PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika hudební výchovy I - OPMN0H288B
Anglický název: Didactics of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Prerekvizity : OPMN0H141A, OPMN0H282B, OPMN0H283B, OPMN0H285B
Je prerekvizitou pro: OPMN0H292B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Teorie a praxe hudebního vyučování. Úvod do hudebně didaktické problematiky, analýza modelových situací v hudebním vyučování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

 Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické.  Získávání vědomostí a rozvoj dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků. Seznámení s metodickou literaturou, analýza videonahrávek modelových situací v Hv.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.09.2023)

2 kredity/ cca 60 hodin studentovy práce

Přímá výuka - přednášky: 12 hodin, semináře: 12 hodin

Drobné seminární úkoly, vyplývající z didaktických postupů - 4 hodiny

Průběžné studijní úkoly - 17 hodin

Prakticky - chromatická transpozice hlasových cvičení a hra na ozvěnu - 4 hodiny

Aktivní účast na workshopu Hudební mozaika - 5 hodin

Vypracování stručné reflexe z absolvovaného workshopu - 2 hodiny.

2 hodiny asistentské praxe - 4 hodiny

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (10.09.2022)

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 1. díl (Práce s písní). Praha: PedF UK, 2020. 83 s. ISBN 978-80-7603-156-2.

SEDLÁK, F. Didaktika hudební výchovy na l. st. ZŠ. Praha: SPN 1985. 311 stran.

PECHÁČEK. S., VÁŇOVÁ, H, aj.  Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro l. st. základní školy. Praha: Karolinum 2001. 282 stran. ISBN 80-246-0365-9.

Doporučená literatura:

VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivosti na základní škole. Praha: SPN 1984.120 stran.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UK-PedF, 2004. 79 stran. ISBN  80-7290-1559.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem, 2002, 320 s., ISBN 80-903115-7-1.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon, 1969, 99 s., ISBN  16/2   02-263-69.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

HURNÍK, L., LIŠKOVÁ, M. Učebnice hudební výchovy 1.-5. ročník. Praha: SPN, 1998. ISBN  80-7235-028-5.

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a

mimoškolní. UK v Praze – Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

HANŽLÍK, B. Staročeský kalendář. Tradice českého roku v lidové písni, pořekadlech a říkadlech pro zpěv, klavír a instrumentální soubor. Praha: UK, Pedagogická fakulta, 2014. 186 stran. ISBN 978-80-7290-792-2.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (10.09.2022)

Obsah předmětu:

- koncepce hudební výchovy na 1. st. ZŠ. Činnostní pojetí Hv, charakteristika jednotlivých hudebních činností.

- RVP, ŠVP, průřezová témata, osnovy, standardy, učebnice Hv. Školy s RVHV. Problematika slovního hodnocení v Hv.

- kritéria posuzování technické obtížnosti písní. Individuální prověrka hudebnosti,

- identifikace rysů hudebně tvořivého myšlení, anamnestický dotazník.

- rozvoj rytmického cítění, přípravná cvičení rytmická.

- rytmická práce s říkadlem a s písní, rytmický vícehlas.

- metody nácviku písně. Imitace. Esteticko výchovná práce s písní.

- tvořivá práce s hudební formou

- hlasová výchova. Přípravná cvičení hlasová.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.09.2023)

Drobné seminární úkoly, vyplývající z didaktických postupů.

Průběžné studijní úkoly.

Prakticky - chromatická transpozice hlasových cvičení a hra na ozvěnu.

Aktivní účast na workshopu Hudební mozaika

Vypracování stručné reflexe z absolvovaného workshopu

2 hodiny asistentské praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (10.09.2022)

Studijní opora - kurz v Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10640

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK