PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Histologie a embryologie II. - E0203004
Anglický název: Histology and Embryology II.
Zajišťuje: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
MUDr. Anna Malečková
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Ing. Bc. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0202001, E0202004
Je korekvizitou pro: E0206015, E0205084, E0206320, E0206096, E0205500, E0206085, E0207370, E0206014, E0206024
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (07.11.2017)
Student se v průběhu předmětu postupně seznámí s histologickou stavbou všech orgánových soustav a prakticky při práci s mikroskopem zvládne identifikovat, popsat a pochopit mikrostrukturu jednotlivých orgánů.
Student se díky předmětu seznámí s vývojem lidského jedince od počátku (gamet a fertilizace) po porod. Pochopí vývoj jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Porozumí vzniku nejčastějších malformací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Doporučená literatura:
Balko J., Tonar Z., Varga I. a kol.: Memorix histologie. Triton, 2017
Junqueira L.C., Carneiro J., Kelley R.O.: Základy histologie. H&H, Jinočany, 1999
Lüllmann-Rauch R.: Histologie. Překlad 3. vydání. Grada, Praha, 2012
Sadler T.W.: Langmanova lékařská embryologie.Překlad 10. vydání. Grada, 2011
Slípka J.: Základy histologie. Karolinum 2015
Slípka J.: Základy embryologie. Karolinum 2012
Literatura pro širší studium:
Carlson B.M.:Human Embryology and Developmental Biology, 5th edition, Saunders Elsevier 2013
Vacek Z.: Embryologie. Grada 2006
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Essential Histology, 2nd edition, Elsevier 2013
Ovalle W., Nahirney P.: Netter´s Histology Flash Card Updated Edition, 1st edition, Elsevier 2013
Cochard L.: Netter´s Atlas of Human Embryology, 1st edition, Saunders Elsevier 2012
Keith L. Moore, T.V.N. Persaud: Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002
Young B., Woodford P., O´Dowd G.: Wheater´s Functional Histology. A text and colour atlas. 6th edition, Churchill Livingstone, 2013
Klepáček I., Mazánek J.a kol.: Klinická anatomie ve stomatologii, Praha Avicenum 2001
Kapeller K. Pospíšilová V.: Embryologický atlas. Martin, Osveta 1996
Konrádová V., Uhlík J., Vajner L.: Funkční histologie. H+H Jinočany 1998
Lichnovský V. et al.: Základy histologie pro bakaláře. LF UP Olomouc, 1997
Berkovitz, B.K.B. – Holand, G.R.: Colour Atlas and Textbook of Oral Anatomy,Histology and Embryology 3rd Edition, Elsevier Science 2005
Jirkovská M., Jirsová Z., Martínek J.: Testové otázky z histologie a embryologie. Univerzita Karlova, Praha, (1997)
Klika E.: Embryologie. Avicenum, Praha, 1985
Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009
Linss/Halbhuber: Histologie und mikroskopische Anatomie. G.Thieme, Leipzig, 1991
Bacon R.L., Niles R.N.: Medical histology. A text-atlas with introductory pathology. Springer-Verlag, New York, 1983
Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology. Williams and Wilkins, Baltimore, 1990
Kapeller K., Pospíšilová V.: Embryológia človeka. Osveta, Bratislava, 1991
Moore K.L., Persaud T.V.N.: Before We Are Born. W.B.Saunders, Philadelphia, 1998
Larsen W.J.: Human Embryology. 2nd edition. Churchill Livingstone, New York, 1997
Matsumura G., England M. A.: Embryology colouring book. Mosby (An imprint of Harcourt Publishers Ltd.), 1999
England M. A: Life before birth. 2nd edition. Mosby-Wolfe, London, 1996
Christ B., Wachtler F.: Medizinische embryologie. Ullstein Medical Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1998
Maretta, M.: Fundamentals of veterinary embryology. Vysoká vojenská letecká škola SNP (for the University of Veterinary Medicine in Košice), Košice, 1992
Jirásek J.E.: Human Fetal Endocrines. Matrinus Nijhoff Publishers, The Hague, Boston, 1980
Jirásek J.E.: Základy vývojové urologie. H&H, Jinočany, 1992

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jiřina Havránková (24.05.2018)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Sylabus přednášek:
Úvod a základní embryologické pojmy. Embryologie - význam a etické problémy oboru. Ontogeneze a evoluce. Historie embryologie. Základy blastogenese.
Oplození a rýhování vajíčka.
Blastogenese a gastrulace. Studium blastocysty, proces implantace, gastrulace, vznik prvních zárodečných listů. Notogenese (vývoj chorda
dorsalis). Zárodečný terčík. Mesoderm a tvorba prvosegmentů. Mesenchym.
Plodové obaly. Amnion a jeho expanze, amniová tekutina. Chorion. Placenta. Růst zárodku a plodu. Známky donošenosti. Porod.
Vývoj nervového systému. Medulární ploténka, žlábek a trubice. Mozkové váčky. Základy smyslových orgánů (oční pohárek, otocysta).
Vývoj cévního systému I. Žloutkový embryonální oběh. Osudy hlavních cév a aortálních oblouků.
Vývoj cévního systému II. Klička srdeční, vývoj přepážek srdečních. Vznik srdečních malformací.
Vývoj trávicího systému I. Primitivní střevní trubice. Přední střevo, farynx. Branchiální struktury – ektodermální štěrbiny, entodermální
kapsy, faryngové oblouky a jejich deriváty. Stomodeum. Vývoj dentice.
Vývoj trávicího systému II. Duodenum, játra a pankreas. Střední střevo a jeho rotace. Zadní střevo. Tělní stěna a tělní dutiny. Bránice. Slezina.
Vývoj dýchacích cest a plic.
Vývoj systému močového. Pronefros, mesonefros, metanefros. Odvodní cesty močové. Kloaka.
Vývoj systému pohlavního. Vývoj pohlavních žláz a vývodných cest pohlavních. Vývoj zevních pohlavních orgánů.
Vývoj obličeje a lebky. Čichový orgán, vývoj čelistí. Vývoj sekundárního patra. Rozštěpové vady. Vývoj axiálního skeletu, končetin. Vývoj svalů a kůže.
Sylabus praktických cvičení:
Zahájení praktik. Opakování obecné histologie.
Dutina ústní I: Radix linguae, dorsum linguae, palatum molle, labium oris, gll. sallivariae minores.
Dutina ústní II: Vývoj zubu, histologie zubních tkání a periodoncia. Slinné žlázy: gl. submandibularis, sublinqualis, parotis.
Trávicí systém I.: Oesophagus, gaster, pancreas.
Trávicí systém II: Duodenum, intestinum tenue, appendix vermiformis, hepar, vesica fellea.
TEST. Dýchací systém: Epiglottis, trachea, pulmo.
Močový systém: Ren, ureter, vesica urinaria. Genitál muže: Testis, epididymis, prostata, funiculus spermaticus.
Genitál ženy: Ovarium, tuba ovarica, uterus, endometrium, placenta, funiculus umbilicalis, vagina.
Krevní cévy a srdce: Aorta, arteria et vena, orgánové cévy, kapiláry.
Lymfatické cévy a orgány: Nodus lymphaticus, tonsila, lien, thymus.
TEST. Žlázy s vnitřní sekrecí: Hypophysis, gl. suprarenalis, gl. thyreoidea.
Centrální nervový systém: Medulla spinalis, cerebellum, cerebrum, organa sensuum.
Periferní nervový systém: Nervus periphericus, sensitivní nervová zakončení. Kůže: Silný a slabý typ, axilla, palpebra, auris, mamma.
Opakování vývoje zubu, zkoušení, zápočty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Zimní semestr je zakončen zápočtem a zkouškou. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu z letního (1. ročník) i zimního semestru.
Podmínky získání zápočtu za zimní semestr:
1. Účast na praktických cvičeních – povoleny jsou 2 absence za semestr
2. Úspěšné absolvování zápočtových testů
3. Popis neoznačených preparátů
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
1. Úspěšné absolvování testu v počítačové učebně na Děkanátu LF UK v Plzni
2. Písemná část - správné nakreslení a popsání čtyř schémat – dvou z obecné histologie a dvou z embryologie
3. Úspěšná identifikace tří preparátů s pomocí mikroskopu
4. Ústní část zkoušky - tři teoretické otázky - jedna z obecné histologie, jedna z mikroskopické anatomie a jedna z embryologie

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK