PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní II - HP0282
Anglický název: Civil Procedure II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.
JUDr. Ivana Švehlová
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281
Záměnnost : HHP0282
Je korekvizitou pro: HP0018, HP0285
Je prerekvizitou pro: HV2011
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)
Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní II tvoří těžiště výkladu řízení před soudem prvního stupně a opravné prostředky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (07.01.2019)

Forma kontroly studia: zápočet

Zápočet je možno získat zásadně účastí studenta na seminářích, a to v rozsahu nejméně 75% (tj. 9 z 12, 8 z 11) spojenou s aktivní prací studenta na seminářích. Kvalitu aktivní práce hodnotí a o udělení zápočtu rozhoduje učitel – vedoucí semináře.

 

V případě účasti nižší je vyžadována aktivní práce studenta v různých formách(o formě a hodnocení rozhoduje vedoucí semináře), např.:

-         vypracování a přednes referátu,

-         rozbor odborného článku či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

-         kolokvium (organizováno učitelem - vedoucím semináře)

 

Požadavky pro uznání předmětů OPP II a OPP III z předchozího studia:

Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla rovněž do civilního procesu. Také zde platí, že nejde drobné a postupné změny právního řádu, nýbrž o zcela zásadní změnu, která má rovněž bezprostřední dopad na obsahovou náplň studia. Občanský soudní řád byl zásadně novelizován, navíc byl přijat též zákon o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje koncepčně zcela novou úpravu agendy tzv. „nesporného“ řízení a dalších řízení. Výuka civilního procesu podle nového sylabu byla započata postupně, a to v ak. roce 2012/2013 (Občanské právo procesní I) a v ak. roce 2013/2014 (Občanské právo procesní II a III). Z tohoto důvodu lze uznat studijní povinnosti z těchto předmětů jen tehdy, pokud byly vykonány již v rámci nového sylabu výuky. Vykonání studijní povinnosti z předmětů Občanské právo procesní II (zápočet) a III (postupová zkouška) lze tudíž uznat jen tehdy, pokud byla studijní povinnost vykonána po 1. lednu 2014. Pokud byla kontrola studia splněna v období 01.01.2012 až 01.01.2014, je předepsána ústní rozdílová zkouška. Obsah rozdílové zkoušky bude odpovídat rozsahu pouze podstatných změn právní úpravy občanského práva procesního, tj. řízení před soudem I. stupně a opravných prostředků.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

 

01. Zahájení řízení, žaloba

02. Průběh řízení, dispoziční úkony účastníků

03. Dokazování

04. Soudní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost

06. Náklady řízení

07. Zvláštní (nesporná) řízení

08. Opravné prostředky obecně

09. Odvolání

10. Dovolání

11. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

12. Soudní  přezkum rozhodnutí veřejné správy

 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Podíl garanta n avýuce činí 30%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (25.09.2018)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl první. Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 9. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; dostupnost - říjen 2018).

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018 (v tisku; dostupnost - říjen 2018).

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)

02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)

03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

06. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

07. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)

11. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

15. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

16. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK