SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
A History of European Thought - JTB006
Title: Dějiny evropského myšlení
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 160 / unknown (200)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Class: Courses for LLEP
Is pre-requisite for: JTB029, JTB030, JTB031, JTB016, JTB017, JTB018, JTB021, JTB301, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB019
Files Comments Added by
download augustinus_de_magistro.pdf Augustinus: O učiteli PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download Comte.pdf Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filosofie PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska10_2023_Pamet.pptx 10. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska11_2023_Dejiny.pptx 11. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska1_2023_Jazyk_a_uvod.pptx 1. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska12_2023_Cesi.pptx 12. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska2_2023_Vychova_a_politika.pptx 2. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska3_2023_Etika_a_politika.pptx 3. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska4_2023Etika_a_pravda.pptx 4. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska5_2023_Vychova.pptx 5. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska6_2023_Poznani1_opr.pptx 6. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska7_2023_Poznani2_def.pptx 7. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska8_2023_Etika2_dobro_kor.pptx 8.přednáška - 2023 - upravená PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download DEM_Prednaska9_2023_Politika.pptx 9. přednáška - 2023 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download scan_Akvinský.pdf Tomáš Akvinský: Teologická suma: I-II, ot. 92, čl. 1 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download scan_Cicero.pdf Cicero: ukázka z Dialogu o stáří PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download scan_Komenský.pdf Komenský: Věječka moudrosti PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download TA_ot95.docx Tomáš Akvinský: Teologická suma I.- 2, ot. 95, čl. 1-3 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
download Terminologie_2022-3_upr.docx Požadované termíny - přednášky+ četba PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz nabízí pohled na vybraná témata evropského myšlení, jak je formovala filozofická diskuse od starověku až po současnost.Kurz se tedy věnuje následujícím tématům, které souvisejí s celkovým zaměřením studia MTS:
1. teorie / filosofie poznání
2.filosofie výchovy a vzdělávání
3. etika
4. politika
5. filosofie dějin
V kurzu vyjdeme ze současných úvah o vyjmenovaných tématech a budeme hledat jejich počátky v dějinách filozofie, kritické hlasy ze současnosti i z minulosti a zaměříme se na to, jak se různé myšlenky často prolínají v různých podobách dějinami myšlení a jak teprve pohled na příběh jejich vzniku může osvětlit jejich skutečný význam.
Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními autory, pojmy a problémy evropského myšlení od jeho počátku v
antickém Řecku až po 20. století. Kurz je koncipován jako přehledový, jeho součástí je však samostatná domácí příprava,
spočívající v prvé řadě v četbě příslušné povinné primární literatury (viz níže). Kurz se zaměřuje na vývoj pohledu na následující témata:
1. stát, právo a spravedlnost
2. výchova
3. etika a mravnost
4. poznání, tj. noetika

5. dějiny

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno :

1. odevzdat včas 1 krátkou domácí práce –shrnutí primárních textů vztahujících se k zadanému tématu, resp. esej reflektující téma a zadané texty, a to  do 30.11. 2023  v rozsahu 4 NS, tj. 7.200 znaků –plus mínus 600: Jak  a co poznáváme a jaká je v poznání role jazyka a jak můžeme poznání dále předat: Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b, Komenský: Věječka moudrosti, Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním, F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon (Předmluva a aforismy 1-62), Rousseau: Rozprava o vědách a umění, ukázka z knihy W. Jamese: Pragmatismus – kap. 1 a 2, Todorov: Objevení Ameriky (ukázka)

2. . do 15.1. 2023 nejpozději však 5 dní před konáním testu, oevzdat Jednostránkové strukturované shrnutí hlavních myšlenek na téma Jaké je ideální uspořádání státu, jaký má být jeho vládce, resp. kdo má vládnout a co je spravedlnost -  za použití následujících ukázek: Platón – ukázky z Ústavy, Aristoteles ukázky z Politiky, Machiavelli: Vladař – ukázka, Kant: K věčnému míru, Hobbes: ukázka z O občanu, Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě, Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka, Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie, Tocqueville: ukázka z Demokracie v Americe, Masaryk: O demokratismu.

Povinnost odevzdání 1. domácí práce může být nahrazena skupinovým referátem (max. 4 studenti) na některý ze zadaných primárních textů

 Práce budou  odevzdávány přes  přes platformu moodle, tedy na stránkách moodle vztahujících se k předmětu:přesná adresa bude doplněna

Na referáty je omožno se hlásit zde:

3. úspěšně absolvovat závěrečný test - bude vypsáno 6 termínů, z toho 1 v předtermínu. Další termíny již vypsány nebudou Hodnocení vychází ze škály A až F dle Opatření děkanky 17/2018: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018 nebo v anglické verzi:https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj

 

Hodnocení vychází přibližně ze struktury:

test: 60 procent

domácí práce /referát: 25 procent

strukturované shrnutí: 15 procent

Přihlížet se ovšem bude i k účasti v diskusích během přednášek

 Závěrečný test se bude konat prezenčně.

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK

Last update: Zelená Alena, PhDr. Mgr., Ph.D. (08.10.2023)
Literature - Czech

•Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b 

•Komenský: Věječka moudrosti – ukázka

•Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním

•F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon: Předmluva a aforismy 1-62

•W. James: Pragmatismus – kap. 1 a 2

•Platón – ukázky z Ústavy

•Aristoteles ukázky z Politiky

•Machiavelli: Vladař – ukázka •Kant: K věčnému míru

•Hobbes: ukázka z O občanu

•Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě

•Rousseau: Rozprava o vědách a umění – ukázka

Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka

Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie

•Masaryk: Vybraná ukázka z Masarykovy politické filozofie: Demokratism v politice

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Syllabus - Czech

 

Sylabus kurzu:

1. (4.10.)       Jazyk: Jak funguje, jak se utváří pojmy, k čemu jazyk potřebujeme, jak ovlivňuje naše poznání. Jak se od od Platóna, přes Augustina, F. Bacona, Hegela, F. Nietzsche aj. dostaneme k moderní sémiotice, analytické filozofii a postmoderně

Četba: Havel: ukázka z proslovu o moci slova

2.  (11.10.)     Výchova / vzdělávání a politika: výchova vladaře, státnické umění, areté a její učitelnost, humanita, učení demokracie

Četba:Platón: ukazka z Ústavy VI

3.   (18.10.)    Etika a politika: Co je spravedlnost, jaká je lidská přirozenost? Co je přirozené právo? Vztah státníka k mravnosti? Od Platóna, Aristotela, stoiky, až po Machiavelliho, Lockea, Hobbese, Rousseaua... "věčný mír"- Kant. Současná teorie spravedlnosti – problém legality a legitimity, interpretační komunity pro porozumění tomu, co je správné a spravedlivé, různé druhy spravedlnosti.

Četba: Kant: K věčnému míru, Comte: Kurz pozitivní filozofie (ukázka)

 4.   (25.10.)    Etika 1: vztah etiky a poznání: co je pravda? pravda v morálním a amorálním smyslu. Vede poznání dobrého ke konání dobrého? Je poznávání toho, co je dobré a vzdělání vůbec přínosné pro morálku, nebo spíše poznání kazí charakter?

 Četba: Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním

5.   (1.11.)    Výchova: metody přemýšlení a výuky: od Sókrata, Platóna, Aristotela přes skepsi, stoickou výchovu formou určité terapie, scholastické formy argumentace, středověký vztah vědění a víry až po karteziánskou metodu skepse, Komenského teorie výchovy, liberální výchova (Locke), vliv matematiky a přírodních věd v novověku, solitéři (Rousseau, Nietzsche...), pragmatická teorie výchovy, 'Masarykův důraz na význam vzdělání pro demokracii. Jak můžeme učit a co je cílem školství, vzdělání? Role humanitněvědných a přírodovědných oborů ve vzdělávání, k čemu vlastně je vzdělání? Vzdělávání k občanství.

 Četba: Rousseau: Rozprava o vědách a  umění

6.  (8.11.)     Poznání 1: smyslové a racionální poznání: jaké přináší omyly, co to znamená apriorní a aposteriorní poznání, střetávání empirismu a racionalismu: od Platóna přes helénistické skeptiky,  Descartesa, Kanta, empiristy atd. Co je pravda? Jak můžeme poznávat svět? A jak se na poznání dívá dnešní věda, nebo skeptikové současnosti.   Odlišnost přírodovědných a humanitních věd z hlediska metodologie vědy (Kuhn, Weber, Luhmann aj.)

 Četba:Todorov: O dobytí Ameriky - ukázka

7.    (15.11.)   Poznání 2: Co vůbec může být předmětem našeho poznání? jevy, věci o sobě ideální obsahy mysli... matematika a přírodní vědy, jednota v podstatě světa (arché - pralátka, logos,číslo aj.), Můžeme rozeznat, co je pravda, co lež, co fikce?

 Četba: ukázka z přednášek W. Jamese (Pragmatismus)

8.    (22.11.)   Etika 2: Co je dobro? různé koncepce - blaženost, dobré jednání, cíl jednání, úmysl, kategorický imperativ apod. ‚Je možné hovořit o univerzální lidské morálce, nebo je morálka vždy relativní , nebo dokonce subjektivní?

 Četba: Machiavelli: Vladař

9.   (29.11.)    Politika: Jaké je ideální uspořádání společnosti? Koncepce státního řádu, utopické myšlení, koncepce demokracie a její kritika od Aristotela až po Masaryka. Problém humanity a naopak banálního zla ve vztahu k totalitním režimům. Kritika politické praxe a role filosofů od Sókrata až po 19. stol., včetně Nietzscheho či Masaryka, současná kritika od filozofů postmoderny (Foucault), systémovou teorii (Luhmann) nebo kritickou teorii (Adorno, Habermas). Reflexe otázky viny (Jaspers, Arendt) apod.

 Četba: ukázka z knihy A. Tocquevillea: Demokracie v Americe a K. Jasperse: Otázka viny

10. (6.12.)  Paměť a její meze: význam paměti pro poznávání: poznání jako rozpomínání - Platón, Augustinus), problém zapomínání  a nepamatování. Osvobozující role zapomnění. Paměť individuální a paměť kolektivní, kulturní. Čas a identita

 Četba: ukázka z knihy M. Halbwachse: Kolektivní paměť

11. (13.12.)  Dějiny: Co to jsou dějiny, koncepce dějin a dějinnosti. Vztah historiografie a umění od Platóna, Aristotela, středověk (J. da Fiore), Hegela až po Comtea, Diltheye, Nietzscheho a Masaryka nebo Patočku či Gadamera

 Četba: kapitola z Aristotelovy Poetiky a z Nietzscheho Nečasových úvah

12. (20.12.)  Česká filozofie 20. století: Masaryk,  Patočka, Havel – pravda, demokracie, humanita, péče o duši

Četba:   Masarykův projev O demokracii a Patočka:

 

 

 

Last update: Zelená Alena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html