PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropská integrace - JTB021
Anglický název: European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Je neslučitelnost pro: JTB065, JTB045
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (06.02.2023)
Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V úvodní části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá část se zaměřuje na základní aspekty (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) a problémy tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je v průběhu celého kurzu věnována aktuálním problémům EI.

Povinná četba a další studijní podklady jsou umístěny na platformě Moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=43, klíč k zápisu JTB021).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (06.02.2023)

Cílem předmětu je uvést posluchače do historického vývoje a současných reálií evropského integračního procesu. Posluchači porozumí jeho specifikům, limitům a současným výzvám a budou schopni kvalifikovaně posoudit tvrzení, která k tématu evropské integrace zaznívají ve veřejném prostoru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (06.02.2023)

 

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura k tomuto předmětu v SISu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura

 

McCormick J., Understanding the European Union: A Concise Introduction (New York: Palgrave Macmillan, 7. vydání 2017)

 

Lacina L., Blížkovský P., Učebnice evropské integrace (5. vydání Brno: Barrister & Principal, 2022)

 

 

+ povinná četba zadávaná k jednotlivým přednáškám a zpřístupněná v Moodlu

 

 

Studijní literatura

 

Baldwin R. E. a Wyplosz C., Ekonomie evropské integrace (4. vydání Praha: Grada, 2013).

 

Beach D., The Dynamics of European Integration: why and when EU institutions matter (Houndmills: Palgrave Macmillan 2005).

 

Berend T. I., Against European integration: The EU and its discontents  (Abingdon/NY: Routledge, 2019).

 

Busek E., Brix E., Revize střední Evropy: proč o budoucnosti Evropy rozhoduje středoevropský region (Olomouc: Univerzita Palackého, 2021)

 

Bulmer S. a Lequesne Ch. (eds), The Member States of the European Union (Oxford: OUP 2013)

 

Dinan D., Europe Recast: A History of European Integration (2. vydání Lynne Rienner, 2014)

 

Dinan D., Nugent N. a Paterson W. (eds.), The European Union in Crisis (London: Palgrave Macmillan, 2017)

 

Dědek O., Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru (Praha: C. H. Beck 2008)

 

Fiala P., Pitrová M., Evropská unie (Brno: CDK 2009)

 

Fiala P., Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace (Brno: Barrister & Principal, 2. vydání 2010)

 

Gerbet P., Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (Do roku 1938) (Brno: Masarykova univerzita, 2007)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy II. 1938-1950 (Brno: Masarykova univerzita, 2001)

 

Goněc V., Od „malé Evropy“ k „velké Evropě“: dějiny rozšiřování evropských společenství, Evropská unie 1950-2002 (Brno: Masarykova univerzita, 2003)

 

Horčička V., Kovář M., Dějiny evropské integrace II (Praha: Triton 2006)

 

Kovář M., Horčička V., Dějiny evropské integrace I (Praha: Triton 2006)

 

Kratochvíl P., Teorie evropské integrace (Praha: Portál 2008)

 

Loth W., Building Europe. A History of European Integration (De Gruyter, 2017)

 

Luňák P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri 1997)

 

Marek D. a Baun M., Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal 2010)

 

McCormick J., European Union politics (New York: Palgrave Macmillan 2015)

 

McCormick J. a Olsen J., The European Union: politics and policies (5. vydání Boulder: Westview Press, 2014)

 

Nelsen B. a Stubb A., The European Union: readings on the theory and practice of European integration (4th edition Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

 

Nugent N., European Union Enlargement (Houndmills: Palgrave Macmillan 2004)

 

Schimmelfennig F., Winzen T., Ever looser union? Differentiated European integration (Oxford: Oxford University Press, 2020)

 

Šlosarčík I., Kasáková Z. a kol., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva (Praha: Grada 2013)

 

Šlosarčík I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 5. vydání 2020)

 

Veber V., Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti (Praha: NLN 2004)

 

Webber D., European Disintegration? The Politics of Crisis in the European Union (New York: Palgrave Macmillan, 2018)

 

Zimmerman H a Dür A. (eds.), Key controversies in European integration (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012, 2016)

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (14.03.2023)

Přednášky doplněné o prvky kooperativního učení a samostudiem dle pokynů vyučujících. Doporučujeme, aby si studenti souběžně zapsali i volitelný Seminář k evropské integraci (kód JTB031).

Přednáška 3. dubna 2023 proběhne online. 

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/98126912578?pwd=a3Y0S1ZlWTVxVmJKb3M4TWxWZXhQQT09

Meeting ID: 981 2691 2578

Passcode: 601892

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (06.02.2023)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

 

 

Zkouška z předmětu sestává z průběžného testu, závěrečného testu a sit-in eseje, její parametry vycházejí z vyhlášky ředitele IMS č. 14/2022. V každé z uvedených částí musí být získán nejméně stanovený počet bodů.

 

1) Průběžný test (midterm) – maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 10 bodů.

 

Test proběhne distančně či prezenčně v systému Moodle. Studenti mají nárok na jeden opravný termín. Účast na řádném termínu 20. 3. 2023 je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením od lékaře nejpozději den před konáním midtermu). Neúčast na midtermu není možné omlouvat zpětně. Případný opravný termín studenti absolvují před přistoupením k závěrečné souborné zkoušce v květnu 2023. Pokud student/ka neuspěje v řádném ani opravném termínu průběžného testu, ztrácí možnost předmět v daném roce splnit.

 

Průběžný test ověřuje nastudování látky dosud probrané v přednáškách a povinné četby v rozsahu zadaném vyučujícími.

 

 

2) Závěrečná zkouška:

 

2a Závěrečný test – maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 15 bodů.

 

Test ověřuje nastudování látky probrané v přednáškách během druhé části semestru a povinné četby v rozsahu zadaném vyučujícími. Test proběhne prezenčně v systému Moodle.

 

 

2b Esej (sit-in) – maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 26 bodů.

 

Student/ka si volí jednu ze tří zadaných otázek. Ty vycházejí z témat přednášek, povinné literatury a povinné četby zadané k jednotlivým přednáškám (readeru) během celého semestru.

 

V rámci závěrečné zkoušky (části 2a + 2b) mají studenti mají nárok na řádný a dva opravné termíny.

 

Bodové hodnocení

 

91-100 bodů                výborně (A)

81-90 bodů                  velmi dobře (B)

71-80 bodů                  dobře (C)

61-70 bodů                  uspokojivě (D)

51-60 bodů                  dostatečně (E)

0-50 bodů                    nedostatečně, neprospěl/a (F)

(nesplnění kterékoli ze tří částí zkoušky = neprospěl/a)

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (14.03.2023)

Přednáška 3. dubna 2023 proběhne online. 

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/j/98126912578?pwd=a3Y0S1ZlWTVxVmJKb3M4TWxWZXhQQT09

Meeting ID: 981 2691 2578

Passcode: 601892

(1) 13. 2. Úvod: informace o organizaci kurzu, základní vymezení problematiky, vysvětlení základních pojmů. (ZK)

 

(2) 20. 2. Myšlenky evropského sjednocování v historické perspektivě. (ZK)

 

(3) 27. 2. Poválečná Evropa a první snahy o její politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci. (ZK)

 

(4) 6. 3. Instituce EU I. (ZK)

 

(5) 13. 3. Instituce EU II. (ZK)

 

(6) 20. 3. Midterm (ZK)

 

(7) 27. 3.Evropská ekonomická integrace v historické perspektivě I: Klíčové pojmy. Vnitřní trh a jeho problémy. (JV)

 

(8) 3. 4. Právní aspekty evropské integrace (ZK)

 

10. 4. Velikonoční pondělí

 

(9) 17. 4. Evropská ekonomická integrace v historické perspektivě II: Hospodářská a měnová unie. Krize eurozóny a snahy o její řešení. (JV)

 

(10) 24. 4. Rozpočet ES/EU. Dělba kompetencí a vybrané sektorové politiky EU. (JV)

 

1. 5. státní svátek

 

8. 5. státní svátek

 

(11) 15. 5. Rozšiřování ES/EU. Klíčové pojmy a mezníky politické integrace. Fenomén flexibilní integrace. Debata o „demokratickém deficitu“ Unie. (JV)

 

(12) 22. 5. Integrace v oblasti zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a její limity. Spolupráce v záležitostech vnitřní bezpečnosti. (JV)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK