PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglická mluvnice: syntax - AAA230197
Anglický název: English Grammar: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130197
Další informace: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=655
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Prerekvizity : AAU230042
Záměnnost : AAA130050, AAA130197, AAA230050
Je prerekvizitou pro: AAA130188
Anotace -
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.

Zatímco v přednášce jsou studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a popisu vět a souvětí.Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (15.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Dalšími podmínkami udělení zápočtu jsou:

-účast na semináři 

-splnění dílčích zadaných aktivit (cvičení v moodle)

-čtyři in-class testy na základě samostatné četby

-seminární práce 

- rozbor složitého souvětí ve dvojici

Podrobná specifikace je v moodle tohoto předmětu.

Poslední úprava: Šaldová Pavlína, PhDr., Ph.D. (20.02.2023)
Literatura -

Základní literatura:

* Základní literatura:

Dušková, L., Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum. Praha: Karolinum, 2016.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

 

* Rozšiřující literatura:

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

Poslední úprava: Šaldová Pavlína, PhDr., Ph.D. (20.02.2023)
Sylabus

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce).

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací.

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací.

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací.

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní).

13. Vedlejší věty příslovečné.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (15.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK