PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: morfologie I - AAA230041
Anglický název: English Grammar: Morphology I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130041
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130041
Je prerekvizitou pro: AAA230042, AAA130187
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. Úvod do výkladu slovesa obsahuje popis pravidelných a nepravidelných tvarů a systém modálních sloves.Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Základní literatura:
Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

Rozšiřující literatura:
Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

4. Kategorie substantiva - počitatelnost.

5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.

13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK