PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obchodní právo III - HP0296
Anglický název: Business Law III
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0012
Staré označení: 29
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Třída: obchodní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Obchodní právo
Korekvizity : HP0272, HP0291, HP0292
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Záměnnost : HP0293
Je korekvizitou pro: HV2090, HV3927, HP0010, HS005, HV3719, HP3000, HP0007
Je prerekvizitou pro: HP8866
Je záměnnost pro: HP0293
Ve slož. prerekvizitě: HV3031
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů - update.pdf JUDr. Petr Tomášek, LL.M., Ph.D.
Anotace
Předmětem výuky obchodního práva III. je zvláštní úprava postavení podnikatele v závazkových vztazích. I v rámci jednotné úpravy závazkového práva v občanském zákoníku respektují jednotlivá ustanovení a instituty specifika podnikatelů (zejména jejich odbornost)- ve vztazích mezi podnikateli navzájem i ve vztahu k jiným osobám (zejména spotřebitelům). Obdobně některé smluvní typy jsou typicky a převážně užívány právě v obchodní praxi.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Perspektivy evropského unijního korporačního a závazkového práva a národní obchodní právo 

- Právní úprava podnikání na kapitálovém trhu 

- Právní úprava kolektivního investování 

- Státní podnik a další majetkové účasti státu v podnikatelských subjektech 

- Specifika právního postavení podnikatele v závazkových vztazích 

- Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem (obchodní podmínky, adhezní uzavírání smluv, nabídka reklamou, veřejná nabídka, veřejná soutěž) 

- Veřejné zakázky (zadávání a ochrana proti neoprávněnému postupu zadavatele) 

- Povinnosti podnikatele z tzv. spotřebitelských smluv 

- Obchodní závod a dispozice s ním 

- Vybrané zajišťovací instituty v podnikání (finanční záruka, finanční zajištění, zástavní právo k podílu, cennému papíru, zaknihovanému cennému papíru a účtu vlastníka cenného papíru) 

- Smlouvy příkazního typu v podnikání (obchodní zastoupení, kontrolní činnost, franšíza, smlouva zasilatelská) 

- Nájem a podnájem v podnikání (nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelský pronájem movitých věcí, leasing, nájem dopravního prostředku) 

- Cenné papíry a zaknihované cenné papíry 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Studijní opory

Povinná literatura: 

 1. Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I. a kol.: Právo obchodních korporací. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2021. 

 1. Černá, S., Štenglová, I., Pelikánová, I., Dědič, J. a kol.: Obchodní právo. Podnikatel. Podnikání. Závazky s účastí podnikatele. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016. 

 1. Černá, S. a kol.: Sbírka příkladů z obchodního práva. 5., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Doporučená literatura: 

 1. Hurychová, K., Tomášek, P., Zvára, M.: Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016. 

 1. Pelikánová, I.: Obchodní právo I. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 

 1. Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. Společnosti obchodního práva a družstva. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 

 1. Černá, S.: Obchodní právo III. Akciová společnost. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 

 1. Pelikánová, I.: Obchodní právo IV. Obligační právo – komparativní rozbor. 1. vyd. Praha: ASPI 2009. 

 1. Pelikánová, I.: Obchodní právo V. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 

 1. Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 

 1. Lasák, J., Pokorná, J., Čáp, Z., Doležil, T. a kol.: Zákon o obchodních korporacích – Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

 1. Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Praha: Sagit, 2012. 

 1. Horáček, R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 

Výklad ve starších publikacích nutno korigovat s ohledem na změny v právní úpravě.  

 Právní předpisy k postupové zkoušce: 

 1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 1. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

 1. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

 1. Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění 

 1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 1. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech 

 1. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

 1. Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový 

 1. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

 1. Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 

 1. Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 

 1. Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení 

 1. Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů 

 1. Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech 

 1. Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 

 1. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 

 1. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 1. Zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení 

 1. Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti 

 1. Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti 

 1. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 

 1. Smlouva o fungování EU 

 1. Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy 

 1. Nařízení Rady č. 2137/85 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 

 1. Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (ES) 

 1. Nařízení Rady č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) 

Všechny uvedené předpisy v platném znění. 

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Pondělí02.10.2023Obchodní právo II - návod k použitídoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Pondělí09.10.2023Likvidátor obchodní korporacedoc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Pondělí16.10.2023Financování kapitálových společností příplatky společníků do vlastního kapitáluprof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 
Pondělí23.10.2023Dispozice s obchodním závodem z právního a účetního hlediskaJUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 
Pondělí30.10.2023Korporátní sporydoc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 
Pondělí06.11.2023Specifika postavení podnikatele v závazcíchdoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Pondělí13.11.2023(R)evoluce spotřebitelského práva provedená zákonem č. 374/2022 Sb. (od automatického obnovení členství ve fitness centru až po domněnku vadnosti zakoupeného domácího mazlíčka) Mgr. Jan Flídr, Ph.D. 
Pondělí20.11.2023Specifika uzavírání smluv podnikatelemdoc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 
Pondělí27.11.2023Soutěžní právo včera a dnesprof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 
Pondělí04.12.2023Odpovědnost za újmu a veřejnoprávní odpovědnost v obchodním právudoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
Pondělí11.12.2023Obchodní korporace v hospodářských těžkostech (prevence a důsledky úpadku)doc. JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 
Pondělí18.12.2023Nekalá soutěž a průmyslové vlastnictví ve zkratce i aktuálnědoc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK