PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie - JSB401
Anglický název: Sociology and Transformation of Intimacy and Love in Modern Society
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Organizace kurzu
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Michal Kotík, prom. mat.
Prerekvizity : JSB008
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)
Kurz JSB 401, určený pro bakalářské studium je věnován problematice intimních vztahů a lásky.
Sociální stránka lásky je vysoce sociologicky relevantní mimo jiné i proto, že láska, která je v každodenní zkušenosti pojímána jako vysoce intimní a individuální prožitek, je naopak v naší euroatlantické civilizaci ve významné míře ovlivňována a určována společenskými pravidly. Láska jako taková ale na druhou stranu i společenská pravidla ovlivňuje.
Součástí kurzu jsou přednášky, samostatné studium zadaných odborných textů a skupinové diskuse.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům úvod do základních teorií sociologie lásky jak v kontextu historickém, tak i v současnosti.

Literatura
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (07.09.2020)

seznam liteartury bude modifikován

Metody výuky
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (21.01.2019)

Tematicky zaměřené přednášky, četba odborných textu včetně jejich písemných sociologických reflexi a následné skupinové diskuse.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (28.01.2020)

Požadavky k úspěšnému absolvování kurzu:

Průběžně 3 sociologické reflexe četby, každá 4 b   min.   8 b     max.  12 b

Aktivní účast v diskuzích, každá 1b                       min.   1 b     max.    3 b

Závěrečný test max. 25 b                                    min. 13 b     max.  25 b

Závěrečná semestrální práce max. 60 b                min. 29 b     max.  60 b

Celkem                                                             min. 51 b    max. 100 b

Výsledné hodnocení:

A             91 – 100 vynikající výkon pouze s drobnými chybami

B             81 – 90  nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami

C             71 – 80  celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb

D             61 – 70  přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E             51 – 60 výkon splňuje minimální požadavky

F             méně 51 neprospěl - je zapotřebí značné množství další práce

Sylabus
Poslední úprava: Michal Kotík, prom. mat. (07.09.2020)

Sylabus

Sylabus

Kurz je rozdělen do tří bloků „přednášky – seminář“.  

Obsah kurzu je v rekonstrukci

Poznámka: Průběžné texty k četbě budou zadány v úvodní části kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK