PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax - AAA11009B
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130050
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)
Kurz anglické syntaxe se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména v případě anglických protějšků českých vět bezpodmětových a vět s neverbálním přísudkem). V popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání se syntaxí češtiny.
Zatímco v přednášce jsou studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a popisu vět a souvětí.
Předmět je ukončen soubornou zkouškou, která kromě syntaxe zahrnuje také učivo probrané v morfologii I a morfologii II. Zkouška má písemnou část (praktický test z morfologie a syntaxe) a ústní část (otázky z obou oblastí anglické gramatiky).
Literatura -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

Základní literatura:

Allerton, D. J. (1982) Valency and the English Verb, London: Academic Press.

Dušková, L. (2006 [1988])Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (Part II - Syntax), Academia Praha

Dušková, L. (1999)Studies in the English language, Part II. Univerzita Karlova v Praze - Karolinum

Dušková, L. (2002) Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru.

Univerzita Karlova v Praze - Karolinum

Huddleston R., Pullum G.K. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press

Quirk, R., Greenbaum, S. (1973) A University Grammar of English. London: Longman. Chapters 7-14

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. (1974) A Grammar of Contemporary English, Longman Group, Ltd.

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

přednáška a seminář

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2010)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní)

13. Vedlejší věty příslovečné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK