SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
European Integration Seminar - JTB031
Title: Seminář k evropské integraci
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 40 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Pamela Danielle Cotte, M.A.
Teacher(s): Pamela Danielle Cotte, M.A.
Mgr. Vít Havelka
Mgr. Martin Synkule
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Incompatibility : JMB029
Pre-requisite : JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)
Seminář doplňuje a rozvíjí látku kurzu JTB021 Evropská integrace. Studentky a studenti prohlubují prostřednictvím případových studií a diskusí nad literaturou, dokumenty a aktuálním děním své porozumění historickému vývoji a především vybraným současným problémům evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)

Cílem semináře je prohloubit porozumění studentů historickému vývoji i současným problémům evropského integračního procesu. Zároveň je jeho cílem rozvinout ve vazbě na předmět Základy akademické práce schopnost studentů zpracovat a prezentovat slovem i písmem zadané téma, hodnotit práci svých spolužáků a kriticky pracovat s akademickou literaturou i dokumenty.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)

Semináře založené na studentských prezentacích s následnou diskusí a na diskusích nad zadanou četbou. 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)

Hodnocení studentů vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Obecné parametry studijních povinností pro LS 2023 jsou dány vyhláškou ředitele IMS 1/2023; pro jejich specifikaci viz sylaby jednotlivých paralelek.

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

 

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)

b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)

c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů). Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek

d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 51 % z každé z částí uvedených v bodech a-c

e) Student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu s termíny harmonogramu akademického roku a pravidly organizace zkouškového období do Moodle, kde prochází protiplagiátorskou kontrolou v systému Turnitin. Soubor bude mít podle vedoucího semináře název například jtb031_vaska_novakjan_referat a uložen bude výhradně ve formátu doc nebo docx.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (08.02.2023)

Paralelky v LS 2023:

Vít Havelka - Česká republika a evropská integrace

Jan Váška - Evropská integrace - národní perspektivy

Pamela Cotte - Current Challenges in European Integration

Martin Synkule - Mezinárodní dimenze evropských projektů: pohled praxe

Eliška Ullrichová - Environmentální témata v evropské integraci (aktualizace 6. 2. 2013 - paralalka nebude z kapacitních důvodů v LS 2023 otevřena)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html