravy vztahů v mezinárodním obchodním styku než způsob kolizní.

Právo mezinárodního obchodu je též předmětem výuky na právnických a ekonomických fakultách, přičemž celková náplň výuky tohoto předmětu se v jednotlivých státech liší vzhledem k potřebám jejich praxe, tradicí výuky i existencí národních právních předpisů, které jsou prameny práva mezinárodního obchodu příslušného státu.

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Alena Vacková (27.09.2017)

                                            LITERATURA

 

Povinná literatura:

1.      Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. a kolektiv. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd.  Aleš Čeněk, Plzeň - Brno 2015.

2.      Poláček, B. Právo mezinárodního obchodu, Wolters Kluwer Praha 2017.

 

Doporučená literatura

3.      Pauknerová M.. Evropské mezinárodní právo soukromé. Praha, C.H.Beck. 2013.

4.      Rozehnalová, N. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie: (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

5.      Růžička K.. Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Plzeň, Aleš Čeněk. 2005.

6.      Rozehnalová, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013.

7.      Rozehnalová N. Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd.. Wolters Kluwer, Praha. 2010.

8.      Valdhans, J. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. C.H.Beck, Praha. 2012.

9.      Rozehnalová N. Závazky ze smluv a jejich právní režim. Masarykova univerzita, Brno. 2010.

10.  Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

11.  Pauknerová, M. a kolektiv. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

12.  Kučera, Z., Gaňo, J. Zákon o mezinárodním právu soukromém, Komentované vydání. Doplněk Brno, Aleš Čeněk, Plzeň 2014.

13.  Bříza, P. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014.

14.  Pfeiffer, M. Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý03.10.2017Mezinárodní právo soukromé, pojem, předmět, prameny, unifikaceprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý10.10.2017Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovateléprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý17.10.2017Přímé normy, vztah metody přímé a kolizní, imperativní předpisyprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý24.10.2017Kolizní úprava rodinného právaJUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý31.10.2017Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkazprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý07.11.2017Úvod do mezinárodního civilního procesního právaprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý14.11.2017Právní postavení cizinců v soukromoprávních poměrechprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý21.11.2017Subjekty MPS, právní jednání, zastoupení, promlčeníprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý28.11.2017Kolizní úprava závazkového právaprof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 
Úterý05.12.2017Kolizní úprava věcných právprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
Úterý12.12.2017Kolizní úprava dědického právaJUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 
Úterý19.12.2017Úvod do mezinárodního civilního procesního práva IIprof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK