SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Modern history of German speaking countries - JTB016
Title: Dějiny německy mluvících zemí
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 130 / unknown (130)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Is incompatible with: JTB049, JTB061
Is pre-requisite for: JTB070, JTB073
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2023)
SYLABUS AKTUALIZOVÁN PRO LS 2023

Předmět se zaměřuje na moderní dějiny německy mluvících zemí od Napoleonských válek až po dnešní dobu. Kurz se zaměřuje především na období po roce 1945, konkrétně na politické, společenské, hospodářské a kulturní dějiny včetně kontextu mezinárodních vztahů.


Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2023)

Cílem předmětu je získání znalostí z dějiny německy mluvících zemí.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2023)

Povinná Literatura:

 

- Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, 1109 s., PRO MIDTERM s. 51-319.

- Müller, Helmut - Krieger, Karl Friedrich - Vollrathová, Hanna: Dějiny Německa, Praha 1995, PRO MIDTERM 144-228, s. 198-465.

- Hlavačka, Milan - Vorel, Petr - Polívka, Miloslav - Wihoda, Martin - Měřínský, Martin: Dějiny Rakouska, Praha 2002, s. 472-600.

- Schweizer Geschichte. URL: www.geschichte-schweiz.ch (14. 2. 2018)

- Lizcová, Kunštát, Handl, Nigrin et al. Německo 1989 až 2021, Lidové noviny, Praha 2022. Kapitola "Tři kancléřy v čele sjednocené země".

- Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008, kapitola 12-14 (v souboru Wolfrum_ZdarilaDemokracie3).

 

Doporučená literatura:

- Kučera, Jaroslav: Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, ISBN 978-80-7363-912-9, Praha 2018.

- Weber, Hermann: Dějiny NDR. Lidové noviny, Praha 2003.

- Fakta o Německu (anglické vydání z roku 2018, viz nahraná literatura).

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (21.03.2023)

26.74.Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (13.04.2021)

JMB407: Dějiny německy mluvících zemí

 

 

Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

 

Typ předmětu: povinný

 

Forma výuky: přednáška

 

Rozsah předmětu: 4/0

 

Studijní požadavky: Účast na přednášce a zvládnutí povinné literatury v rozsahu ca. 580 tiskových stran. Kurs je ukončen písemnou soubornou zkouškou. Předpokladem pro postup k souborné zkoušce je absolvování písemné dílčí zkoušky (midterm) v polovině semestru, která prověřuje znalosti z první části kurzu.

 

Celkové kreditní ohodnocení: 6

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na přednášce                                         36

povinná četba                                               110

midterm                                                           1

souborná zkouška                                            3

celkem                                                          150

 

Anotace:

 

Přednáška se zabývá základními problémy politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje německy mluvících zemí od druhé poloviny 19. století do současnosti. Jejím cílem je postihnout příčiny a průběh jejich zpravidla velmi proměnlivého vývoje, který je založen ve specifickém průběhu modernizačního procesu v tomto regionu a jehož důsledkem jsou vyhraněné a zásadní společenské střety a střídání často zásadně protikladných politických a společenských konstelací.

 

 

Témata a program kurzu:

 

15.2

Úvod a vymezení základních pojmů; politické dějiny NMZ 1815-1914; modernizační procesy v prostoru NMZ během „dlouhého 19. století“.

 

22.2.

První světová válka 1914-1918 a společenský vývoj NMZ; mírové uspořádání s Německem.

 

1.3.

Výmarská republika 1918-1933: základní problémy jejího vnitropolitického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje; Vznik NSDAP a její vývoj do roku 1933.

 

8.3.

Nástup a konsolidace nacionálně socialistického režimu v Německu: Ideologie nacismu; Nástup k moci a upevňování nacistického režimu; Období konsolidace režimu do vypuknutí války; Základní charakteristiky nacionálně socialistického režimu a praxe jeho vlády v Německu; Teror a pronásledování do začátku války; zahraniční politika Německa 1933-1939; Hospodářský a sociální vývoj Německa v období vlády nacismu.

 

15.3.

Druhá světová válka a vláda nacismu nad Evropou; Nacionálně socialistická expanse v Evropě a ve světě; Rasa a prostor: Okupační politika nacistického režimu; Budování německého hospodářského prostoru; odboj proti nacismu.

22.3.

První rakouská republika; Anšlus. Okupace a rozdělení Německa 1945-1949; Vnitropolitický vývoj SRN 1949-1961 a základní problémy jejího mezinárodního postavení; reflexe nacismu v Německu.

 

29.3.

Od Adenauera ke Kohlovi, od Ulbrichta k Honeckerovi: Základní tendence v politickém vývoji obou německých států 1961-1989 resp. 1949-1989; SRN na cestě k Velké koalici 60. let, Léta šedesátá - čas změn, Sociálně-liberální koalice 70. let, Konzervativní obrat 80. let; NDR na cestě k socialismu a Ulbrichtova éra, Smutný korunní princ Honecker.

5.4.

MIDTERM - POUZE ONLINE

12.4.

Německá demokratická republika; Oba německé státy v systému mezinárodních vztahů 70. a 80. let.

19.4.

 Od hospodářského zázraku ke krizi sociálního státu, Od antifašisticko-demokratické revoluce k budování rozvinuté socialistické společnosti: Hospodářský a společenský vývoj SRN a NDR 1945-1989

26.4.

Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko po druhé světové válce; ústavní systémy. Pád komunismu a sjednocení Německa 1990;

3.5.

Strukturální problémy sjednocení Německa; kontext mezinárodních vztahů. Základní tendence politického, hospodářského, sociálního a kulturního vývoje NMZ na přelomu 20. a 21. století

10.5.

Rezerva

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html