PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k evropské integraci - JTB031
Anglický název: European Integration Seminar
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 55 (55)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Pamela Danielle Cotte, M.A.
Vyučující: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Mgr. Vít Havelka
Mgr. Martin Synkule
Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB029
Prerekvizity : JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)
Seminář doplňuje a rozvíjí látku kurzu JTB021 Evropská integrace. Studentky a studenti prohlubují prostřednictvím případových studií a diskusí nad literaturou, dokumenty a aktuálním děním své porozumění historickému vývoji a především vybraným současným problémům evropské integrace.

Rozsah výuky je 0/2, seminář je zakončen zápočtem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Cílem semináře je prohloubit porozumění studentů historickému vývoji i současným problémům evropského integračního procesu. Zároveň je jeho cílem rozvinout ve vazbě na předmět Základy akademické práce schopnost studentů zpracovat a prezentovat slovem i písmem zadané téma, hodnotit práci svých spolužáků a kriticky pracovat s akademickou literaturou i dokumenty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více         => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 *** 

 

Obecné parametry studijních povinností pro LS 2024 jsou dány vyhláškou ředitele IMS .../2024; pro jejich specifikaci viz sylaby jednotlivých paralelek.

Povolena je jedna neomluvená absence. V případě systematického neplnění zadaných studijních úkolů nebo opakujících se pozdních příchodů nebude dotyčnému studentovi udělen zápočet.

 

Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání je nutné splnit v zapsaném semináři následující povinnosti:

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)

b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)

c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů). Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek

d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 51 % z každé z částí uvedených v bodech a-c

e) Student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu s termíny harmonogramu akademického roku a pravidly organizace zkouškového období do Moodle, kde prochází protiplagiátorskou kontrolou v systému Turnitin. Soubor bude mít podle vedoucího semináře název například jtb031_vaska_novakjan_referat a uložen bude výhradně ve formátu doc nebo docx.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Viz sylaby jednotlivých paralelek.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Semináře založené na studentských prezentacích s následnou diskusí a na diskusích nad zadanou četbou. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (05.02.2024)

Paralelky v LS 2024:

Vít Havelka - Česká republika a evropská integrace

Jan Váška - Evropská integrace - národní perspektivy

Pamela Cotte - Current Challenges in European Integration

Martin Synkule - Mezinárodní dimenze evropských projektů: pohled praxe

Eliška Tomalová - Evropská integrace a věda, vzdělávání a kultura

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK