PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ústavní právo a státověda I - HP1171
Anglický název: Constitutional Law and Theory of State I
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 117
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
JUDr. Věra Jirásková, CSc.
JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D.
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Záměnnost : HHP1171
Je korekvizitou pro: HP0035, HP1172, HP0851, HP0009, HP1322
Je prerekvizitou pro: HP2083, HV3603
Soubory Komentář
stáhnout seminare LS 2015.pdf Program seminářů - dr. Antoš, LS 2014/2015
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

Ústavní právo je zaměřeno na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)

  • Seznam literatury viz. dokumenty předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: import (09.06.2004)

Ústavní právo je předmětem zabývajícím se výkladem ústavy jako základního zákona státu a sledováním kořenů a původu jednotlivých ústavních institutů.

Zájem vědy ústavního práva je zaměřen na vytváření a aplikaci státní moci ve státě, její dělbu a stanovení jejích limitů, určení pravomocí jednotlivých státních orgánů a vztahy mezi nimi. Kromě otázek realizace státní moci se ústavní právo také zabývá problematikou lidských práv a základních svobod a vztahem stát – občan obecně. Předmětem interpretace ústavního práva jsou kromě ústavy také právní normy na ni navazující a rozvíjející ji, jako např. zákon o Ústavním soudu České republiky, o České národní bance, ale také zákony a problematika volební či státoobčanská. Při studiu je pracováno také s mezinárodními smlouvami a nálezy Ústavního soudu ČR jako primárními prameny práva.

Cílem studia není pouze vyložit určité pojmy, ale prostřednictvím jejich hlubokého osvojení pochopit, jak stát a ústava fungují a co je limituje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Zuzana Peřinová (29.03.2017)

 

Informace katedry ústavního práva ke klasifikovanému zápočtu:

 

 

  ÚSTAVNÍ PRÁVO I

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

 

Za letní semestr ak. r. 2016/2017 (písemná forma, termíny pro celý ročník /bez ohledu na seminární skupiny/, studenti se hlásí prostřednictvím IS).

 

Struktura testu:

- 10 testových otázek; zadání vychází z textu Ústavy nebo prováděcího zákona (s   

     alternativami odpovědí a), b), c), d) - jedna odpověď je správná), hodnocení  

     správná odpověď = 1 bod (max. 10 bodů);

- 2 otázky na výklad pojmů a právních institutů (odpověď vypracuje student), hodnocení až 2 body za vyčerpávající odpověď (0 až 2 body) (max. 4 body);

- 1 otázka procesního charakteru (tvorba nebo aplikace zákona popř. rozhodnutí ústavního orgánu na konkrétním příkladu), hodnocení až 3 body za vyčerpávající odpověď (0 až 3 body) (max. 3 body)

- 1 otázka na judikaturu Ústavního soudu (argumentace navrhovatele a účastníka řízení, stručné odůvodnění nálezu apod. – může se vztahovat pouze k institutům, jež jsou předmětem výuky v letním semestru (0 – 3 body) (max. 3 body)

 

Koše pro testové otázky:                                                                       počet otázek

A.             ústavní vývoj 1918 – 1992                                                                  1

B.              teoretická východiska Ústavy nebo základní pojmy

           (preambule, I. hlava Ústavy)                                                               1

C.           ústavní pořádek ČR a vztah k mezinárodnímu (evropskému) právu  1

D.             volby a referendum (koncepce, proces)                                               2

E.              moc zákonodárná                                                                                 1

F.               legislativní proces                                                                                1

G.             prezident republiky                                                                              1

H.             vláda, ministerstva a jiné správní úřady                                              1

I.                státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv                                 1

 

Zadání bude z materie přednášek, předpisů ústavního pořádku, prováděcích předpisů i

judikatury Ústavního soudu.

Pro každý termín bude vytvořena varianta A a varianta B

 

Čas na vypracování: 40 minut

 

Hodnocení (je možné dosáhnout maximálně 20 bodů):

20 - 18 bodů = výborně; 17 – 15 bodů = velmi dobře; 14 – 12 bodů = dobře; 11 a méně bodů = neprospěl(a); do IS se vkládají všechny známky (i „4“); třetí „4“ se do IS nevkládá 

 

 

Termíny (čísla místností budou stanoveny dodatečně):

Čt 25. 5. 2017 od 14 hod.

Čt   8. 6. 2017 od 14 hod.

Pá 23. 6. 2017 od 10 hod.

Čt   7. 9. 2017 od 10 hod.

Út 19. 9. 2017 od 10 hod.

 

 

Judikatura ÚS  

-          lhůta pro uplatnění suspenzivního veta prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.)

-          tzv. velký volební nález (sp. zn. Pl. ÚS 42/2000, č. 64/2001 Sb.)

-          k pojmu „ústavní pořádek ČR“ (sp. zn. Pl. ÚS 36/01, č. 403/2002 Sb. /VII. část odůvodnění/ 

-          postoupení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Senátu (sp. zn. Pl. ÚS 5/02, č. 476/2002 Sb.)

-          legislativní přílepky (sp. zn. Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007 Sb.)

-          ústavnost Lisabonské smlouvy (sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 Sb.)

-          tzv. kauza Melčák, materiální ohnisko Ústavy (sp. zn. Pl. ÚS 27/09, č. 318/2009 Sb.)

-          legislativní proces ve stavu legislativní nouze (sp. zn. Pl. ÚS 55/10, č. 80/2011 Sb.)

-          rozhodnutí ve věci amnestie prezidenta republiky (sp. zn. Pl. ÚS 4/13)

-          pojetí poslanecké imunity ve vztahu k projevům v komoře (kauza Chaloupka) (sp. zn. I. ÚS 3018/14.

-          rozhodnutí o postupu do skrutinia ve volbách do Evropského parlamentu (sp. zn. Pl. ÚS 14/14, č. 176/2015 Sb.)

-          ústavnost § 22 odst. 3, zákona o státním občanství (sp. zn. Pl. ÚS 5/16; č. 393/16 Sb.) 

(řazeno podle posloupnosti v čase)

 

 

Schváleno na schůzi katedry 3. 3. 2017

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý03.10.2017Postavení moci soudní v ústavním systému; nezávislost soudů a soudců, nestrannost jejich rozhodování a jejich záruky. Soustava soudů v ČR, význam soudních řádů. Ústavní soud ČR, postavení v ústavním systému, složení, pravomoc a působnost prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý10.10.2017Abstraktní a konkrétní kontrola ústavnosti v ČR Druhy řízení před Ústavním soudem prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý17.10.2017Ústavní základy územní samosprávy v ČR. JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. 
Úterý24.10.2017Listina základních práv a svobod, vztah k mezinárodním smlouvám. Význam Listiny (Charty) základních práv EU. Formy a způsoby omezení základních práv a svobod. Preambule, hlava I. a VI. Listiny. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
Úterý31.10.2017Základní lidská práva a svobodyprof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 
Úterý07.11.2017Politická právaprof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c. 
Úterý14.11.2017Práva národnostních a etnických menšindoc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 
Úterý21.11.2017Hospodářská, sociální a kulturní právadoc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 
Úterý28.11.2017Právo na soudní a jinou právní ochranu a její atributy doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 
Úterý05.12.2017Mimořádné stavy, zajištění bezpečnosti ČRJUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 
Úterý12.12.2017Komparace základních ústavních institutů ČR v evropském a mezinárodním rámci. JUDr. Věra Jirásková, CSc. 
Úterý19.12.2017Ústava a ústavnost v ČRprof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK