PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglická mluvnice: syntax - AAA130050
Anglický název: English Grammar: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=655
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230041
Z//Je záměnnost pro: AAU230187, AAA130188, AAA130187
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako
základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché
z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich
sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s
češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii
vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.Zatímco v přednášce jsou
studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na
příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a
poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým
tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a
popisu vět a souvětí.Předmět je ukončen souhrnnou zkouškou, která kromě syntaxe zahrnuje také učivo probrané v
morfologii I a morfologii II. Zkouška má písemnou část (praktický test z morfologie a syntaxe) a ústní část (otázky z obou
oblastí anglické gramatiky).

Atestace "Zápočet" probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat ve zkouškovém období semestru, ve kterém si student seminář zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, část II, Syntax, Praha: Karolinum.

Dušková, L., 1995, Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum.

Quirk, R. a S. Greenbaum, 1985, A Student's Grammar of the English Language, Chapters 8-18, London: Longman.

Doporučená literatura:

Allerton, D. J., 1982, Valency and the English Verb, London: Academic Press.

Dušková, L., 1999, Studies in the English Language - Part II., Praha: Karolinum.

Huddleston, R. a G. K. Pullum, 2002, The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.

Quirk, R. a S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)

Vedlejší věty příslovečné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK