PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klasické a moderní sociologické teorie - JSB595
Anglický název: Classical and Modern Sociological Theories
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 72 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Mgr. Barbora Duffková
Bc. Kamila Dzuriková
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Mgr. Eliška Kalinová
Mgr. Kristina Švábová
Neslučitelnost : JSB007, JSB008
Je neslučitelnost pro: JSB007, JSB008
Je prerekvizitou pro: JSB582
Cíl předmětu

Kurs si klade především tyto cíle:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů.
Součástí kursu jsou diskusní semináře. 

Informace k seminářům:

- konají se 1 x za 14 dní
- celkem proběhne 6 seminářů, z toho první bude informativní, seznamovací
- seminární skupinu si vyberte podle svých preferencí a zapište se do ní v SIS

Příprava
· důkladně (tj. nejméně dvakrát a podrobně) pročtěte text, vyznačte si pasáže, které považujete za důležité
· text v tištěné nebo elektronické podobě je nutné mít během semináře po ruce, abyste do něj mohli nahlížet
· písemné přípravy odevzdáváte vedoucí*mu semináře přes Moodle vždy týden před každým seminářem - obsah příprav vysvětlí vedoucí seminářů na prvním společném setkání
. seminář je diskusní – prostor k vyjádření dostane každý – proto nepodceňte přípravu 

Hodnocení

· účast na semináři je povinná
· povolená je 1 omluvená absence, kterou je třeba nahradit písemnou přípravou dodanou vedoucí*mu semináře 
· více než 1 neúčast nebo nedodaná náhradní příprava = nesplnil*a; není možné účastnit se závěrečného testu

- podrobné informace včetně hodnocení viz sylabus v SIS 

Poslední úprava: Frantová Veronika, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
Požadavky ke zkoušce:
 

Zkouška se skládá ze dvou částí - hodnocení aktivity na diskusních seminářích a testu. Práce na seminářích je hodocena na stupnici 0-30 bodů, test na stupnici 0-70 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky potřebujete získat nejméně 5 bodů z testu a nejméně 5 bodů za práci na seminářích a dohromady alespoň 51 bodů.

Písemná zkouška se skládá z 10 otevřených otázek, které testují znalosti klíčových teorií, koncepcí a pojmů moderní sociologie.

 

Celkové  hodnocení zapsaných studentů probíhá na procentní škále v tomto rozsahu:

100 - 91: A (výtečně, vynikající výkon pouze s drobnými chybami)

81 - 90: B (velmi dobře, nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)

71 - 80: C (dobře, celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)

61 - 70: D (uspokojivě, přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)

51 - 60: E (dostatečně, výkon splňuje minimální požadavky)

50 - 0: F 

Poslední úprava: Frantová Veronika, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Odkaz na kurz v Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=26
- zde najdete uložené prezentace z přednášek a seminární texty, Moodle slouží také k odevzdávání seminárních příprav

Rozvržení kursu + harmonogram pro akademický rok 

1. Kánon klasické sociologie: rozvržení – klíčové postavy, problémy, pojmy.  Myšlení o společnosti před vznikem sociologie: T. Hobbes, J.-J. Rousseau, A. de Tocqueville 

2. Rané vize vědy o společnosti: A. Comte, H. Spencer 

3. Projekt modernity a idea odcizení, vnitřní rozpory kapitalismu a proletariát: K. Marx 

4. Dělba práce a problém individualismu: E. Durkheim 

5. Moderní společnost a problémy sociální integrace: E. Durkheim  

6. Opomíjené postavy a problémy v klasické sociologické tradici: gender Jane Adams, závoj barvy: W. E. B. Du Bois.  Klasické teorie v současném veřejném prostoru (diskuse nad ozvěnami probraných teorií v aktuálních společenských podmínkách: teorie, ideologie, politika...) 

7. Kapitalismus a racionalita: M. Weber 

8. Sociální jednání, byrokracie, politika, moderní stát: M. Weber 

9. Sociologie jako empirický projekt: Chicagská škola, A. Small, R. E. Park, W. I. Thomas 

10. Kritická teorie společnosti. Západní marxismus. Frankfurtská škola a její dědicové. Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Dialektika osvícenství. Kulturní průmysl. Kultura a moc. 

11. "Zlatý věk" americké sociologie I. Talcott Parsons – koncept obecné teorie společnosti. Rekonstrukce sociologické tradice, struktura sociálního jednání. Strukturální funkcionalismus, sociální systém, AGIL. Moc, hodnoty a normy. Robert K. Merton. Strukturální empirismus. Teorie středního dosahu, sociální struktura a anomie, byrokracie, deviace, manifestní a latentní funkce. Merton –Lazarsfeld a jejich koncept sociologického výzkumu. 

12. Válka škol" a krize sociologie. Vzestup nových teoretických hnutí. Nové koncepce sociálního vědění. Charles W. Mills – kritická sociologie, mocenská elita, sociologická imaginace. Alvin W. Gouldner - reflexivní sociologie. Přicházející krize západní sociologie. 

 

 

Poslední úprava: Balon Jan, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK