PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie ve společenských vědách - JMB024
Anglický název: Theory in Social Science
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 160 / neurčen (140)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB029, JMB013, JMB015, JMB009, JMB052, JMB017, JMB011
Anotace
Poslední úprava: Jakub Eberle, Ph.D. (17.01.2017)

Kurz seznámí studenty s vybranými teoretickými přístupy, které ovlivňují společensko-vědní výzkum od druhé poloviny 20. století. Skrze kombinaci individuální četby a přednášek budou hledány odpovědi na základní otázky, které jsou společné sociologům, ekonomům, historikům či politologům: Co je to teorie a k čemu ji potřebujeme? Je možné k společenským procesům přistupovat objektivně či neutrálně? Jakou roli v našem poznání hraje subjektivita, jazyk či politické přesvědčení? Je společnost pouze souhrnem jedinců a jejich rozhodnutí, nebo zde existují také širší, nadosobní procesy a síly? Pomocí těchto otázek budou představeny klíčové debaty, spory, autoři a termíny, o které se dnes společenské vědy opírají.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jakub Eberle, Ph.D. (17.01.2017)

Cílem kurzu je

a) rozvíjet kritické a analytické myšlení studentů tak, aby byli schopni samostatně rozpoznat a zhodnotit teoretické předpoklady textů, s nimiž se se setkají v dalším studiu

b) rozvíjet schopnost efektivně číst a porozumět složitým odborným textům v češtině a angličtině

c)  seznámit studenty s klíčovými koncepty, debatami a autory ve společenských vědách

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jakub Eberle, Ph.D. (15.04.2017)

Hodnocení

25 % faktografický mid-term test
75 % písemná zkouška (25 % faktografická část, 50 % esej)

100-85 bodů - výborně
84-70 bodů - velmi dobře
69-60 bodů - dobře
59-0 bodů - nedostatečně

Časová dotace

5 kreditů = 125 hodin práce

a) Přednášky = 15 hodin (včetně mid-term testu)

b) Povinná četba = 80 hodin

c) Doporučená četba dle individuální volby = 28 hodin

d) Písemná zkouška = 2 hodiny

Metody výuky
Poslední úprava: Jakub Eberle, Ph.D. (17.01.2017)

Výuka bude kombinovat tradiční přednášky spolu s průběžnou individuální četbou.

Sylabus
Poslední úprava: Jakub Eberle, Ph.D. (08.05.2017)

UPOZORNĚNÍ: 21. února 2017 výuka odpadá. První hodina se koná 28. února 2017.

 

1.     Věda, teorie, společnost (28.2.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Věda, společenská věda, teorie, ontologie, epistemologie, metodologie, metoda

Povinná četba:

Barša, Pavel (2009) Úvod: Pět dilemat společenské vědy. In Pavel Barša a kol., Dialog teorií: Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 13-29.

Doplňkové zdroje:

Bratton, Benjamin (2013) What's Wrong with TED Talks. Online: http://www.youtube.com/watch?v=Yo5cKRmJaf0

Davies, William (2017) How statistics lost their power – and why we should fear what comes next. The Guardian, 19 January. Online: https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-data-democracy

 

2.     Filozofie vědy: Poznání a pravda (7.3.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Verifikace, falzifikace, paradigma, normální věda, revoluční věda, Karl Popper, Thomas Kuhn

Povinná četba:

Godfrey-Smith, Peter (2003) Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago and London: The University of Chicago Press, kapitoly 4 a 5 (Popper a Kuhn).

Doporučená četba:

Godfrey-Smith, Peter (2003) Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago and London: The University of Chicago Press, kapitoly 2 a 6.

Kuhn, Thomas (2008) Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Doplňkové zdroje:

Popper, Kuhn a problém demarkace (krátké video) - https://www.youtube.com/watch?v=8dmOmprI0v4

 

3.     Vysvětlující analýza společnosti: Objektivita a kauzalita (14.3.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Naturalismus, pozitivismus, empirismus, jednota vědy, objektivita, dedukce, indukce, hypotéza, experiment, pozorování, závislá proměnná, nezávislá proměnná, kauzalita, korelace

Povinná četba:

Hollis, Martin - Smith, Steve (1990) Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press, s. 1-7.

King, Gary - Keohane, Robert - Verba, Sidney (1994) Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton: Princeton University Press, s. 3-9.

Doporučená četba:

Héritier, Adrienne (2008) Causal Explanation. In Donatella della Porta - Keating, Michael, eds., Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, s. 61-79.

 

4.     Interpretativní analýza společnosti: Intersubjektivita a kontextualita (21.3.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Interpretativismus, intersubjektivita, sociální konstrukce, fenomenologie

Povinná četba:

Fay, Brian (2002) Současná filosofie sociálních věd: Multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 137-144 (interpretativismus).

Dillon, Michele (2014) Introduction to Sociological Theory (Second Edition). Chichester: Wiley Blackwell, s. 301-313 (fenomenologie).

Burr, Vivien (1995) An Introduction to Social Constructionism. London a New York: Routledge, s. 1-6 (sociální konstrukcionismus).

Doporučená četba:

Petříček, Miroslav (1997, i jiná vydání) Úvod do současné filosofie. Praha: Hermann a synové, kap. 2 (Fenomenologie E. Husserla: Problém smyslu).

Hollis, Martin - Smith, Steve (1990) Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press, kap. 4 (Understanding).

 

5.     Kritická analýza společnosti: Poznání, moc a emancipace (28.3.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Frankfurtská škola, postkolonialismus, lokalizované poznání, vztah moci a poznání, odcizení, ideologie, emancipace, orientalismus, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, Frantz Fanon, Edward Said

Povinná četba:

Kubátová, Helena (2009) Sociologie. Univerzita Palackého: Olomouc, s. 81-93 (frankfurtská škola).

Marcuse, Herbert (1992) Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko, s. 32-42.

Lánský, Ondřej (2014) Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia 1/2014, s. 41-60.

Doporučená četba:

Dillon, Michele (2014) Introduction to Sociological Theory (Second Edition). Chichester: Wiley Blackwell, s. 187-220 (frankfurtská škola).

Profant, Tomáš (2015) Postkolonializmus: perspektíva podrobených ako východisko skúmania. In Ondřej Horký-Hlucháň - Tomáš Profant a kol., Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 37-59.

Doplňkové zdroje:

Ross, Alex (2016) The Frankfurt School Knew Trump Was Coming. 5 December 2016. Online: http://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/the-frankfurt-school-knew-trump-was-coming

Theodor Adorno, shrnutí – https://www.youtube.com/watch?v=4YGnPgtWhsw

Orientalismus, krátké video - https://www.youtube.com/watch?v=1fjIUTVfTlc

  

6.     Modernita a postmodernita (4.4.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Modernita, postmodernita, meta-narativ, riziková společnost, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Jean-François Lyotard

Povinná četba:

Bauman, Zygmunt (2006) Spor o postmodernitu. In Zygmunt Bauman, Úvahy o postmoderní době. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 7-23.

Váně, Jan (2008) Postmoderna - předsudky, pomluvy, nedorozumění aneb pokus o typologii. In Jiří Šubrt a kol., Soudobá sociologie III: Diagnózy soudobých společností. Praha: Karolinum, s. 270-293.

Lyotard, Jean-François (1993) Poznámka o různých významech slůvka "post-". In Jean-François Lyotard, O Postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, s. 69-72.

Doporučená četba:

Petříček, Miroslav (1997, i jiná vydání) Úvod do současné filosofie. Praha: Hermann a synové, kap. 11 (Postmoderna a otevřená struktura).

Beck, Ulrich (2004, 2011) Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství, Předmluva.

Doplňkové zdroje:

Leonard, Mark (2017) The era of Mutual Assured Disruption. The five forces that are 'liquidising' global security. http://www.ecfr.eu/article/commentary_the_era_of_mutual_assured_disruption_7236

 

7.     MIDTERM TEST  /  Jedinci a struktury (11.4.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Individualismus, strukturalismus, funkcionalismus, strukturace, Anthony Giddens, Alexander Wendt

Povinná četba:

Kubátová, Helena (2009) Sociologie. Univerzita Palackého: Olomouc, s. 117-122 (Giddens).

Šubrt, Jiří (2007) Anthony Giddens: Teorie strukturace, teorie modernity. In Jiří Šubrt a kol., Soudobá sociologie I: Teoretické koncepce a jejich autoři. Praha: Karolinum, s. 139-157 (hlavně s. 145-157).

Doporučená četba:

Giddens, Anthony (1984) The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press, kap. 1 (Elements of the Theory of Structuration).

Wendt, Alexander (1987) The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. International Organization 41:3, s. 335-370.

Doplňkové zdroje:

Krátké video o Claude Lévi-Straussovi, významném představiteli strukturalismu - https://www.youtube.com/watch?v=qv8hE0Z_D68

  

8.     Jazyk a sociální realita (18.4.)

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Znak, označující/signifikant, označované/signifikát, řečové akty, diskurz, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault, John Austin

Povinná četba:

Saussure, Ferdinand de (2014) Povaha jazykového znaku, In Helena Bendová - Matěj Strnad, Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, s. 25-38 (tj. včetně doslovu).

Barthes, Roland (2014) Smrt autora. In Helena Bendová - Matěj Strnad, Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, s. 264-275 (tj. včetně doslovu).

Vávra, Martin (2008) Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii. In Jiří Šubrt, Soudobá sociologie II: Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum, s. 204-221.

Doporučená četba:

Howarth, David (2000) Discourse. Buckingham: Open University Press, s. 1-47.

Doplňkové zdroje:

Krátké video k Saussurově teorii jazyka - https://www.youtube.com/watch?v=z3KycHz8GO4

Krátké video k Wittgensteinově teorii jazyka (pro srovnání) - https://www.youtube.com/watch?v=-YWJV_5u1bg&index=45

 

9.     Kdo jsme? Problematika subjektu (25.4.)

Subjekt, stadium zrcadla, pastýřská moc, Michel Foucault, Jacques Lacan

Povinná četba:

Foucault, Michel (2003) Subjekt a moc. In Michel Foucault, Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové, s. 195-209.

Lacan, Jacques (2016) Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já, tak jak nám je odhalována v psychoanalytické zkušenosti. In Jacques Lacan, Imaginárno a symbolično. Praha: Academia, s. 23-35.

Doporučená četba:

Fulka, Josef (2008) Psychoanalýza a francouzské myšlení. Praha: Herrmann a synové, s. 34-69 (Freud) a 110-143 (Lacan)

Doplňkové zdroje:

Wolters, Eugene (2014) Jacques Lacan Was Sort of a Dick. 7 October 2014. Online: https://www.vice.com/en_uk/article/jacques-lacan-was-sort-of-a-dick-323

Foucault Explained with Hipsters. https://binarythis.com/2013/05/21/foucault-explained-with-hipsters/

 

10.     Gender, tělo, moc (2.5.)

Pohlaví, gender, patriarchie, performativní konstrukce identity, heterosexismus, Simone de Beauvoir, Judith Butler.

Povinná četba:

Nagl-Docekal, Herta (2007) Feministická filozofie: Výsledky, problémy, perspektivy. Praha: Slon, s. 15-43.

Doporučená četba:

Butler, Judith (2014) Subjekty pohlaví/genderu/touhy. In Helena Bendová - Matěj Strnad, Společenské vědy a audiovize. Praha: AMU, s. 671-712 (tj. včetně doslovu).

Lengermann, Patricia Madoo - Niebrugge, Gillian (2011) Contemporary Feminist Theory. In George Ritzer, Sociological Theory (Eighth Edition), New York: McGraw-Hill, s. 454-498 (kap. 13).

Dillon, Michele (2014) Introduction to Sociological Theory (Second Edition). Chichester: Wiley Blackwell, s. 369-392 (sexualita, tělo a moc).

Doplňkové zdroje:

Krátký úvod k Simone de Beauvoir - https://www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs

Judith Butler o performativitě - https://www.youtube.com/watch?v=Bo7o2LYATDc

Krátký úvod k Judith Butler - https://www.youtube.com/watch?v=Z7M6kD5Qt5M

Judith Butler Explained with Cats. Online: https://binarythis.com/2013/05/23/judith-butler-explained-with-cats/

 

11.     Člověk, technika, příroda (9.5.) 

Klíčové pojmy, problémy a autoři:

Antropocentrismus, antropocén, humanismus, posthumanismus, green theory, ekocentrismus, Donna Haraway, Francis Fukuyama

Povinná literatura:

Eckersley, Robyn (1992) Environmentalism and Political Theory: Toward an Ecocentric Approach. London: UCL Press, s. 1-4, 33-47.

Haraway, Donna (2002) Manifest kyborgů: Věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého století. Sociální studia 7, s. 51-58.

Fukuyama, Francis (2009) Transhumanism. Foreign Policy, 23. října 2009.

Doporučená literatura:

Biermann, Frank (2014) Earth System Governance: World Politics in the Anthropocene. Cambridge: MIT Press, s. 1-14.

Miah, Andy (2008) A Critical History of Posthumanism. In Bert Gordijn - Ruth Chadwick, Medical Enhancement and Posthumanity. Heidelberg: Springer, s. 71-94.

Doplňkové zdroje:

Hamilton, Clive (2017) The great climate silence: we are on the edge of the abyss but we ignore it. The Guardian, 5 May 2017. Online: https://www.theguardian.com/environment/2017/may/05/the-great-climate-silence-we-are-on-the-edge-of-the-abyss-but-we-ignore-it

 

12. Závěrečná hodina: Opakování a příprava na zkoušku (16.5.) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK