PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo I - HP0291
Anglický název: Business Law I
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2012 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
JUDr. Tomáš Pohl
doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0271
Je korekvizitou pro: HP0296, HP0292, HP0010, HP0007
Je prerekvizitou pro: HV1790, HP3702, HP1530
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)

Předmětem výuky obchodního práva I. jsou obecné instituty obchodního práva (podnikatel a podnikání, obchodní závod, obchodní firma, obchodní rejstřík atd.), veřejnoprávní úprava podmínek podnikání, soutěžní právo a právo průmyslového vlastnictví.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (26.01.2018)

Zápočet z obchodního práva I. je udělován za úspěšné absolvování zápočtového testu - bližší podmínky viz soubor k tomuto předmětu.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. (16.01.2017)

Povinná literatura

 

Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016.

 

Doporučená literatura

 

Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.

Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012.

Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.

 

 

Právní předpisy  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech

Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Smlouva o fungování EU

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy

 

Všechny uvedené předpisy v platném znění.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý20.02.2018Obchodní právo – pojem, povaha, předmět, systém, prameny a perspektiva prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Úterý27.02.2018Právní postavení podnikatele. Pojem podnikatele, členění podnikatelů, pojem podnikání, sídlo podnikatele, závod a jeho organizační složky, rodinný závod, základní dispozice se závodem, podnik v evropském právu JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý06.03.2018Obchodní firma a obchodní tajemství. Pojem obchodní firmy, vývoj firemního práva, principy firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní listiny. Obchodní tajemství a jeho ochrana.JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý13.03.2018Právní jednání podnikatele. Jednání podnikatele fyzické osoby, jednání podnikatele právnické osoby, prokuraJUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Úterý20.03.2018Obchodní rejstřík Pojem a funkce obchodního rejstříku, princip jeho publicity. Živnostenský rejstřík. Evropská úprava publicity v oblasti podnikání. Propojení rejstříků.doc. JUDr. Ivanka Štenglová 
Úterý27.03.2018České a evropské právo proti omezování hospodářské soutěže Povaha, funkce a členění soutěžního práva, kartelové dohody, zneužití dominantního postavení, veřejné podporyJUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 
Úterý03.04.2018České a evropské právo proti nekalé soutěžidoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý10.04.2018České a evropské právo průmyslového vlastnictvídoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Úterý17.04.2018Právní úprava živnostenského a neživnostenského podnikání v ČR a v evropském kontextu. Podnikání zahraničních osob v ČRJUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Úterý24.04.2018České a evropské účetní právo (ve vztahu k podnikatelům)JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 
Úterý01.05.2018Státní svátek 
Úterý08.05.2018Státní svátek 
Úterý15.05.2018Úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby jeho řešeníJUDr. Tomáš Pohl 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK