PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - JSB998
Anglický název: The Introduction to Sociology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 500 / neurčen (500)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : {Je třeba mít splněny předměty: JSB008, JSB012, JSB015, JSB018}, JSB990
Záměnnost : JSB990
Je neslučitelnost pro: JSB990
Je prerekvizitou pro: JJB402
Je záměnnost pro: JSB990
Anotace -
Kurz je určený pro studenty institutů FSV, jehož cílem je poskytnout základní informaci o oboru: jak a proč vznikl, čím se zabývá, z jakých základních teoretických předpokladů vychází, jakých metod používá a co lze a nelze očekávat od sociologických výzkumů. V průběhu kurzu píší studenti seminární práci - zpracovávají ve čtveřicích či upravují ve trojicích wikiheslo z oblasti sociologie (alternativně jednotlivě provádějí minivýzkum či píší úvahu) a zakončen je písemnou zkouškou.
Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (24.11.2021)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je základní seznámení se sociologií jako svébytnou disciplínou.

Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (29.09.2022)
Literatura -

Povinná literatura:
Giddens, A. (2013). Sociologie. Praha: Argo. (Sociologická teorie) kap 1-5,8-10,12-15,18-21
Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum (Sociologická empirie).

+ literatura uvedená v sylabu u jednotlivých témat

Poslední úprava: Bednařík Petr, PhDr., Ph.D. (23.11.2021)
Metody výuky -

Výua bude prezenční, ale existuje i možnost připojit se online skrze MS Tems: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA4MTc2ZWQtNzI4OS00M2NjLTgwZWYtYWQ0MjIyN2RmZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273844aaf-f10c-4dee-aaaf-5eeb27962a5d%22%2c%22Oid%22%3a%2244019797-e6cf-458d-996e-9e9b298c7895%22%7d

Nahrávky budou k dispozici na Google disku:

https://drive.google.com/drive/folders/1oBdRqdLxTh32sNkNQy7ZDNL_H7qUOCa6?usp=sharing

První přednáška je k dispozici na YT (do 35. minuty): 

https://www.youtube.com/watch?v=-vFJD24MwQY&list=PLnPxF9V0hJaJmRfnSFhQf_4_SlogpXlig&index=2

Přednáška 9 je na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=pAY2uMwhumQ&list=PLnPxF9V0hJaJmRfnSFhQf_4_SlogpXlig&index=11

Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (19.12.2023)
Požadavky ke zkoušce

V průběhu kurzu plní průběžnou povinnost ((wikiheslo/minivýzkum/úvaha), termín odevzdání - nejpozději 11.12.2023 12:00) a zakončen je písemnou zkouškou. Výsledek ze zkoušky bude v SIS UK zaznamenán nejdříve 7 pracovních dní po odevzdání wikihesla.

Alternativa k wikiheslu (výzkumné šetření či úvaha) bude zadána společně se specifikací wikihesel (24.10.).
Test: 15 otázek po 2 bodech (min. nutno získat 15 bodů, jinak test nutno opakovat), wikiheslo (4 body prémie max.). Výsledek dle testu: stupnice A-F.

Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (05.10.2023)
Sylabus -

1.       Vznik sociologie a klasici sociologického myšlení.

2.       Moderní sociologie a její směry.

3.       Mikro vs. makro přístup v sociologie. Homans (Becker) vs. Parsons (Luhmann). Sociologie všedního dne jako zpestřená (např. Vítání občánků)

4.       Současná sociologie jako pokus o propojení jednání a systému

5.       Metody sociologického výzkumu a slavné výzkumy

6.       Současná česká rodina

7.       Gender jako moderní téma sociologického poznání

8.       Společenské nerovnosti (nejen) v ČR

9.       Česká společnost-stav a vývoj. Aktuální problémy české společnosti– snižování velikosti populace, stárnutí, zadlužování (individuální a státu). Důsledky a možná řešení.

10.   Zajímavosti z české společnosti-česká společnost trampů, chatařů a kutilů

11.   Rezerva pro případ potřeby

Poslední úprava: Soukup Petr, PhDr. Ing., Ph.D. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK