PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Anatomie - E0202001
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Ústav anatomie (14-10)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 18
E-Kredity: 18
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:4/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Vyučující: MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
MUDr. Omid Moztarzadeh, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0204471, E0203010, E0204013, E0203004, E0204011, E0204477, E0204010, E0203390, E0203030
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. (15.11.2017)
Systematická anatomie je základem pro znalost a pochopeni stavby, vývoje
a variability těla člověka. V 1.semestru se probírá systematická anatomie lokomočního, gastropulmonálního a urogenitálního
systému.
Ve 2.semestru se probírá systematická anatomie kardiovaskulárního a nervového systému a smyslových orgánů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Povinná literatura:
Čihák R.: Anatomie, díl 1, 2, 3 . Grada, Avicenum  2004, 2011, 2013
Dauber W.: Feneisův obrazový slovník anatomie. Grada 2007
Doporučená literatura:
Netter F.H.:  Netterův anatomický atlas člověka. Computer Press 2016
Hudák R., Kachlík D.: Memorix anatomie, Triton 2015

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Švamberková (24.05.2018)

SYSTEMATIKA

 

Studenti se mohou ke zkoušce přihlásit až po obdržení zápočtu.

 

Zkouška sestává ze tří částí:

 

1.  Písemný test obsahuje 25 otázek (4 volby), celkem 100 bodů. Tato část zkoušky probíhá v počítačové učebně na děkanátu lékařské fakulty, Husova 3, Plzeň.

Studenti musí mít ověřenou platnost uživatelského jména a hesla. Bez toho není možné test konat!

 

Pro postup do dalších částí zkoušky je nutno dosáhnout 70 bodů, dosáhne-li však 64 bodů a méně, nemůže psát test ihned v dalším týdnu.

Počet pokusů je omezen, po třetím neúspěšném testu student ztrácí termín. Toto omezení platí i pro následující zkoušky.

 

2. Praktická část zahrnuje 12 otázek (tj. identifikace struktur na kostech, lebce, orgánech, mozku) Pro postup do poslední části zkoušky je nutno dosáhnout 70 %.

 

3. Ústní část – obsahuje 3 otázky (vytažené studentem ze souboru zveřejněných otázek) ze tří celků (lokomoční aparát, vnitřní orgány, nervový systém). Neúspěch ve druhé nebo třetí části zkoušky znamená ztrátu termínu.

 

Druhá a třetí část zkoušky probíhá na Anatomickém ústavu LF (Procházkův ústav) v určených zkušebních termínech. Z technických důvodů není možné vyzkoušet všechny studenty přihlášené na daný termín v týž den, studenti však musí skládat všechny části zkoušky v témže týdnu (nelze přesouvat ústní část zkoušky na následující týden).

Použití nedovolených pomůcek (mobily, fotoaparáty apod.) při zkoušce vede k ztrátě termínu a následnému disciplinárnímu řízení (čl. 19, odst. 10 Pravidel pro organizaci studia na LF v Plzni).

 

Ze zkoušky se mohou studenti omluvit ze závažných důvodů na e-mail: anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Omluva musí proběhnout do započetí zkoušky (ve výjimečných případech, pokud bude dodáno potvrzení od lékaře apod., stačí do druhého dne).

Pokud se student prokazatelně neomluvípropadá mu termín. Toto platí nejen  u testu, ale také při praktickém zkoušení či ohlášeném ústním zkoušení.

Pokud student napíše test a neuspěje při praktické nebo ústní zkoušce, hlásí se k opravné zkoušce taktéž na výše uvedený e-mail anatomy.exam@lfp.cuni.cz.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Přednášky ZS
Úvod do studia anatomie; anatomické názvosloví; pojivové tkáně; základní pojmy z vývoje; stavba kostí; Spojení kostí; rozdělení kloubů; pánev jako celek; Osový skelet, spojení na páteři, kostra hrudníku; Obecná anatomie svalového systému, fasciální prostory končetin; Stavba a vývoj lebky, lebka novorozence, čelistní kloub, basis  cranii; Pohlavní rozdíly na lebce, přehled hřbetních svalů, svaly hrudníku a břicha; Zeslabená místa stěny břišní, svaly pánevního dna, svaly hlavy a krku; Vývoj a obecná stavba gastrointestinálního traktu, dutina ústní; Stavba zubů, typy skusu, zubní oblouky, erupce zubů; Jazyk a slinné žlázy;Hltan a branchiogenní orgány; Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo; Játra a slinivka břišní; Břišní dutina, situs viscerum  Rozčlenění dýchací soustavy; Dutina nosní, hrtan, průdušnice a průdušky; Plíce a plicní segmenty  Poplicnice a pohrudnice; Močové ústrojí, ledviny a vývodné cesty
Praktická cvičení ZS
Kostra horní končetiny; Kostra ruky, kostra dolní končetiny; Kostra nohy, obratle, žebra, hrudní kost; Klouby horní  končetiny (Test – kosti); Klouby dolní končetiny – dokončení. Svaly horní končetiny (Opravný test – kosti); Svaly dolní končetiny (Test – spojení kostí); Lebka: neurokranium – I.část (Opravný test – spojení kostí ); Lebka:neurokranium – II.část   Os temporale (Test – svaly končetin); Lebka splanchnokranium, Lebka jako celek (Opravný test – svaly končetin); Dutina ústní, slinné žlázy, hltan (Test – lebka); Jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, Játra a slinivka břišní, Situs viscerum (Opravný test ); Horní cesty dýchací, hrtan,průdušnice průdušky; Plíce a pleurální dutina  (Test – gastrointestinální trakt, zápočty)
Přednášky LS
Pohlavní ústrojí; Cévní soustava obecně,stavba srdce; Aorta, přehled tepen; Přehled žil; Slezina, mízní systém; Periferní nervová soustava-rozčlenění, přehled míšních nervů, Nervi craniales I-II; Nervi craniales - III-X; Nervi craniales XI-XII; Autonomní nervy; CNS-rozčlenění, mícha hřbetní; Mozkový kmen - 1. část; Mozkový kmen - 2. část, Diencephalon; Telencephalon; Mozkové komory, obaly a cévní zásobení CNS, nervové dráhy I.část; Nervové dráhy II. část
Praktická cvičení LS
Močové ústrojí (Test - Dýchací systém); Pohlavní systém muže a ženy (Opravný test - Dýchací systém); Srdce - zevní popis, dutiny, perikard, RTG, cévy srdeční; Tepny hlavy, krku a hrudníku (Test - Urogenitální systém); Tepny břicha a pánve (Opravný test - Urogenitální systém); Vv. cavae, v. portae, slezina; Portokavální a kavokavální anastomózy; Stavba míšního nervu, Míšní nervy I.část (Test - srdce a  tepny); Míšní nervy II.část (Opravný test - srdce a tepny); Mozkové nervy I - VI (Test - žilní a lymfatický systém); Mozkové nervy VII - XII (Opravný test - žilní a lymfatický systém); Autonomní nervový systém; Mícha hřbetní  (Test -PNS); Mozkový kmen, Diencephalon, Obaly a cévy CNS, Komorový systém  (Opravný test - PNS); Řezy mozkem (Test - CNS, Udělování zápočtů)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK