PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo a státověda I - HP1171
Anglický název: Constitutional Law and Theory of State I
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 117
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Záměnnost : HHP1171
Je korekvizitou pro: HP0035, HP1172, HP0851, HP0009, HP1322
Je prerekvizitou pro: HP2083, HV3603
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout seminare LS 2015.pdf Program seminářů - dr. Antoš, LS 2014/2015 JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)

  • Seznam literatury viz. dokumenty předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: import (09.06.2004)

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (15.03.2018)

 

Informace katedry ústavního práva ke klasifikovanému zápočtu:

 

 

  ÚSTAVNÍ PRÁVO I

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

 

Za letní semestr ak. r. 2016/2017 (písemná forma, termíny pro celý ročník /bez ohledu na seminární skupiny/, studenti se hlásí prostřednictvím IS).

 

Struktura testu:

- 10 testových otázek; zadání vychází z textu Ústavy nebo prováděcího zákona (s   

     alternativami odpovědí a), b), c), d) - jedna odpověď je správná), hodnocení  

     správná odpověď = 1 bod (max. 10 bodů);

- 2 otázky na výklad pojmů a právních institutů (odpověď vypracuje student), hodnocení až 2 body za vyčerpávající odpověď (0 až 2 body) (max. 4 body);

- 1 otázka procesního charakteru (tvorba nebo aplikace zákona popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním příkladu), hodnocení až 3 body za vyčerpávající odpověď (0 až 3 body) (max. 3 body)

- 1 otázka na judikaturu Ústavního soudu (argumentace navrhovatele a účastníka řízení, stručné odůvodnění nálezu apod. – může se vztahovat pouze k institutům, jež jsou předmětem výuky v letním semestru (0 – 3 body) (max. 3 body)

 

Koše pro testové otázky:                                                                       počet otázek

A.             ústavní vývoj 1918 – 1992                                                                  1

B.              teoretická východiska Ústavy nebo základní pojmy

           (preambule, I. hlava Ústavy)                                                               1

C.           ústavní pořádek ČR a vztah k mezinárodnímu (evropskému) právu  1

D.             volby a referendum (koncepce, proces)                                               2

E.              moc zákonodárná                                                                                 1

F.               legislativní proces                                                                                1

G.             prezident republiky                                                                              1

H.             vláda, ministerstva a jiné správní úřady                                              1

I.                státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv                                 1

 

Zadání bude z materie přednášek, předpisů ústavního pořádku, prováděcích předpisů i

judikatury Ústavního soudu.

Pro každý termín bude vytvořena varianta A a varianta B

 

Čas na vypracování: 40 minut

 

Hodnocení (je možné dosáhnout maximálně 20 bodů):

20 - 18 bodů = výborně; 17 – 15 bodů = velmi dobře; 14 – 12 bodů = dobře; 11 a méně bodů = neprospěl(a); do IS se vkládají všechny známky (i „4“); třetí „4“ se do IS nevkládá 

 

 

Termíny (čísla místností budou stanoveny dodatečně):

Čt 25. 5. 2017 od 14 hod.

Čt   8. 6. 2017 od 14 hod.

Pá 23. 6. 2017 od 10 hod.

Čt   7. 9. 2017 od 10 hod.

Út 19. 9. 2017 od 10 hod.

 

 

Judikatura ÚS  

-          lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)

-          tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)

-          k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 

-          postoupení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Senátu (sp. zn. Pl. ÚS 5/02, č. 476/2002 Sb.)

-          legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)

-          ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)

-          tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)

-          legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)

-          rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)

-          pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.

-          rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb.)

-          ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 

(řazeno podle posloupnosti v čase)

 

 

Schváleno na schůzi katedry 3. 3. 2017

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa21.02.2018Úvod – vymezení předmětu, přednášky a seminární výuka, způsob práce s literaturou, prameny a judikaturou, formy hodnocení Kontinuita a diskontinuita v ústavním vývoji Zánik československé federace a vznik České republiky jako samostatného státu prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa28.02.2018Prameny ústavního práva Polylegální pojetí Ústavy ČR – tzv. ústavní pořádek (čl. 112 Ústavy, judikatura Ústavního soudu v dané věci). Vztah ústavního a mezinárodního práva a k právu Evropské unie prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa07.03.2018Preambule Ústavy, I. hlava Ústavy - základní pojmy, ústavní principy a jejich význam, VIII. hlava Ústavy – přechodná a závěrečná ustanovení Česká republika jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa14.03.2018Státní území, státní občanství, státní symboly, státní svátky, otázka státního jazyka prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 
Středa21.03.2018Volby v ČR, základní zásady volebního práva (volební systémy, ústavní a zákonná úprava, volební proces a jeho hlavní instituty) Referendum v ČR prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa28.03.2018Základní rozdíly ve volebním procesu při volbách do Poslanecké sněmovny, Senátu, krajských zastupitelstev, obecních (městských) zastupitelstev, do Evropského Parlamentu a prezidenta republiky; soudní přezkum a judikatura Ústavního soudu ve volebních věcech JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
Středa04.04.2018Postavení Parlamentu ČR v ústavním systému, vztah k ostatním ústavním orgánům Mandát člena Parlamentu ČR Koncepce bikameralismu v ČR, vzájemné vztahy Poslanecké sněmovny a Senátu prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa11.04.2018 Vztah Parlamentu ČR k Evropskému Parlamentu Komory Parlamentu ČR, jejich jednací řády a vnitřní struktura JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 
Středa18.04.2018Legislativní proces v ČR JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 
Středa25.04.2018Postavení moci výkonné v ústavním systému, orgány moci výkonné. Prezident ČR (postavení, vztah k jiným ústavním orgánům, Kancelář) prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Středa02.05.2018Státní zastupitelství a veřejný ochránce práv v ústavním systému ČRJUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. 
Středa09.05.2018Vláda ČR (postavení, vztah k jiným ústavním orgánům, vnitřní organizace, právní akty vlády) Ministerstva a jiné správní úřady prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 
Středa16.05.2018Rektorský den 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK