PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní II - HP0282
Anglický název: Civil Procedure II
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 28
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
JUDr. František Ištvánek
JUDr. Martina Kasíková
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
JUDr. Jana Líznerová, Ph.D.
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Pavel Slavíček
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
JUDr. Ivana Švehlová
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281
Záměnnost : HHP0282
Je korekvizitou pro: HP0018, HP0283, HP0285
Je prerekvizitou pro: HV2011
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo procesní II tvoří těžiště výkladu řízení před soudem prvního stupně a opravné prostředky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Forma kontroly studia: zápočet

Bližší informace o zápočtech naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách katedry v sekci dokumenty.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Mezi přednášená témata patří především:

 

01. Zahájení řízení, žaloba

02. Průběh řízení, dispoziční úkony účastníků

03. Dokazování

04. Soudní rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost

06. Náklady řízení

07. Zvláštní (nesporná) řízení

08. Opravné prostředky obecně

09. Odvolání

10. Dovolání

11. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost

12. Soudní  přezkum rozhodnutí veřejné správy

 

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.01.2018)

Literatura povinná:

01. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. První část - Řízení nalézací. Vysokoškolská učebnice. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015.

02. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Druhá část - Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges, 2015.

Právní předpisy:

01. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (hlava IV.)

02. Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku (hlava V.)

03. Sdělení MZV č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

04. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

05. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

06. Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

07. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

08. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

09. Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (část I., hlava 2.)

11. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci

15. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

16. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17aHP0282p1Čt 05.10.2017 10:00 - 11:30 přednáška Zahájení řízení. Žaloba doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Čt 12.10.2017 10:00 - 11:30 přednáška Průběh řízení. Dispoziční úkony účastníků JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Čt 19.10.2017 10:00 - 11:30 přednáška Dokazování doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Čt 26.10.2017 10:00 - 11:30 přednáška Rozhodnutí. Právní moc a vykonatelnost JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Čt 02.11.2017 10:00 - 11:30 přednáška Náklady řízení JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Čt 09.11.2017 10:00 - 11:30 přednáška Nesporná/zvláštní řízení JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Čt 16.11.2017 10:00 - 11:30 přednáška Děkanský den – výuka zrušena
Čt 23.11.2017 10:00 - 11:30 přednáška Nesporná/zvláštní řízení JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Čt 30.11.2017 10:00 - 11:30 přednáška Opravná řízení. Odvolání JUDr. Tomáš Pohl
Čt 07.12.2017 10:00 - 11:30 přednáška Mimořádné opravné prostředky JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Čt 14.12.2017 10:00 - 11:30 přednáška Soudní přezkum činnosti veřejné správy doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Čt 21.12.2017 10:00 - 11:30 přednáška Aktuální otázky civilního procesu doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK