PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ochrana spotřebitele - HV3723
Anglický název: Consumer Protection
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
Dr. Rita Ildikó Sik - Simon, LL.M., Dr.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
Korekvizity : HP0277, HP0285, HP0701
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (02.05.2017)

Spotřebitelské právo je dílčím odvětvím občanského práva, jehož předmětem jsou smluvní vztahy vznikající mezi podnikateli – obchodníky, dodavateli – a jejich zákazníky – spotřebiteli. Právní úprava ochrany spotřebitele prostupuje do mnoha právních odvětví, a to jak na úrovni veřejného, tak práva soukromého. Hlavním cílem předmětu je studentům poskytnout ucelený přehled o problematice spotřebitelského práva a ochrany spotřebitele v rámci národní a evropské právní úpravy. Studenti si po absolvování předmětu osvojí např. znalosti právních jednání spotřebitelů, jakožto slabších smluvních stran, v souvislosti se všeobecnými obchodními podmínkami a v souvislosti s tzv. formulářovými smlouvami, znalosti spojené s vymáháním spotřebitelských práv, ale zároveň i znalosti obsáhlé a stále vznikající judikatury. Hostující přednášející se ve svých výkladech zaměří i na problematické otázky ochrany spotřebitele v oblastech zvláštních smluv.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (02.05.2017)

Předpokladem řádného absolvování předmětu je úspěšné složení písemného testu.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)


1) Pojem, předmět, systematika a vývoj spotřebitelského práva, evropské spotřebitelské acquis

2) Spotřebitel - pojem a vymezení, princip ochrany slabší strany a jeho soukromoprávní limity, hledisko průměrného spotřebitele
2) Právní ochrana spotřebitele ve světle národní legislativy
3) Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
4) Zneužívací klauzule a soudní ochrana spotřebitelských smluv
5) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
6) Nekalé obchodní praktiky a jejich postih
7) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
8) Finanční služby, ochrana spotřebitele, finanční arbitr
9) Telekomunikační smlouvy, ochrana spotřebitele a ČTÚ
10) Energetické smlouvy, ochrana spotřebitele a ERÚ
11) Cestovní smlouvy a letecká přeprava

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (26.09.2017)

Literatura:

1)      DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

2)      ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014 (vybraná ustanovení).

3)      VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-984-7.

4)      NORBERT, r., MCKLITZ, H.W., ROTT, P., TONNE, K. European Consumer Law: Second edition (Ius Communitatis). 2nd Revised ed. Edition, Intersentia, 2014.

5)      VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

6)      TICHÝ, Luboš. Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku. Ochrana spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014.

7)      VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně úpravy podle nového občanského zákoníku 2014) : právní stav k 1.1. 2013. Praha: Leges, 2013.

8)      VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Vyd. 2., 1. ve Wolters Kluwer. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

9)      DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s. 90 -96.

10)  DVOŘÁKOVÁ, I. Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi. Ostrava: Nakladatelství Key Publishing, 2010. 79 s.

11)  ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 2640 s.

12)  ELISCHER, D.: Prodej zboží v obchodě. In ELIÁŠ K. a kol. Občanský zákoník – Velký akademický komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2008

13)  HULMÁK, M. Nový zákon o spotřebitelském úvěru. Právní rozhledy, 2010, č. 9,

14)  HULMÁK, M. Práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru. Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 3-12.

15)  HULMÁK, M., TOMANČÁKOVÁ, B. Rozhodčí řízení jako vhodný prostředek řešení sporů mezi dodavatelem a spotřebitelem (1. Část). Obchodněprávní revue, 2010, č. 6, s. 168-174.

16)  KOTÁSEK, J. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Vetší (dez)orientace spotřebitele?. Jurisprudence, 2010, č. 7, s. 31-33.

17)  LISSE, L. Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách a judikatura ESD. Právní fórum, 2010, č. 12, s. 581-591.

18)  RABAN, P. Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích?. Právní rádce, 2010, č. 2, s. 46-52.     

19)  SEDLÁČEK, T. Ekonomie dobra a zla. Praha : Nakladatelství 65. Pole, 2009. 277 s.

20)  SELUCKÁ, M. K některým trendům vývoje evropského smluvního (závazkového práva). Právní rozhledy, 2011, č. 3, s. 103-106.

21)  SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s.

22)  SELUCKÁ, M. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy, 2010, č. 14, s. 513-517.

23)  ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., aj. Občanský zákoník I. § 1–459. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2008. 2336 s.

24)  TICHÝ, L., VEČL, T. aj. Vývoj evropského spotřebitelského práva. Praha : Karlova univerzita, 2009. 163 s.

 

Právní předpisy, směrnice a judikatura:

1)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2)      Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3)      Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi

4)      Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

5)      Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

6)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

7)      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

8)      směrnice č. 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory

9)      směrnice č. 85/374/EHS o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

10)   směrnice č. 87/357/EHS o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitele tím, že vypadají jinak, než jak ve skutečnosti jsou

11)   směrnice č. 88/378/EHS o bezpečnosti hraček

12)   směrnice č. 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

13)   směrnice č. 92/1959/EHS o všeobecné bezpečnosti výrobku

14)   směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

15)   směrnice č. 94/47/ES o ochraně zákazníků s ohledem na některá hlediska smluv o pronájmu nemovitosti na časové úseky (tzv. timesharing)

16)   směrnice č. 94/11/ES o označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli

17)   směrnice č. 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

18)   směrnice č. 97/55/ES o srovnávací reklamě

19)   směrnice č. 98/6/ES o ochraně spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli

20)   směrnice č. 99/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží

21)   směrnice č. 99/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků

22)   směrnice č. 2000/13/ES o označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamě

23)   směrnice č. 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti zejména elektronického obchodu na vnitřním trhu

24)   směrnice č. 2001/37/ES týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

25)   směrnice č. 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků

26)   směrnice č. 2002/46/ES o doplňcích stravy

27)   směrnice č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku

28)   měrnice č. 2002/67/ES o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein

29)   směrnice č. 2003/33/ES ze o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

30)   nařízení 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91

31)   nařízení 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

32)   směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu

33)   směrnice č. 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru

34)   směrnice č.  2008/122/ES ze o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

35)   směrnice č. 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelůZákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

36)   směrnici 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011 o právech spotřebitelů

 

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 14. března 1991, Patricie Di Pinto, C-361/89.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 9. listopadu 2000, The Queen, C-357/98.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 22. listopadu 2001, Cape Snc. v. Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl, C 541 a 542/9.

·         Rozsudek Soudního dvora EU z 16. prosince 2010, C-551/08

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 6. 11. 2003 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, sp. zn. C 358/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2003 ve věci Deutscher Apothekenverband eV proti 0800 DocMorris NV a Jacquesi Watervalovi, sp. zn. C 322/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 2004 ve věci John Greenham a Léonard Abel, sp. zn. C 95/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 1. 4. 2004 ve věci Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG proti Ludgeru a Ulrike Hofstetterovým, sp. zn. C 237/02.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. 7. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Francouzské republice, sp. zn. C 166/03

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 9. 2004 ve věci Komise Evropských společenství proti Španělskému království, C 70/03.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 1. 2005 ve věci Johann Gruber proti Bay Wa AG, sp. zn. C 464/01.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. 10. 2006 ve věci Elisa María Mostaza Claro proti Centro Móvil Milenium SL, sp. zn. C 168/05.

·         Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. 12. 2008 ve věci trestního řízení proti Lodewijku Gysbrechtsovi a Santurel Inter BVBA, sp. zn. C 205/07

·         Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. 10 Ca 5/2004-27.

·         Rozhodnutí NSS ze dne 17. 5. 2007, sp. zn. 2 As 85/2006 – 85.

·         Rozhodnutí NSS ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008-133.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
17aHV3723p1Čt 12.10.2017 16:00 - 17:30 přednáška Spotřebitel – pojem a vymezení, princip ochrany slabší strany a jeho soukromoprávní limity, hledisko průměrného spotřebitele, spotřebitelské modely. doc. Elischer/dr. Sik-Simon
Čt 19.10.2017 16:00 - 17:30 přednáška Právní ochrana spotřebitele ve světle národní legislativy. JUDr. Knoblochová, Ph.D.
Čt 26.10.2017 16:00 - 17:30 přednáška Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Mgr. Zelený
Čt 02.11.2017 16:00 - 17:30 přednáška Zneužívající klauzule a soudní ochrana spotřebitelských smluv. Dr. Sik-Simon
Čt 09.11.2017 16:00 - 17:30 přednáška Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Mgr.Hrádek
Čt 16.11.2017 16:00 - 17:30 přednáška Děkanský den – výuka zrušena
Čt 23.11.2017 16:00 - 17:30 přednáška Nekalé obchodní praktiky a jejich postih. JUDr. Pipková, Ph.D.
Čt 30.11.2017 16:00 - 17:30 přednáška Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. JUDr. Kubešová, Ph.D.
Čt 07.12.2017 16:00 - 17:30 přednáška Ochrana spotřebitele v oblasti finančních služeb, role finančního arbitra. Mgr. Vacek
Čt 14.12.2017 16:00 - 17:30 přednáška Ochrana spotřebitele v oblasti telekomunikačních služeb. Mgr. Borovička
Čt 21.12.2017 16:00 - 17:30 přednáška Ochrana spotřebitele v energetických odvětvích. JUDr. Eichlerová, Ph.D.
přednáška 4.1.2018 - Cestovní smlouvy a letecká přeprava. doc. Frinta
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK