PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní III - HP0285
Anglický název: Civil Procedure III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Ivana Švehlová
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281, HP0282
Záměnnost : HHP0283, HP0283
Je korekvizitou pro: HP1000, HV3723, HP0018, HV2090
Je neslučitelnost pro: HV3629
Je prerekvizitou pro: HV3030, HV1600
Je záměnnost pro: HP0283
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní III tvoří těžiště výkladu problematika soudního výkonu rozhodnutí, exekuce a insolvenční řízení.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Forma kontroly studia: postupová zkouška - ústní; požaduje se znalost v rozsahu učebnicového výkladu a přednesených témat.

 

Otázky:

Poznámka: Student losuje po jedné otázce ze sady A i B

Sada A: Obecná část OSŘ a ZŘS. Nalézací řízení v I. a II. stupni, sporné a nesporné


01. Soudnictví - pojem a druhy
02. Civilní proces - pojem a vývoj, druhy
03. Vztah hmotného a procesního práva
04. Řízení sporné a nesporné
05. Prameny civilního procesního práva, jejich působnost a výklad
06. Působení evropského práva na český civilní proces
07. Soustava soudů
08. Soudci, přísedící a jiné soudní osoby, obsazení soudu
09. Advokát v civilním procesu
10. Notář v civilním procesu
11. Státní zastupitelství v civilním procesu
12. Soudní exekutor
13. Procesní zásady, pojem a členění
14. Nezávislost a nestrannost soudu a soudce, zákonný soudce
15. Právo na spravedlivý proces (principy fungování soudnictví)
16. Odvětvové principy civilního procesu
17. Civilní pravomoc soudů
18. Příslušnost soudů
19. Subjekty řízení, účastníci - přehled
20. Způsobilost účastníků, jejich zastoupení v procesu
21. Účastníci ve sporném řízení, věcná a procesní legitimace
22. Jednání za stát v civilním procesu
23. Procesněprávní vztah a jeho obsah
24. Procesní lhůty a procesní úkony obecně
25. Doručování - pojem, význam, právní úprava
26. Koncentrace řízení - obecně
27. Předběžná opatření a zajištění důkazu
28. Zahájení řízení, žaloba
29. Druhy žalob
30. Dispoziční úkony účastníků
31. Přerušení a zastavení řízení
32. Procesní podmínky
33. Dokazování obecně
34. Důkazní prostředky
35. Prejudiciální otázka
36. Náklady řízení - pojem, placení
37. Náhrada nákladů řízení
38. Průběh řízení - obecně
39. Příprava jednání
40. Jednání
41. Soudní smír, smírčí a mediační řízení
42. Soudní rozhodnutí - obecně, formy rozhodnutí
43. Rozsudek, druhy rozsudků
44. Zkrácené/rozkazní řízení
45. Právní moc rozhodnutí
46. Vykonatelnost rozhodnutí
47. Řízení ve věcech fyzických a právnických osob - přehled (Hlava I. a Hlava II. zvláštní části ZŘS)
48. Řízení o pozůstalosti
49. Jiná řízení - přehled (Hlava IV. zvláštní části ZŘS)
50. Řízení ve věcech rodinněprávních - přehled
51. Veřejné rejstříky
52. Soudní přezkum rozhodnutí veřejné správy
53. Opravné systémy a soustava opravných prostředků
54. Odvolání obecně: přípustnost, účinky, odvolací důvody
55. Odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání

Sada B: Mimořádné opravné prostředky. Alternativní řešení sporů. Vykonávací a exekuční řízení. Insolvenční řízení

01. Alternativní řešení sporů
02. Řízení před rozhodci a rozhodčími soudy
03. Mimořádné opravné prostředky - přehled
04. Dovolání
05. Žaloba na obnovu řízení
06. Žaloba pro zmatečnost
07. Zásady výkonu rozhodnutí a exekuce
08. Titul pro výkon rozhodnutí a exekuční titul
09. Druhy a způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce
10. Žaloby při výkonu rozhodnutí a při exekuci
11. Soudní výkon rozhodnutí - obecně
12. Exekuce - obecně
13. Nařízení a provedení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
14. Odklad a zastavení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
15. Prohlášení o majetku
16. Skončení soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
17. Náklady soudního výkonu rozhodnutí a exekuce
18. Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých a výkon zvláštních předběžných opatření
19. Srážky ze mzdy
20. Prodej movitých věcí
21. Prodej a správa nemovitých věcí
22. Přikázání pohledávky
23. Postižení závodu
24. Zřízení soudcovského, resp. exekutorského zástavního práva k nemovitým věcem
25. Výkon rozhodnutí pro nepeněžitá plnění
26. Vztah soudu a soudního exekutora při exekuci
27. Exekuční příkaz a provedení exekuce
28. Náklady exekučního řízení
29. Úpadek a zahájení insolvenčního řízení
30. Způsoby řešení úpadku
31. Druhy věřitelů a uplatňování jejich pohledávek
32. Insolvenční správce
33. Incidenční spory v insolvenčním řízení
34. Průběh insolvenčního řízení
35. Věřitelské orgány v insolvenčním řízení

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

01.  Alternativní řešení sporů (ADR)

02.  Výkon rozhodnutí - obecný výklad (pojem, druhy, exekuční tituly, průběh vykonávacího řízení)

03. Exekuce podle exekučního řádu

04.   Jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí a exekuce (pro vymáhání peněžité i nepeněžité plnění)

05.  Insolvenční řízení - obecný výklad

06.  Konkurs (/uplatňování pohledávek, majetková podstata)

07.  Reorganizace 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

 

Literatura doplňující:

01.DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol.  200. let Všeobecného občanského zákoníku (část D). Vyd.1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011 

02. DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2008

03. FIALA, J. Důkaz zavinění v občanském soudním řízení. Praha, NČSAV 1965

04. FIALA, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (Exekuční spory). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 1972

05. HOLČAPEK, T. Dokazování v medicínskoprávních sporech. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011

06. MACKOVÁ, A. Nezávislost soudců. 3. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 1998

07. MACKOVÁ, A. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001

08. MACKOVÁ, A. Právní pomoc (historické kořeny a možná řešení). AUC  IURIDICA 1-2/2003, Otázky rekodifikace soukromého práva 

09. MACUR, J. Právo procesní a právo hmotné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993

10. MACUR, J. Kompenzace informačního deficitu procesní strany v civilním soudním sporu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000

11. PAUKNEROVÁ, M., TOMAŠEK, M. et al.  Nové jevy na počátku 21. století (část 8.). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009

12. SMOLÍK, P. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963. In Sborník vydaný u příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky. 1. vyd. Praha: Exekutorská komora České republiky, 2011

13. VALUŠ, A. Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014

14. WINTEROVÁ, A. O nové pojetí civilního procesu. Soubor statí. AUC Iuridica 4/2004. Karolinum 2006

15. WINTEROVÁ, A., DVOŘÁK, B., LAVICKÝ, P., MOLNÁR, P. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp: vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014

16. ZOULÍK, F. Cesty práva: výbor statí. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013

 

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)
02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)
03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
06. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
07. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
08. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů
09. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)
10. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
11. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
12. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů
13. Zákon č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů
15. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17bHP0285p1Út 20.02.2018 14:00 - 15:30 přednáška Alternativní řešení sporů doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 27.02.2018 14:00 - 15:30 přednáška Výkon rozhodnutí – obecně, Soudní výkon rozhodnutí doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 06.03.2018 14:00 - 15:30 přednáška Exekuce podle exekučního řádu doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Út 13.03.2018 14:00 - 15:30 přednáška Jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí: A) Pro peněžitá plnění. Přikázání pohledávky, srážky ze mzdy JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Út 20.03.2018 14:00 - 15:30 přednáška Správa a prodej nemovitých věcí JUDr. Tomáš Pohl
Út 27.03.2018 14:00 - 15:30 přednáška Prodej movitých věcí JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Út 03.04.2018 14:00 - 15:30 přednáška Postižení závodu JUDr. Tomáš Pohl
Út 10.04.2018 14:00 - 15:30 přednáška B) Pro nepeněžitá plnění JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Út 17.04.2018 14:00 - 15:30 přednáška Insolvenční řízení – obecné výklady, úpadek, projednání úpadku doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Út 24.04.2018 14:00 - 15:30 přednáška Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, Konkurs, majetková podstata JUDr. Tomáš Pohl
Út 01.05.2018 14:00 - 15:30 přednáška Státní svátek – výuka zrušena
Út 08.05.2018 14:00 - 15:30 přednáška Státní svátek – výuka zrušena
Út 15.05.2018 14:00 - 15:30 přednáška Sanační způsoby řešení úpadku doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK