PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sociologie II - JSB008
Anglický název: History of Sociology II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / 96 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Ivan Cuker
Mgr. Karina Hoření
Mgr. Lukáš Kotyk
Mgr. Tereza Sedláčková
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Mgr. Michael Škvrňák
Bc. Jan Tesárek
Prerekvizity : JSB007
Je prerekvizitou pro: JSB516, JSB528, JSB532, JSB401, JSB010
Ve slož. prerekvizitě: JSB004, JSB066, JSB104, JSB131, JSB133
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB990, JSB998
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (30.01.2019)
Druhá část kursu, v němž má být posluchač uveden do samostatného studia sociologických klasiků. Součástí
kursu je povinný seminář, bez jehož úspěšné absolvování nelze skládat závěrečnou písemnou zkoušku.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (30.01.2019)

Přehledová:

Povinná:

Harrington, Austin 2006. Moderní sociální teorie. Praha: Portál. (Klíčové pasáže specifikovány v přednáškách). 
Keller, J. (2005). Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON. (Klíčové pasáže specifikovány v přednáškách).
Šubrt, J.,J. Balon 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.(Klíčové pasáže specifikovány v přednáškách). 

Doporučená:

Dějiny sociologie. Praha: SLON.

Martucelli, D. (2008). Sociologie modernity.

Petrusek a kol. (2011). Dějiny sociologie. Praha: Grada. 


K seminářům (povinníá):

Všchny povinné texty k seminářům jsou k dispozici v moodle Dějiny sociologie - seminář.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (30.01.2019)

Základní osnova:

doc. Šanderová:

Historický a intelektuální kontext Weberova díla.

Max Weber:
Sociologie jako rozumějící nehodnotící věda o sociálním jednání, Ideální typ jako nástroj porozumění (na příkladu ideálních typů jednání)
Moc, panství a jeho ideální typy, Teorie náboženství, vznik kapitalismu. Odkouzlení moderní společnosti, racionalizace, ideální typ byrokracie, sociální stratifikace.

Weber, Marx a Durkheim.

Vilfredo Pareto
Teorie elit a sociologie davu.

Klíčová teoretická paradigmata.

Dr. Balon
Periodizace dějin moderní sociologie, hlavní sociologické tradice, kánon moderní sociologie.
"Zlatý věk" americké sociologie. Talcott Parsons- koncept obecné teorie společnosti. Rekonstrukce sociologické tradice, struktura sociálního jednání. Strukturální funkcionalismus, sociální systém, AGIL. Moc, hodnoty a normy.
Robert K. Merton. Strukturální empirismus. Teorie středního dosahu, sociální struktura a anomie, byrokracie, deviace, manifestní a latentní funkce. Merton - Lazarsfeld a jejich koncept sociologického výzkumu.
"Válka škol" a krize sociologie. Vzestup nových teoretických hnutí. Kritika starých paradigmat. Nové koncepce sociálního vědění. Charles W. Mills - kritická sociologie. Mocenská elita, sociologická imaginace. Alvin W. Gouldner - reflexivní sociologie. Přicházející krize západní sociologie.
Teorie sociálního konfliktu. Ralf Dahrendorf, John Rex, Randall Collins. Konflikt a konsensus. Teorie racionální volby. George Homans a James Coleman. Metodologický individualismus. Vztah sociologie, ekonomie a psychologie. Koncept racionálního aktéra. Sociální behaviorismus. Mechanismy sociální změny.
Kritická teorie společnosti. Západní marxismus. Frankfurtská škola a její dědicové. Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Dialektika osvícenství. Kulturní průmysl. Kultura a moc. Projekt "kulturálních studií".

V seminářích se diskutují povinné texty. Před každým seminářem je třeba odevzdat podklad shrnující klíčové myšlenky diskutovaného textu (100 - 150 slov) a komentář k textu (minimálně 150 slov). Podklady se oodevzdávají prostřednictvím moodle Dějiny sociologie - seminář.  

ZAKONČENÍ KURSU: Kurs je ukobnčen písemnou zkouškou. Zkoušku mohou skládat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali seminář.

Písemná zkouškazjišťuje znalosti z obou semestrů. Má dvě části: 1. znalost základních pojmů, teorií a děl jednotlivých klasiků (20 uzavřených otázek po jednom bodu).  2. Výklad určitého konceptu, srovnání teorií či koncepcí (4 otevřené otázky celkem za 14 bodů). V otevřených otázkách je třeba získat alespoň 5 bodů.

Při závěrečném hodnocení (stanovení známky) se přihlíží k aktivitě na seminářích a k výsledkům zápočtového testu v zimním semestru (4,5% za 1 získaný bod se přičítá těm, kdo vpísemné zkoušce dosáhli alespoń 50% bodů). 

 
Známky:
F (Neprospěl/a): 17 bodů (50%) a méně 
E: 18 - 20 (53 -59%)
D: 21 - 23(62- 68%)
C: 24- 27 (71 -79%)
B: 28 - 30  (82- 88%)
A: 31  a více (91% a více)
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK