PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglická mluvnice: syntax - AAA230050
Anglický název: English Grammar: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130187
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=655
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230041
Záměnnost : AAA11009B, AAA130050, AAA22009B
Z//Je záměnnost pro: AAU230187, AAA130188, AAA130187
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako
základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché
z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich
sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s
češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii
vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.Zatímco v přednášce jsou
studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na
příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a
poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým
tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a
popisu vět a souvětí.Předmět je ukončen souhrnnou zkouškou, která kromě syntaxe zahrnuje také učivo probrané v
morfologii I a morfologii II. Zkouška má písemnou část (praktický test z morfologie a syntaxe) a ústní část (otázky z obou
oblastí anglické gramatiky).

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.

Dušková, L., 1995, Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum.

Quirk, R. a S. Greenbaum, 1985, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18, London: Longman.

Doporučená literatura:

Allerton, D. J., 1982, Valency and the English Verb, London: Academic Press.

Dušková, L., 1999, Studies in the English Language - Part II., Praha: Karolinum.

Huddleston, R. a G. K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.

Quirk, R. a S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)

Vedlejší věty příslovečné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK