PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe I logopedická - OPNO1S107A
Anglický název: Professional Practice I - Speech Therapy
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
Korekvizity : OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S105A, OPNO1S106A, OPNO1S121A
Je korekvizitou pro: OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S121A, OPNO1S106A, OPNO1S105A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S120A, OPNO1S119A
Anotace -
Cílem povinné odborné praxe ve studijním programu Logopedie je upevnění pedagogických, psychologických, a především odborných speciálně pedagogických znalostí a didaktických dovedností studentů jejich ověřením praktickou aplikací. Povinné předměty odborné praxe jsou zařazeny do všech ročníků magisterského studijního programu tak, aby svým zaměřením umožňovaly systematické rozvíjení kompetencí studenta v oblasti logopedie. Obsah jednotlivých předmětů odborné praxe je provázán s předměty profilujícího základu, čímž umožňuje v souladu s filozofií celého programu systémově aplikovat osvojené znalosti a dovednosti vzhledem ke specifikům v edukaci jednotlivých věkových skupin klientů (raného a předškolního věku, školního věku, dospělého věku a seniorů). Důraz je kladen na postupné zvyšování nároků na studenty při praktických činnostech a úzkou vazbu na profil absolventa. Aktivity studentů jsou průběžně reflektovány. Jako evaluační nástroj formativního hodnocení je využíváno Portfolio odborné praxe. Završením odborných praxí je předmět Souvislá praxe, zařazený do posledního semestru studia.
Poslední úprava: Klenková Jiřina, doc. PaedDr., Ph.D. (06.09.2023)
Deskriptory
Přímá výuka 48 celkem
Přednášky: 0
Cvičení: 48 hodin
Příprava na výuku 20 hodin
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 5 hodin
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu 7 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Poslední úprava: Kadrnožková Monika, PhDr., Ph.D. (11.09.2023)
Literatura

BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5497-4.

BENDOVÁ, P. a kol. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého 2006. ISBN 80-244-1436-8.

ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-691-9.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita 1995. ISBN 80-210-1070-3.

Poslední úprava: Klenková Jiřina, doc. PaedDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Předmět Logopedická praxe I vede studenty k praktickému využití znalostí získaných ve studijních předmětech. Je zaměřen na specifickou problematiku v raném a předškolním a školním věku dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. Praxe probíhá pod supervizí zvoleného pracoviště a garanta oborové praxe. Student se aktivně podílí na logopedické intervenci, je schopen interpretovat a obhájit zvolené postupy, metody, posloupnost, jenž v praxi aplikoval. Své působení a závěry z praxe zaznamenává do portfolia, v němž zachytí průběh odborné praxe. Rozpracování charakteristiky dětí, žáků, klientů, u nichž byla realizována logopedická intervence, zaznamenává průběh logopedické intervence.

Poslední úprava: Klenková Jiřina, doc. PaedDr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti vytvoří portfolio, v němž zachytí průběh odborné praxe. 

Poslední úprava: Klenková Jiřina, doc. PaedDr., Ph.D. (06.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK