PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Nesporná řízení v právní praxi a teorii - HV3629
Anglický název: Non-contentious Proceedings in Legal Practice and Theory
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Prerekvizity : HP0281
Ve slož. prerekvizitě: HM1301
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (25.09.2018)
Nesporné řízení je - vedle řízení sporného - dalším druhem nalézacího civilního procesu. V právní praxi představují nesporná řízení významnou část soudní agendy. Cestou nesporného řízení jsou řešeny nejvýznamnější otázky právního postavení člověka i právnických osob (rozvod manželství, omezení svéprávnosti, statusové věci právnických osob, včetně zrušení a likvidace a nesporným řízením je i řízení o pozůstalosti ad.). Dobrá znalost platného práva, jeho historických kořenů, stejně jako judikatorních závěrů je proto nezbytnou součástí právnické odbornosti.
Předmět si klade za cíl navázat na výuku civilního práva procesního, která se v kurzu OPP II zaměřuje na výklady o nalézacím řízení sporném a výklady o řízení nesporném prohloubit a doplnit.
Nejprve budou rozebrány a vyloženy pojmové znaky nesporného řízení. Následně se pak podrobně vyloží obecná úprava nesporných řízení (§ 1-30 zákona o zvláštních řízeních soudních). Další výklady se pak již zaměří na podrobný výklad všech skupin nesporných, resp. též jiných řízení tak, jak je upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Určeno pro studenty 3. ročníku. Při splnění stanovené docházky a úspěšném složení písemného testu obdrží studenti příslušný počet kreditů.

 

Požadavky pro uznání předmětu z předchozího studia:

Předmět Nesporná řízení v právní praxi a teorii navazuje na předmět Občanské právo procesní I, proto lze uznat studijní povinnost z tohoto předmětu jen tehdy, pokud byla vykonána po datu shodném s datem stanoveným pro předmět Občanské právo procesní I, tj. po 1. lednu 2013. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01. 01. 2012 až 01. 01. 2013, je předepsána rozdílová zkouška. Obsah ústní rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn platné právní úpravy nesporných řízení, tj. především obecné části zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

Mezi přednášená témata patří především:

1. Nesporná řízení

2. Vývoj právní úpravy

3. Obecná úprava nesporných řízení

4. Řízení o pozůstalosti

5. Řízení ve věcech rodinně-právních

7. Řízení ve věcech fyzických osob

8. Řízení ve věcech právnických osob a  svěřenského fondu

9. Rejstříkové řízení

10. Jiná řízení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. (29.09.2019)

1. MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních: komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha: Leges, 2016.
2. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. 9. aktualizovanévydání. Praha: Leges, 2018

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek10.10.2019Úvod. Řízení ve věcech fyzických osobJUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 
Čtvrtek24.10.2019Řízení ve věcech právnických osob, svěřenského fondu. Rejstříkové řízení doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
Čtvrtek07.11.2019Řízení ve věcech rodinně-právníchJUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
Čtvrtek21.11.2019Jiná řízeníJUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 
Čtvrtek05.12.2019Řízení o pozůstalostidoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
Čtvrtek19.12.2019Testdoc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK