PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a školní psychologie - OPNO1Q102A
Anglický název: Educational and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNS3Q102A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Korekvizity : OPNO1O101A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S105A, OPNO1S106A, OPNO1S107A, OPNO1S121A
Je korekvizitou pro: OPNO1O101A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S121A, OPNO1S106A, OPNO1S107A, OPNO1S105A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S108A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (02.01.2024)
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatkovou základnu pro přípravu budoucích učitelů ve vztahu k psychologické propedeutice učitelské profese. Výkladová témata budou podpořena prací studentů na seminářích, ve kterých se bude pracovat se zadanými úkoly v rámci samostudia. Bude se jednat o úkoly k doporučené literatuře, dále k videonahrávkám situací ze školního prostředí, které mohou více dokumentovat dané téma a které podpoří dovednostní rovinu v oblasti teorie - prevence – diagnostiky – intervence.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (27.01.2024)
Celková časová zátěž studenta 105,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
Popis:
Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných úkolů; zpracování dílčích úkolů, práce v Moodle. Student odevzdává 4 samostatné dílčí prace (2 práce za pedagogickou psychologii, 2 práce za školní psychologii) do sdíleného prostředí. Předpokládaná doba pro splnění jedné práce: 5 hodin(celkem 20 hodin průběžných úkolů). 
Literatura
Poslední úprava: Bc. Veronika Chalupová (20.02.2024)

BENDL, S; KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha: PedF UK 2008. 

HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha: PedF UK, 2002.

HRABAL, V., PAVLELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie: Praha, Portál 2013.

HADJ MOUSSOVÁ, Z. a kol. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: PedF UK, 2003.

VALENTOVÁ, L. a kol. Školní poradenství I. Praha: PedF UK 2013. 

ŠTECH, S., ZAPLETALOVÁ, J. Úvod do školní psychologie. Praha: Portál, 2013. Část II - 5.1, 5.2, část III - 10-15.  

Nová legislativa - viz přednáška k poradenskému systému (úprava paragrafu 16, nové vyhláškyK poradenským službám ve školství)

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (11.01.2024)

Témata přednášek:

  1. Sociální skupiny a školní vzdělávání. Rodina - význam rodinného zázemí pro školní úspěšnost, komunikace rodina-škola. Třída jako sociální skupina - vrstevnický kontext školního učení, sociální klima, diagnostika vztahů, práce se třídou. Učitelský sbor - význam sociální opory v učitelství. 
  2. Učení – druhy učení ve škole. Metakognice. Motivace žáků - druhy motivace, problémy v motivaci ke školnímu učení. Autoregulace v učení. Motivační trénink.
  3. Postoje a interakce mezi vyučujícími a žáky. Pojetí žáků - preferenční postoje, atribuční styly, stereotypy. Autodiagnostika.
  4. Podpůrný poradenský systém, odborné kompetence pracovníků školního poradenského pracoviště, spolupráce učitele s pracovníky ŠPP. Společné vzdělávání – principy, formy, podpůrná opatření
  5. Školní úspěšnost/neúspěšnost u žáků staršího školního věku, intervence ve prospěch neúspěšných žáků
  6. Vývojové problémy v dospívání, identita, problémy a možnosti jejich řešení. Problémové chování, rizikové chování, prevence nespecifická i specifická. Poruchy chování.

Na přednášky navazují semináře - dané téma přednášky je rozvíjeno prostřednictvím doplňujících materiálů, zpracovaných úkolů a reflexí na seminářích.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (26.09.2023)

Studijní opory na:  https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=15443

Heslo bude sděleno na první přednášce.

Ve výukovém prostředí Moodle je také dostupný materiál obsahující rozpracované klíčové pojmy pedagogické a školní psychologie a také ukázky testových položek pro zkoušku. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK