PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Logopedie I - OPNO1S104A
Anglický název: Speech Therapy I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://výuka bude zahájena vzhledem k epidemiologické situaci on-line, informace studenti obdrží e-mailem
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Horynová
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Korekvizity : OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S105A, OPNO1S106A, OPNO1S107A, OPNO1S121A
Je korekvizitou pro: OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S105A, OPNO1S121A, OPNO1S107A, OPNO1S106A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S112A, OPNO1S110A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (06.09.2023)
Cílem kurzu je seznámit studenty s obtížemi, která se vyskytují ve vývoji řeči. Pozornost bude zaměřena na široký rozsah obtíží v jazykovém a řečovém vývoji. Studenti se budou orientovat v oblasti vývoje řeči a opožděného vývoje řeči, vývojové dysfázie, verbální dyspraxie. Seznámí se s vývojem řeči u dětí s orofaciálními rozštěp a následně palatolalií. Předmět se věnuje současnými vědeckým názorům na oblast neurovývojových poruch jazyka a řeči. V rámci seminářů studenti získají poznatky o logopedické intervenci v raném a předškolním věku, o diagnostických materiálech a možných terapeutických přístupech k dětem s narušeným vývojem řeči a narušenou komunikační schopností.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (06.09.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenční formou. 

Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (06.09.2023)

Povinná literatura:

DURDILOVÁ, L., KLENKOVÁ, J. Hodnoceníslovnízásobydětípředzahájenímškolnídocházky. Praha:PedFUK, 2014. ISBN 978-80-7290-770-0.

LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

LECHTA,V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-961-5.

LOVE, R.J., WEBB, W.G. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009.ISBN978-80-7367-464-9.

SMOLÍK, F., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4240-3.

Doporučená literatura:

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno:ePRESS, 2008. EAN: 9788025118290

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaediaclinica, 200.ISBN80-902536-2-8

HARTMANN, B., LANGE, M.Mutismus v dětství, mládí a dospělosti: rádce pro rodinné příslušníky, postižené, terapeuty a pedagogy. Praha: Triton, 2008. ISBN 9788073870218.

KLENKOVÁ, J.Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-8024-71110-2.

KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie – patlavost. Praha: Beakra, 2007.  ISBN 978-80-903863-0-3.

NEUBAUER, K. a kol.Kompendium klinické logopedie. Diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1390-1.

SAIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SMOLÍK, F. Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada, 2014. ISBN978-80-247-4239-7

ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha, Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-340-6.

Další aktuální odborné zdroje budou studentům doporučovány v rámci seminářů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (06.09.2023)

Obsahové vymezení:

 1. Ontogeneze řeči, patologie ve vývoji řeči. Narušený vývoj řeči. Děti rizikové z hlediska vývoje řeči.
 2. Logopedická intervence v raném a předškolním věku zaměřena na diagnostiku narušené komunikační schopnosti. Diferenciální diagnostika v rámci narušeného vývoje řeči. Principy logopedické intervence a mezioborové spolupráce v kontextu logopedické intervence.
 3. Úrovně logopedické diagnostiky. Vyšetřovací metody, techniky, postupy. Diferenciální diagnostika.
 4. Fonetické a fonologické poruchy, myofunkční poruchy.  Logopedická diagnostika a terapie.
 5. Neurovývjové jazykové poruchy. Vývojová dysfázie – neurovývojová porucha, její etiologie, symptomatologie, možnosti logopedické intervence.Využití testových materiálů, standardizovaných a nestandardizovaných nástrojů, testových baterií u vývojové dysfázie. Prognóza ve vývoji a vzdělávání.
 6. Vývoj řeči u dětí s vrozenou vývojovou vadou –s orofaciálním rozštěpem, specifika ve vývoji řeči. Narušení komunikační schopnosti u rozštěpových dětí. Palatolalie, logopedická diagnostika a terapie.
 7. Mutismus, jeho etiologické faktory, dělení, diagnostické a terapeutické přístupy,mezioborová spolupráce.
 8. Dětská afázie, přístupy k dětem s afázií v kontextu současných poznatků.
 9. Dysartie u dětí. Poruchy příjmu potravy a poruchy polykání v dětském věku.
 10. Vývoj řeči dětí s mentálním postižením, vývoj řeči u dětí s tělesným postižením, vývoj řeči dětí s poruchami autistického spektra. Možnosti logopedické intervence.
 11. Poradenské služby pro děti v raném a předškolním věku, role logopeda v poradenství. Zajištění logopedické intervence v rezortu MŠMT, ministerstva zdravotnictví a v sociálních službách. Nestátní instituce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (06.09.2023)

- Zpracování materiálů k logopedické diagnostice a terapii v rámci intervence u dětí v raném a předškolním věku

- Splnění průběžných vědomostních testů

- Ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK