PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sociologie I - JSB554
Anglický název: History of Sociology I
Český název: Dějiny sociologie I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB007
Je neslučitelnost pro: JSB007
Ve slož. prerekvizitě: JSB008
Anotace
Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Závěrečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojednání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Hodnocení (Z):

splnil/a:
A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
nesplnil/a:
F - méně než 50Poslední úprava: Frantová Veronika, PhDr., Ph.D. (16.09.2021)
Sylabus

 

Podrobnosti ke kurzu včetně požadavků na seminární práci a vypsaných termínů pro odevzdání najdete v Moodle 3: Dějiny sociologie I a II: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=26

 

Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojdenání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Číst a reflektovat budeme následující texty:

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Marx, K. a B. Engels. (1974). Manifest komunistické strany. Praha: Svoboda. 

Hodnocení (Z):

splnila/a

A - 91-100 bodů
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60

nesplnil/a
F - méně než 50

 

Rozvržení kursu

1. Kánon klasické sociologie: rozvržení kursu – klíčové postavy, problémy, pojmy (JB: 5. 10.)

2. Myšlení o společnosti před vznikem sociologie: T. Hobbes, J.-J. Rousseau, A. de Tocqueville (JB: 12. 10.)

3. Rané vize vědy o společnosti: A. Comte, H. Spencer (JB: 19. 10.)

4. Projekt modernity a idea odcizení: K. Marx (VF: 26. 10.)

5. Vnitřní rozpory kapitalismu a proletariát: K. Marx (VF: 2. 11.)

6. Dělba práce a problém individualismu: E. Durkheim (JB: 9. 11.)

7. Moderní společnost a problémy sociální integrace: E. Durkheim (JB: 16. 11.)                                                                                                                        

8. Kapitalismus a racionalita: M. Weber (VF: (23. 11.) 

9. Sociální jednání, byrokracie, politika, moderní stát: M. Weber (VF: 30. 11.)

10. Čtecí týden

11. Reflexivní seminář nad vybranými texty (VF: 14. 12.)

12. Peníze, kultura a konflikt v moderní společnosti: G. Simmel  (JB: 21. 12.)

 

Povinná literatura:

Keller, J. Dějiny klasické sociologie, SLON 2005. Kapitoly 2-4, 5.3, 5.4, 6.

Petrusek, M. a kol. (2011). Dějiny  sociologie. Praha: Grada, kap. 1-3,5,6,8.

Doporučená literatura: 

a) texty klasiků (k dispozici v intranetu v systému "Moodle" : Dějiny sociologie - seminář).

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe II, str. 73-84.

Herbert Spencer: Základy sociologie, str. 445-463.

Emile Durkheim, Společenská dělba práce. Brno: CDK, str. 217-238.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu. In: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998, s. 185-245.

Georg Simmel, Konflikt moderní kultury. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, Praha: Slon, s. 131–145.

Poslední úprava: Frantová Veronika, PhDr., Ph.D. (22.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK