PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny sociologie I - JSB007
Anglický název: History of Sociology I
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.
Neslučitelnost : JSB554, JSB595
Je neslučitelnost pro: JSB554, JSB595
Ve slož. prerekvizitě: JSB008
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Veronika Frantová, Ph.D. (16.09.2021)
Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncepce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s předpoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Závěrečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojednání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Hodnocení (Z):

splnil/a:
A - 91-100 bodu
B - 81-90
C - 71- 80
D - 61-70
E - 51-60
nesplnil/a:
F - méně než 50
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Povinná literatura:

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie, SLON 2005. Kapitoly 2-4, 5.3, 5.4, 6.

Marx, K. a B. ENGELS 1985. Manifest komunistické strany.

Petrusek, M. a kol. (2011). Dějiny  sociologie. Praha: Grada, kap. 1-3,5,6,8.

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Doporučená literatura: 

a) texty klasiků (k dispozici v intranetu v systému "Moodle" : Dějiny sociologie - seminář).

Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe II, str. 73-84.

Herbert Spencer: Základy sociologie, str. 445-463.

Emile Durkheim, Společenská dělba práce. Brno: CDK, str. 217-238.

Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu. In: Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998, s. 185-245.

Georg Simmel, Konflikt moderní kultury. In: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje, Praha: Slon, s. 131–145.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (12.02.2022)

Kurs si klade za cíl představit klíčové postavy klasické sociologie, její základní problémy, ideje a pojmy.
Výklad sleduje především tyto ambice:
1. představit hlavní teoretické a metodologické perspektivy sociologie devatenáctého a počátku dvacátého století a ukázat, jak se vztahují ke specifickým způsobům empirického zkoumání;
2. kriticky vyložit klasické analýzy sociálního řádu, sociální nerovnosti a sociálního konfliktu;
3. identifikovat různé teoretické koncpce vztahů mezi jedinci, institucemi a společností a konfrontovat je s přepoklady diskutovaných myslitelů.

Požadavky:
Záverečná písemná zkouška (max. 70 bodů)
Seminární práce - pojdenání vybraného problému z textů diskutovaných na reflexivním semináři (max. 30 bodů)

Číst a reflektovat budeme následující texty:

Weber, M. (1998). Věda jako povolání. WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 109-134.

Durkheim, É. (1998). Definice mravního faktu. DURKHEIM, É. Sociologie a filosofie. Praha: SLON, 49-77.

Marx, K. a B. ENGELS 1985. Manifest komunistické strany.

 

Rozvržení kursu

1. Kánon klasické sociologie: rozvržení kursu – klíčové postavy, problémy, pojmy

2. Myšlení o společnosti před vznikem sociologie: T. Hobbes, J.-J. Rousseau, A. de Tocqueville

3. Rané vize vědy o společnosti: A. Comte, H. Spencer

4. Projekt modernity a idea odcizení: K. Marx

5. Vnitřní rozpory kapitalismu a proletariát: K. Marx

6. Dělba práce a problém individualismu: E. Durkheim

7. Moderní společnost a problémy sociální integrace: E. Durkheim  

                                                                                                                   

8. Kapitalismus a racionalita: M. Weber 

9. Sociální jednání, byrokracie, politika, moderní stát: M. Weber

10. Čtecí týden

11. Reflexivní seminář nad vybranými texty

12. Peníze, kultura a konflikt v moderní společnosti: G. Simmel 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK