PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní I - HP0281
Anglický název: Civil Procedure I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D.
JUDr. Michal Krenk, Ph.D.
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0682, HP1172
Záměnnost : HHP0281
Je korekvizitou pro: HP0285, HP0018, HP0282, HP1111, HP0283
Je prerekvizitou pro: HV3629, HP1525
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní I tvoří těžiště výkladu obecné otázky procesního práva (pojem a druhy procesu, prameny procesního práva, zásady, subjekty, procesní úkony).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Forma kontroly studia: zápočet; bližší informace v přiloženém souboru

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01.  Civilní proces - úvod, pojem a druhy
02. Procesní právo (prameny, povaha norem, vývoj)
03. Právo na spravedlivý proces
04. Principy civilního procesu
05. Organizace soudů, postavení soudců.
06. Civilní pravomoc a příslušnost soudu
07. Další instituce justičního systému
08. Účastníci řízení
09.. Procesní úkony, včetně žaloby
10. Procesní zastoupení

11.  Předběžná řízení a předběžná opatření

12.   Procesní podmínky

 


Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

 

Právní předpisy:

01.  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
09. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17bHP0281p1Út 20.02.2018 12:00 - 13:30 přednáška Civilní proces, pojem, druhy doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 27.02.2018 12:00 - 13:30 přednáška Civilní právo procesní Vývoj, prameny, systém právní úprava, povaha norem procesního práva doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Út 06.03.2018 12:00 - 13:30 přednáška Obecné principy soudnictví (právo na spravedlivý proces) doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 13.03.2018 12:00 - 13:30 přednáška Principy civilního procesu doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 20.03.2018 12:00 - 13:30 přednáška Subjekty civilního procesu I - soud a jeho vnitřní organizace JUDr. Tomáš Pohl
Út 27.03.2018 12:00 - 13:30 přednáška Subjekty civilního procesu I – soudce doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 03.04.2018 12:00 - 13:30 přednáška Civilní pravomoc a příslušnost, procesní podmínky státní zastupitelství JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Út 10.04.2018 12:00 - 13:30 přednáška Justiční systém - advokacie, notářství, soudní exekutoři a další instituce s rolí v civilním procesu doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 17.04.2018 12:00 - 13:30 přednáška Subjekty civilního procesu II – účastníci řízení, společenství účastníků, zastoupení v procesu JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Út 24.04.2018 12:00 - 13:30 přednáška Procesní úkony I. Obecný výklad, forma, náležitosti, vady JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Út 01.05.2018 12:00 - 13:30 přednáška Státní svátek – výuka zrušena
Út 08.05.2018 12:00 - 13:30 přednáška Státní svátek – výuka zrušena
Út 15.05.2018 12:00 - 13:30 přednáška Předběžná řízení a předběžná opatření JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK