PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglická mluvnice: morfologie I - AAA230041
Anglický název: English Grammar: Morphology I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130041
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130041
P//Je prerekvizitou pro: AAU230042, AAA230042
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. Úvod do výkladu slovesa obsahuje popis pravidelných a nepravidelných tvarů a systém modálních sloves.Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MOJZK4AF (27.10.2019)

Podmínkou získání zápočtu je prezence na seminářích, úspěšné absolvování dílčích testů během semestru a závěrečného testu.

 

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (13.04.2018)

* Základní literatura:

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2018.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

* Rozšiřující literatura:

 

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Bauer, L., R. Lieber, and I. Plag The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press, 2015.

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (13.04.2018)

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.
2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.
3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.
4. Kategorie substantiva - počitatelnost.
5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.
6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.
7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.
8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.
9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.
10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).
11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).
12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.
13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK