PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Anglická mluvnice: syntax - AAU230187
Anglický název: English Grammar: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130187
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=758
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Prerekvizity : AAU230042
Záměnnost : AAA130050, AAA230050
Z//Je záměnnost pro: AAA130187
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.

Zatímco v přednášce jsou studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a popisu vět a souvětí.Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

Základní literatura:

* Základní literatura:

Dušková, L., Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum. Praha: Karolinum, 2016.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

 

* Rozšiřující literatura:

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce).

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací.

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací.

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací.

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní).

13. Vedlejší věty příslovečné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK