PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglická mluvnice: syntax - AAA130187
Anglický název: English Grammar: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=758
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230042
Záměnnost : AAA130050, AAA230050, AAU230187
P//Je prerekvizitou pro: AAA130188, AAA131015
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)
Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání se syntaxí češtiny.

Zatímco v přednášce jsou studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a popisu vět a souvětí.Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (18.11.2019)

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L., Syntax současné angličtiny, sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru, Praha: Karolinum. Praha: Karolinum, 2016.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (20.06.2016)

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce).

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací.

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací.

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací.

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní).

13. Vedlejší věty příslovečné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK