PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax - AAAAST209A
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA130050, AAA22009A
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (30.04.2012)
Prednáškový kurs syntaxe soucasné anglictiny je koncipován z konfrontacního hlediska anglicko-ceského. Zabývá se
základními pojmy syntaxe vety jednoduché a syntaxe souvetí. Výklad vety jednoduché zahrnuje konstitutivní rysy a funkce
základních komunikativních vetných typu a jejich syntaktickou stavbu. Syntaktická stavba vety vychází z vetných vzorcu,
založených na valencní strukture slovesa. Vetné cleny se probírají z hlediska formy, realizacních prostredku, sémantických
rolí a aktuálneclenské funkce v prípadech výrazných slovosledných rozdílu mezi anglictinou a ceštinou. Výklad syntaxe
jmenných tvaru slovesných je zaclenen do realizacních prostredku vetných clenu. Syntax souvetí vychází ze základních
rozdílu mezi parataxí a hypotaxí a probírá jednotlivé typy vedlejších vet, vety obsahové, vztažné a adverbiální, s další
klasifikaci v rámci techto typu.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (30.04.2012)

L. Dušková a kol., Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, 2006 (1988). Praha, Academia

L. Dušková, Syntax sou?asné angli?tiny. Sbírka text? a p?íklad? k syntaktickému rozboru, 1995. Praha, Karolinum

Greenbaum, S. and R. Quirk, A Student's Grammar of the English Language, 1990. Londýn, Longman.

Leech, G. and J. Svartvik, A Communicative Grammar of English, 2. vyd. 1994. Londýn, Longman

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (30.04.2012)

p?ednáška

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Nájemníková (30.04.2012)

1. V?ta, promluva. Inten?ní v?tné typy. V?ta oznamovací.

2. V?ty tázací (otázky zjiš?ovací, dopl?ovací a rozlu?ovací)

3. V?ta rozkazovací, zvolací a p?ací.

4. Valence, komplementace, modifikace. V?tné vzorce se slovesy sponovými, intranzitivními, tranzitivními a slovesy s více?etnou komplementací.

5. Anglické prot?jšky ?eských v?t jedno?lenných slovesných a neslovesných. Dvoj?lenné v?ty neslovesné.

6. V?tné ?leny. Podm?t. P?edm?t p?ímý.

7. P?edm?t nep?ímý a p?edložkový. P?íslove?né ur?ení za?len?né do v?tné stavby.

8. P?íslove?né ur?ení neza?len?né do v?tné stavby (v?tné modifikátory).

9. Rozvíjecí v?tné ?leny: p?ístavek, p?ívlastek, dopln?k

10. Souv?tí sou?adné. Klasifikace souv?tí pod?adného.Vedlejší v?ty obsahové.

11. Vedlejší v?ty vztažné.

12. Vedlejší v?ty p?íslove?né.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK