PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská integrace - JMB412
Anglický název: European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB029
Prerekvizity : JMB113, JMB119, JMB401, JMB402, JMB404, JMB406
Je neslučitelnost pro: JMB029
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)
Povinný bakalářský kurz „Evropská integrace“ se zaměřuje na historii a současnost procesu evropské integrace. V první části kurzu jsou rozebírány základní koncepty a historický vývoj evropské integrace, druhá se zaměřuje na základní aspekty a problémy (bezpečnostní, ekonomické, institucionální, politické a právní) tohoto procesu, a to včetně specifických rysů rozšiřování EU po skončení studené války a situování EU jako nového globálního hráče. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním problémům EI.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem předmětu je uvést posluchače do historického vývoje a současných reálií evropského integračního procesu. Posluchači porozumí jeho specifikům, limitům a současným výzvám a budou schopni kvalifikovaně posoudit tvrzení, která k tématu evropské integrace zaznívají ve veřejném prostoru.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)

Základní literatura

 

Baldwin R. E. a Wyplosz C., Ekonomie evropské integrace (4. vydání Praha: Grada, 2013).

 

Bulmer S. a Lequesne Ch. (eds), The Member States of the European Union (Oxford: OUP 2013)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (Do roku 1938) (Brno: Masarykova univerzita, 2007)

 

Goněc V., Evropská idea: idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy II. 1938-1950 (Brno: Masarykova univerzita, 2001)

 

Horčička V., Kovář M., Dějiny evropské integrace II (Praha: Triton 2006)

 

Kovář M., Horčička V., Dějiny evropské integrace I (Praha: Triton 2006)

 

Lacina L., Strejček P. a Blížkovský P., Učebnice evropské integrace, 4. přepracované a aktualizované vydání (Brno: Barrister & Principal, 2016)

 

McCormick J., European Union politics (New York: Palgrave Macmillan 2015)

 

McCormick J. a Olsen J., The European Union: politics and policies (5. vydání Boulder: Westview Press, 2014)

 

Šlosarčík I., Politický a právní rámec evropské integrace (Praha: Wolters Kluwer, 4. vydání 2017)

 

+ Texty v readeru (pro studenty zapsané do předmětu ke stažení v IS)

 

 

Doporučená literatura:

 

Beach D., The Dynamics of European Integration: why and when EU institutions matter (Houndmills: Palgrave Macmillan 2005).

 

Dinan D., Origins and Evolution of the EU (Oxford: OUP 2006)

 

Dědek O., Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru (Praha: C. H. Beck 2008)

 

Fiala P., Pitrová M., Evropská unie (Brno: CDK 2009)

 

Fiala P., Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace (Brno: Barrister & Principal, 2. vydání 2010)

 

George S.and Bache I., Politics in the European Union (Oxford: OUP 2001), kapitoly 1–2, 4–11.

 

Gerbet P., Budování Evropy (Praha: Karolinum 2004)

 

Goněc V., Od „malé Evropy“ k „velké Evropě“: dějiny rozšiřování evropských společenství, Evropská unie 1950-2002 (Brno: Masarykova univerzita, 2003)

 

Kratochvíl P., Teorie evropské integrace (Praha: Portál 2008)

 

Luňák P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce (Praha: Libri 1997)

 

MacGregor Pelikánová R., Selected current aspects and issues of European integration (Ostrava: Key Publishing, 2014)

 

Marek D. a Baun M., Česká republika a Evropská unie (Brno: Barrister & Principal 2010)

 

Nelsen B. a Stubb A., The European Union: readings on the theory and practice of European integration (4th edition Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014)

 

Nugent N., European Union Enlargement (Houndmills: Palgrave Macmillan 2004)

 

Šlosarčík I., Kasáková Z. a kol., Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva (Praha: Grada 2013)

 

Veber V., Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti (Praha: NLN 2004)

 

Wessels W., Maurer A. a Mittag J. (eds.), Fifteen into one? The European Union and its Member States (Manchester: MUP 2003)

 

Zimmerman H a Dür A. (eds.), Key controversies in European integration (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012, 2016)

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)

Přednášky doplněné samostudiem dle pokynů vyučujících. Doporučujeme, aby si studenti souběžně zapsali i fakultativní seminář k evropské integraci (kód JMB252).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)

 

Výsledná známka je určena součtem tří dílčích hodnocení:

1) Midterm test: pokrývá témata, kterým byla věnována pozornost na přednáškách do midtermu. Ověřuje nastudování látky probrané v přednáškách a povinné četby zadávané ke každé přednášce. Účast je povinná, nárok na náhradní termín vzniká pouze v případě nemoci (nutno doložit potvrzením od lékaře nejpozději v den konání midtermu!) či studijního pobytu v zahraničí. Maximum 20 bodů, student/ka musí získat nejméně 5 bodů. Výsledek midtermu je možné jednou opravit. Opravou midtermu se student/ka již dostává do režimu 1. opravného termínu. 

2) Závěrečný test: pokrývá témata z celého semestru s důrazem (nejméně 75 % bodové dotace) na ta, kterým byla věnována pozornost po midtermu. Ověřuje nastudování látky probrané v přednáškách a povinné četby zadávané ke každé přednášce během druhé části semestru. Maximum 30 bodů, student/ka musí získat nejméně 20 bodů.

3) Esej (semi-open book): student/ka si volí jedno ze tří témat. Ta vycházejí z témat přednášek či zadané četby a pokrývají látku probranou během celého semestru. Maximum 50 bodů, student/ka musí získat nejméně 30 bodů.

 

 

Bodové hodnocení:

91-100 bodů                výtečně (A)

81-90 bodů                  velmi dobře (B)

71-80 bodů                  dobře (C)

61-70 bodů                  uspokojivě (D)

51-60 bodů                  dostatečně (E)

0-50 bodů                    nedostatečně, neprospěl/a (F)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Váška, Ph.D. (28.01.2019)

Program v LS 2019

 

(1) 20. 2. Úvod: informace o organizaci kurzu, základní vymezení problematiky, vysvětlení základních pojmů. (ZK)

 

(2) 27. 2. Myšlenky evropského sjednocování v historické perspektivě (ZK)

 

(3) 6. 3. Poválečná Evropa a první snahy o její politickou, ekonomickou a bezpečnostní integraci (ZK)

 

(4) 13. 3. Instituce EU (ZK)

 

(5) 20. 3. Právní aspekty evropské integrace (ZK)

 

(6) 27. 3. Midterm test

 

(7) 3. 4. Evropská ekonomická integrace I: od společného trhu k zavedení eura (JV)

 

(8) 10. 4. Evropská ekonomická integrace II: krize eurozóny (JV)

 

(9) 17. 4. Rozšiřování ES/EU. Mezníky a klíčové pojmy politické integrace (JV)

 

(10) 24. 4. Debata o flexibilní integraci a „demokratickém deficitu“ Unie. Společná zahraniční a bezpečnostní politika (JV)

 

(11) 1. 5. Státní svátek – přednáška se nekoná

 

(12) 8. 5. Státní svátek – přednáška se nekoná

 

(13) 15. 5. Bezpečnostní aspekty integrace: Společná bezpečnostní a obranná politika a její limity. Spolupráce v záležitostech vnitřní bezpečnosti (JV)

 

(14) 22. 5. (náhradní přenáška - povinná) Volby do EP, uprchlická a migrační krize, Brexit, rozpočet: současné výzvy evropské integrace (JV) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK