PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: morfologie I - AAA230041
Anglický název: English Grammar: Morphology I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130041
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130041
Je prerekvizitou pro: AAA230042, AAA130187
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)

Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva
zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. Úvod do výkladu slovesa obsahuje popis pravidelných a
nepravidelných tvarů a systém modálních sloves.Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky
probírané v přednášce.

Atestace probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat ve zkouškovém období semestru, ve kterém si student seminář zapsal.

Atestace "Zápočet" probíhá formou testu se dvěma pokusy.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Základní literatura:
Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

Rozšiřující literatura:
Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

4. Kategorie substantiva - počitatelnost.

5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.

13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK