PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metodologie výzkumu I - OPNO1S121A
Anglický název: Research Methodology I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Vyučující: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Korekvizity : OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S105A, OPNO1S106A, OPNO1S107A
Je korekvizitou pro: OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S105A, OPNO1S106A, OPNO1S107A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S122A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem předmětu je osvojit si strategii pedagogického výzkumu, zvládnout základní pojmy a metodické postupy výzkumných šetření, znát aspekty kvantitativního i kvalitativního výzkumu, porozumět jejich rozdílnosti, umět zvolit vhodný metodický postup pro vlastní závěrečnou práci.Předmět připravuje studenty na samostatné provádění jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu v pedagogice, a to především v souvislosti s řešením diplomového úkolu. Rozvíjí schopnosti studentů formulovat problém, stanovit cíle výzkumného šetření, zvolit adekvátní postupy a metody zpracování, zvážit charakter výstupů, přínos a event. možnosti využití výsledků.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (13.09.2023)
Přímá výuka 24 celkem
Přednášky: 12 hodin
Cvičení: 12 hodin
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 3 hodin
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 5 hodin
Plnění předmětu 5 hodin
Příprava na zápočet 13 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Povinná literatura:

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 1993. ISBN 80-7184-141-2.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010, ISBN 978-80-7315-185-0.

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004, ISBN 80-7178 820-1.

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce.Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. Základy kvantitativně orientovaného výzkumu. Olomouc: Universita Palackého, 2003, ISBN 80-244-0765-5.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠVAŘÍCEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-73678-313-0

Doporučená literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat.Praha : Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha :PedF UK, 1998. ISBN 80-86039-56-0.

WALKER, I.; O. NOVÁK. Výzkumné metody a statistika. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Obsah:

1.    Východiska a principy kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

2.    Věda, paradigmata, teoretické metody vědy, induktivní a deduktivní postupy.

3.    Téma-problém-výzkumná otázka.

4.    Konstrukty a pojmy, role hypotéz, validita výzkumu.

5.    Typy základních výzkumných plánů, porovnání kvalitativních a kvantitativních postupů.

6.    Etické aspekty výzkumu.

7.    Výběr výzkumného vzorku. Techniky a nástroje k získávání kvantitativních dat, validita, reliabilita.

8.    Výběr tématu diplomové práce a jeho reflexe.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.09.2020)

Student pracuje s využitím elektronické podpory v MOODLE. Podmínkou zakončení je splnění všech zadaných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK